Vägbidrag till enskilda vägar

Syftet med kommunens vägbidrag är att verka för att det enskilda vägnätet i Vara kommun kan hållas i godtagbart skick.

Bidraget riktar sig främst till enskilda vägar som har statsbidrag, men efter särskild prövning kan även övriga enskilda vägar med stor allmän trafik få bidrag.

Vägar som idag har statsbidrag

Kommunen betalar självmant ut bidrag, utan att ansökas behöver skickas in. Detta för att kommunens bidrag baseras på hur stort belopp Trafikverket betalt ut. Kommunen får uppgifter från Trafikverket, både gällande årligt driftbidrag och särskilt driftsbidrag. Särskilt driftbidrag betalas normalt ut först efter att arbetet besiktigats av Trafikverket.

Notera att utbetalning inte sker snabbare för att en ansökan görs!

Vägar som inte har statsbidrag

Trafikverkets hemsida finns information hur statsbidrag söks.

För vägar som inte uppfyller Trafikverkets villkor men som har stor allmän trafik, exempelvis vägar till välbesökta turistmål, kan, efter ansökan till kommunen, beviljas bidrag. För vägar som tidigare år fått sådant bidrag, betalas bidrag också ut utan att förnyad ansökan behöver göras.

Bidrag till enskild väg

Målsättningen är att genom kommunala bidrag verka för att det enskilda vägnätet kan hållas i godtagbart skick. Följande regler för bidragsgivning gäller.

Till statsbidragsberättigade vägar utgår bidrag med:

  • 15 procent av underhållskostnad för väg kategori A, respektive
  • 10 procent för väg kategori C.

Till övriga enskilda vägar med stor allmän trafik, bland annat turistmål, kan bidrag utgå efter prövning i tekniska utskottet. Bidraget är 2,80 kronor per meter för dessa vägar. Det är tre vägar till turistmål som fått bidrag tidigare och för dessa fordras ingen ny prövning.

I följande fall utgår bidrag med 25 procent av skillnaden mellan kostnaden och utgående statsbidrag, dock högst 7,5 procent av kostnaden:

  • a) för särskilda driftarbeten
  • b) till anskaffning av redskap
  • c) till sammanläggningsförrättningar.

Dessa regler ersätter författningen ”Bidrag till enskild väg” antagen av kommunfullmäktige den 16 december 2019, § 114.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.