Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som är folkbokförd i Vara kommun och har mycket svårt att gå kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Parkeringsskylt handikapp plats

Utökade parkeringsmöjligheter

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade ger dig utökade rättigheter att parkera. Du får rätt att parkera:

 • Under högst 3 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.
 • Under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar.
 • På parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Du måste då följa de regler för längsta parkering som gäller.
 • Högst 3 timmar på gata som är utmärkt som gågata om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.

Parkeringstillståndet gäller i alla kommuner i Sverige. Vissa kommuner ger ytterligare rättigheter, som exempelvis gratis parkering.
Du får parkera med tillståndet i de flesta EU-länder. Reglerna kan variera mellan länder, så kontakta först landets ambassad för att få veta mer om vad som gäller i respektive land.

Ansökningsförfarande

Ansök om parkeringstillstånd. Kan även lämnas ut av kommunens handläggare, samt fås hemskickad per post.

När ansökan görs för första gången skall läkarintyg bifogas. Vid förnyad ansökan behövs normalt varken foto eller läkarintyg, men kommunens handläggare kan begära ett nytt läkarintyg, om det tidigare inskickat läkarintyg bedöms vara föråldrat. Samma sak gäller för fotot, om det också blivit föråldrat och därför inte längre är likt dig.

I den händelse ett gällande parkeringstillstånd har förekommit, kan ett nytt utfärdas, efter att en polisanmälan gjorts och en ansökan gjorts hos kommunen.

Ansökan (eventuellt med foto och läkarintyg) skickas till: Gatuenheten, Vara Kommun, 534 81 Vara

Bedömning om tillstånd skall utfärdas

Ofullständigt ifyllda läkarintyg kan inte utgöra underlag för bedömning om det exempelvis saknas: beskrivning av sjukdomen, uppgift om hur långt sökande kan gå (med respektive utan hjälpmedel), rörelsehindrets varaktighet, samt om intyget är odaterat eller ej undertecknat av läkare.

Vid kommunens bedömning om parkeringstillstånd skall utfärdas tillämpas den vägledning som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tagit fram. Några exempel på skäl som inte är tillräckliga för att beviljas ett parkeringstillstånd:

 • Att parkeringstillstånd utfärdats tidigare.
 • Funktionshinder som bedöms ha en varaktighet om mindre än 6 månader.
 • Enbart behov av en bred parkeringsplats, till exempel på grund av svårigheter att kliva in i eller ut ur bilen.
 • Svårighet att bära, exempelvis matvaror.
 • När sökande kan gå 100 meter, med hjälpmedel eller utan hjälpmedel.
 • Svårigheter att förflytta sig när det är halt eller snö på marken.
 • Mag- och tarmproblem som medför att en person kan få akut behov av en toalett.
 • Synproblem eller blindhet

Tillstånd utfärdas normalt för 5 år, såvida inte läkarintyget anger en begränsad tid för rörelsehindrets varaktighet.

Tillstånd som passagerare

Även om du själv inte kör bilen kan du få ett tillstånd så att bilen får parkeras på en plats för rörelsehindrade. För att få ett sådant tillstånd krävs att du inte kan lämnas ensam vid målpunkten, medan bilen parkeras längre bort av föraren. Skäl varför du inte kan lämnas ensam menad bilen parkeras kan vara: förvirrad, dåligt minne, mycket svag röst, fallrisk även som sittande.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.