Grävtillstånd

Du som ska gräva eller schakta i mark med kommunalt intresse måste ansöka om grävtillstånd. Hur du ansöker beskrivs längre ned på denna sida.

Ett beviljat grävtillståndet är bara ett steg i processen kring grävarbeten. Samverkan mellan dig och kommunen beskrivs översiktlig i det här flödesschemat. Utöver grävtillståndet, behöver du bland annat säkerställa att du inte skadar befintliga ledningar samt medverka till att kommunen kan återställa ytskiktet. Tänk på att det är du som ledningsägare eller entreprenör är ansvarig för att lagar och regler följs, samt eventuella skador.

När behövs grävtillstånd?

När du ska gräva eller schakta i mark med kommunalt intresse måste du ansöka om grävtillstånd. Med ”kommunalt intresse” räknas dels kommunens mark, dels gator/vägar där kommunen är väghållare. Till gatan räknas också eventuell trottoar och cykelbana.

När du gräver eller schaktar i privat mark, exempelvis din villaträdgård eller tomträtt, behövs inte grävtillstånd.

För att kunna få ett grävtillstånd, krävs att du accepterar kommunens schaktbestämmelser. Där framgår vilka skyldigheter du har, hur ansvarsfördelningen är mellan dig och kommunen, samt vilka avgifter kommunen tar för återställande av ytskikt.

Här söker du grävtillstånd

Sök grävtillstånd.

En grävtillståndsansökan besvaras inom två veckor. Ibland behöver ett ärende kompletteras, då kan handläggningstiden bli längre. Ärenden som berör skyddsområden, till exempel vattenskyddsområden, kan ta upp till en månad att handlägga. Då behöver du förutom grävtillstånd även ansöka om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter.

Utfärdandet av ett grävtillstånd är för närvarande avgiftsfritt.

Ledningsanvisning

Den som gräver eller schaktar är ansvarig om befintliga el-, fiber- eller andra ledningar skadas. För att undvika skador, om du avser att använda ett annat redskap än en handspade, bör du ansöka om ledningsanvisning via ledningskollen.se. De flesta ledningsägare är anslutna till ledningskollen, och markerar kostnadsfritt på kartor eller marken var ledningar går.

Kommunen kräver att du fått ledningsanvisning för att bevilja grävtillstånd. Notera att bara för att du fått ledningsanvisning betyder det inte att du fått grävtillstånd.

När du skapar ditt ärende på ledningskollen får du rita in ditt grävområde på en karta. Du får då information om vilka ledningsägare som har intresse i området och som du behöver få svar från innan du börjar gräva. Om du gräver utan en ledningsanvisning och råkar skada ledningar i marken blir du skyldig att betala reparationskostnader och eventuella merkostnader som drabbar ledningsägaren.

Kompletterande tillstånd

Förutom grävtillståndet kan du behöva andra tillstånd. Det kan vara aktuellt med exempelvis strandskyddsdispens, marklov eller tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter. Vid till exempel grävning i naturmiljöer som Natura 2000-områden kan du även behöva tillstånd från Länsstyrelsen eller andra myndigheter. Tänk på att du måste ha markägarens tillstånd för att gräva.

Viktigt när du gräver

Fornlämningar eller markföroreningar

Grävningen måste omedelbart avbrytas om du stöter på misstänkta fornlämningar eller markföroreningar. Vid fornlämningar ska Länsstyrelsen kontaktas och vid markföroreningar miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Vara kommun.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.