Grävtillstånd

Du som ska gräva eller schakta i mark med kommunalt intresse måste ansöka om grävtillstånd. För att undvika skador på ledningar bör du som planerar att gräva eller schakta i privat mark även söka ledningsanvisning.

När behövs grävtillstånd?

När du ska gräva eller schakta i mark med kommunalt intresse måste du ansöka om grävtillstånd. Till detta räknas dels kommunens mark, dels gator/vägar där kommunen är väghållare. Till gatan räknas också eventuell trottoar och cykelbana.

Du som gräver eller schaktar i privat mark, hit räknas exempelvis din villaträdgård eller tomträtt, behövs inte grävtillstånd men du ska ha ansökt om och fått en ledningsanvisning innan du börjar gräva. Ledningsanvisningen kan vara en karta eller att ledningsägaren markerat på marken var ledningarna går. Ledningsanvisning bör alltid sökas om du använder ett annat redskap än en vanlig handspade.

Ledningsanvisning är inte lika med grävtillstånd

Ett godkänt grävtillstånd måste vara utfärdat innan grävning kan påbörjas där det finns kommunalt intresse. Att du fått ledningsanvisning betyder inte att du fått grävtillstånd.

Du kan bli skadeståndsskyldig

Om du gräver utan en ledningsanvisning och råkar skada ledningar i marken blir du skyldig att betala reparationskostnader och eventuella merkostnader som drabbar ledningsägaren.

Kompletterande tillstånd

Förutom grävtillståndet kan du behöva andra tillstånd. Det kan vara aktuellt med exempelvis strandskyddsdispens, marklov eller tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter. Vid till exempel grävning i naturmiljöer som Natura 2000-områden kan du även behöva tillstånd från Länsstyrelsen eller andra myndigheter. Tänk på att du måste ha markägarens tillstånd för att gräva.

Så här söker du

Ledningsanvisning söker du via ledningskollen.se. Alla ledningsägare är inte anslutna till ledningskollen. De får du kontakta direkt.
När du skapar ditt ärende på Ledningskollen får du rita in ditt grävområde på en karta. Du får då information om vilka ledningsägare som har intresse i området och som du behöver få svar från innan du börjar gräva.

Handläggningstid

En grävtillståndsansökan besvaras inom två veckor. Ibland behöver ett ärende kompletteras, då kan handläggningstiden bli längre. Ärenden som berör skyddsområden, till exempel vattenskyddsområden, kan ta upp till en månad att handlägga. Då behöver du förutom grävtillstånd även ansöka om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter.

Avgifter

Utfärdandet av ett grävtillstånd är avgiftsfritt.

Viktigt när du gräver

Fornlämningar eller markföroreningar

Grävningen måste omedelbart avbrytas om du stöter på misstänkta fornlämningar eller markföroreningar. Vid fornlämningar ska Länsstyrelsen kontaktas och vid markföroreningar miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Vara kommun.

Återställning efter grävning

Du bekostar själv återställning efter grävningen. Återställning ska ske i samråd med Vara kommun.

Föreskrifter

Se föreskrifter för grävning, skydd av träd och prislista för återställning till höger på sidan.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.