Använda allmän/offentlig plats eller kommunal tomtmark

En offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park, torg eller liknande, det vill säga en plats som ofta används. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats.

Beroende på var och hur den kommunala marken skall användas krävs det olika tillstånd. I figuren ges några vägledande exempel på vilka tillstånd olika aktiviteter kräver.

Det finns möjlighet för privatpersoner, föreningar och företag att använda kommunens mark, så kallad allmän platsmark, för till exempel ett evenemang eller en uteservering. Det kan också handla om en byggavstängning då marken behöver användas för byggnadsställningar, containrar eller upplag. Om du vill använda kommunens mark finns det riktlinjer för hur den får användas. Du betalar en hyra till kommunen för den mark som du ska använda. Taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän plats.

Polistillstånd

För att få använda offentlig plats, till vilket allmän platsmark hör, behöver du ett polistillstånd. Anledningen är att polisen ska kunna bevaka ordning, trafik och säkerheten för allmänheten. Polisen går igenom din ansökan och lämnar den till kommunen så att vi kan ställa krav på ersättning och andra krav och synpunkter. Du skickar in ansökan via polisens webbplats. Sök tillstånd för att använda offentlig plats. Polisens tar ut en avgift.

Gräva i kommunal mark

Den kommunala marken är ofta full av ledningar och kablar, vilket innebär att grävning utan tillstånd och kännedom om underjordiska anläggningar kan få stora och dyrbara konsekvenser. Vara kommun har beslutat om bestämmelser för grävning i kommunal mark.

Du måste skicka in en grävtillståndsansökan till kommunen innan du börjar gräva eller borra. Ansök om grävtillstånd. Du får inte påbörja arbetet förrän grävtillståndet är klart. Du behöver skicka in anmälan via e-tjänsten senast två veckor innan arbetet startar. När arbetet är klart ska du göra en klaranmälan i samma e-tjänst. När du avslutar ditt tillstånd återställer kommunen marken, och fakturerar enligt gällande taxa. Taxa för återställningsarbeten efter schaktning.

För att få förlägga ledningar i kommunal mark måste du ha ett markavtal med kommunen. Där regleras bland annat ersättningar för intrånget och vem som står för kostnaden om ledningen måste flyttas. Kontakta kommunen om du saknar markavtal.

Ledningsanvisning

Den som gräver eller schaktar är ansvarig om befintliga el-, fiber- eller andra ledningar skadas. För att undvika skador, om du avser att använda ett annat redskap än en handspade, bör du ansöka om ledningsanvisning via ledningskollen.se. De flesta ledningsägare är anslutna till ledningskollen, och markerar kostnadsfritt på kartor eller marken var ledningar går.

Kommunen kräver att du fått ledningsanvisning för att bevilja grävtillstånd. Notera att bara för att du fått ledningsanvisning betyder det inte att du fått grävtillstånd.

När du skapar ditt ärende på ledningskollen får du rita in ditt grävområde på en karta. Du får då information om vilka ledningsägare som har intresse i området och som du behöver få svar från innan du börjar gräva. Om du gräver utan en ledningsanvisning och råkar skada ledningar i marken blir du skyldig att betala reparationskostnader och eventuella merkostnader som drabbar ledningsägaren.

Kompletterande tillstånd

Förutom grävtillståndet kan du behöva andra tillstånd. Det kan vara aktuellt med exempelvis strandskyddsdispens, marklov eller tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter. Vid till exempel grävning i naturmiljöer som Natura 2000-områden kan du även behöva tillstånd från Länsstyrelsen eller andra myndigheter. Tänk på att du måste ha markägarens tillstånd för att gräva.

Viktigt när du gräver

Fornlämningar eller markföroreningar

Grävningen måste omedelbart avbrytas om du stöter på misstänkta fornlämningar eller markföroreningar. Vid fornlämningar ska Länsstyrelsen kontaktas och vid markföroreningar miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Vara kommun.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Om du vill använda eller behöver blockera kommunala gator, vägar, gång-/cykelvägar eller trottoarer, för att utföra ett arbete eller genomföra ett evenemang, måste du ta fram en trafikanordningsplan. Trafikanordningsplanen visar hur trafiken ska ledas förbi arbetsplatsen. Exempelsamling TA-planer

Ansökan trafikanordningsplan

Ansökan TA-plan

Ansökan om trafikanordningsplan (TA-plan) består av:

  • En tydlig ritning över hur vägmärken och avstängningsanordningar kommer att placeras.
  • En ifylld blankett om ansökan om TA-plan.

Svarstiden för en TA-plan är normalt 5 arbetsdagar. Notera att svarstiden gäller när TA-plan är granskningsbar, det vill säga att faktablad är korrekt ifyllt och ritningen är tydlig.

TA-planen skall vara accepterad av Vara kommun innan arbete får påbörjas.

Generella TA-planer är till för entreprenörer som måste utföra återkommande underhållsarbeten.

Villkor för TA-plan

I TA-planen ska oskyddade trafikanter prioriteras. Vid avstängning och omledning ska dessa trafikanter beredas gena, trygga och trafiksäkra alternativa färdvägar.

Omledningar av gång- och cykelvägar ska:

  • Innefatta ett hela resan-perspektiv, där gångväg, korsningspunkter, entréer, etc. beaktas.
  • Vara enkla och orienterbara, som gör trafiksituationen tydlig för gående och cyklister.
  • Ha hårdgjorda, jämna, framkomliga ytskikt med god drift- och underhållsstandard.
  • Vara tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning.

När del av vägar behöver användas under arbeten måste alltid minimimåtten nedan upprätthållas:

  • Gångbana: 1,5 m
  • GC-bana: 2,0 m
  • Enkelt körfält: 3,2 m

Villkor vid utförande

När TA-planen anger att det fordras tillfälliga trafikföreskrifter på arbetsområdet är kravet att erforderliga beslut ska vara antagna innan skyltsättning får förekomma. Det är utföraren som ansvarar för att erforderliga beslut är antagna innan skyltsättning sker.

Informationstavlor skall sättas upp med information om entreprenaden, ansvarig, datum inkl. slutdatum och telefonnummer för kontakt. Informationstavlan ska finnas på plats vid etablering.

Entreprenören ansvarar för renhållning inom och i närhet till arbetsområdet av material som härrör från verksamheten.

Om en personskada uppstår till följd av brister i entreprenörens utförande och kommunen blir skadeståndsskyldig, faktureras skadeståndssumman och ärendehanteringskostnader vidare till entreprenören.

Vara kommun kontrollerar utförd utmärkning stickprovsmässigt. Om denna inte överensstämmer med accepterad TA-plan eller om sådan plan saknas kan Vara kommun omedelbart stoppa arbetet, på utförarens bekostnad utföra de rättelser som krävs på platsen och ta ut sanktionsavgifter från utföraren.

Utmärkningsansvarig/jouransvarig skall vara tillgänglig alla dagar dygnet runt för åtgärd av eventuella fel och brister.

Säkerhet vid arbete på/nära väg (APV)

Vara kommun har en handbok för arbete på väg och nyttjande av offentlig plats. Där beskrivs detaljerat vilka krav som kommunen ställer för att säkerställa säkerheten för allmänheten och arbetsmiljön för utförande företag.

Avgifter för grävtillstånd och trafikanordningsplan

Vara kommun tar i dagsläget inte ut några avgifter för handläggning av grävtillstånd eller trafikanordningsplaner.

Den kommunala marken är ofta full av ledningar och kablar, vilket innebär att grävning utan tillstånd och kännedom om underjordiska anläggningar kan få stora och dyrbara konsekvenser. Vara kommun har beslutat om bestämmelser för grävning i kommunal mark.

Du måste skicka in en grävtillståndsansökan till kommunen innan du börjar gräva eller borra. Ansök om grävtillstånd. Du får inte påbörja arbetet förrän grävtillståndet är klart. Du behöver skicka in anmälan via e-tjänsten senast två veckor innan arbetet startar. När arbetet är klart ska du göra en klaranmälan i samma e-tjänst. När du avslutar ditt tillstånd återställer kommunen marken, och fakturerar enligt gällande taxa. Taxa för återställningsarbeten efter schaktning.

För att få förlägga ledningar i kommunal mark måste du ha ett markavtal med kommunen. Där regleras bland annat ersättningar för intrånget och vem som står för kostnaden om ledningen måste flyttas. Kontakta kommunen om du saknar markavtal.

Ledningsanvisning

Den som gräver eller schaktar är ansvarig om befintliga el-, fiber- eller andra ledningar skadas. För att undvika skador, om du avser att använda ett annat redskap än en handspade, bör du ansöka om ledningsanvisning via ledningskollen.se. De flesta ledningsägare är anslutna till ledningskollen, och markerar kostnadsfritt på kartor eller marken var ledningar går.

Kommunen kräver att du fått ledningsanvisning för att bevilja grävtillstånd. Notera att bara för att du fått ledningsanvisning betyder det inte att du fått grävtillstånd.

När du skapar ditt ärende på ledningskollen får du rita in ditt grävområde på en karta. Du får då information om vilka ledningsägare som har intresse i området och som du behöver få svar från innan du börjar gräva. Om du gräver utan en ledningsanvisning och råkar skada ledningar i marken blir du skyldig att betala reparationskostnader och eventuella merkostnader som drabbar ledningsägaren.

Kompletterande tillstånd

Förutom grävtillståndet kan du behöva andra tillstånd. Det kan vara aktuellt med exempelvis strandskyddsdispens, marklov eller tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter. Vid till exempel grävning i naturmiljöer som Natura 2000-områden kan du även behöva tillstånd från Länsstyrelsen eller andra myndigheter. Tänk på att du måste ha markägarens tillstånd för att gräva.

Viktigt när du gräver

Fornlämningar eller markföroreningar

Grävningen måste omedelbart avbrytas om du stöter på misstänkta fornlämningar eller markföroreningar. Vid fornlämningar ska Länsstyrelsen kontaktas och vid markföroreningar miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Vara kommun.