Vägbidrag till enskilda vägar

Syftet med kommunens vägbidrag är att verka för att det enskilda vägnätet i Vara kommun kan hållas i godtagbart skick.

Bidraget riktar sig både till enskilda vägar som har statsbidrag och de som inte har det. Efter särskild prövning kan även enskilda vägar med stor allmän trafik få bidrag.

Vägar som idag har statsbidrag

Kommunen betalar självmant ut bidrag till vägar som erhåller statsbidrag, utan att ansökan behöver skickas in. Detta för att kommunens bidrag baseras på hur stort belopp Trafikverket betalt ut. Kommunen får uppgifter från Trafikverket, både gällande årligt driftbidrag och särskilt driftsbidrag. Särskilt driftbidrag betalas normalt ut först efter att arbetet besiktigats av Trafikverket.

Till statsbidragsberättigade vägar utgår bidrag med:

  • 15 procent av underhållskostnad för väg kategori A, Utfartsväg för fast boende inom landsbygdsområde, respektive
  • 10 procent för väg kategori C, Genomfartsväg.

Trafikverkets hemsida finns information hur statsbidrag söks. Notera att utbetalning inte sker snabbare för att en ansökan görs!

Vägar som inte har statsbidrag

För vägar som inte uppfyller Trafikverkets villkor men som har stor allmän trafik, exempelvis vägar till välbesökta turistmål, kan, efter ansökan till kommunen, beviljas bidrag. För vägar som tidigare år fått sådant bidrag, betalas bidrag också ut utan att förnyad ansökan behöver göras.

Ansökan om kommunalt bidrag till vägar utan statsbidrag

Från och med 2022 kan vägar utan statligt driftsbidrag berättigas till kommunalt driftsbidrag.

Kriterier för mottagande av bidrag

Till enskilda vägar som är längre än 155 meter upp till 1000 meter kan ett kommunalt underhållsbidrag på 3 kr/meter väg sökas. För att vara berättigad bidrag krävs det helårsboende längs vägen. Bidrag ges endast för sträckan från bostaden till allmän väg eller annan enskild väg som erhåller bidrag. Vid flera boenden på vägsträckan krävs att alla boenden är överens.

Bidragsperioden är tre år. Efter varje period ska en ny ansökan göras. Ingen påminnelse kommer att skickas ut om att en ny ansökan ska lämnas. Bidrag betalas inte ut under 500 kr. Vägsträckor under 155 meter erhåller därmed inget bidrag.

Ansökan

Ansök senast 30 juni för att få bidrag innevarande år.

Ansökan görs via e-tjänsten ”Kommunalt bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag”.

Årligt bidrag betalas ut för innevarande kalenderår senast den 30 november.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.