Snöröjning och renhållning

Vara kommuns vägnät ska snöröjas, papperskorgar tömmas och gator sopas.

Vi vill att kommunen ska vara ren och vacker. Tillsammans med dig sköter vi drift och underhåll av den offentliga miljön.

Snöröjning

Från 1 december till 15 mars finns beredskap för halkbekämpning och snöröjning dygnet runt. Den ordinarie arbetsstyrkan kompletteras med flera entreprenörer för att vi ska kunna vara på många platser samtidigt. Prioriterad ordning för snöröjningen är huvudgator inklusive gång- och cykelbanor som leder till centrum, vårdcentrum, resecentrum, daghem och skolor.

Upplogade snövallar får normalt ligga kvar och körs bort endast i undantagsfall.

Då det är mycket snö används så kallad ”norrlandsplogning”. Det innebär att snön plogas upp på trottoaren och fastighetsägaren är då befriad från sin skyldighet att hålla trottoaren framkomlig. Dock måste fastighetsägaren halkbekämpa gatan på en bredd av en meter i omedelbar anslutning till upplagd snövall. Detta gäller även där det inte finns trottoarer.

För privat halkbekämpning av fastighetens trottoarer kan gratis sand hämtas vid Gatuenheten på Ekedalsgatan 4 i Vara eller vid kommunförrådet i Kvänum. Här är våra tjänstegarantier för snöröjning. 

  • Snöröjning inleds normalt då snöfall upphört vid ett snödjup av nio centimeter. Vid vårdcentraler och offentliga byggnader vid fem centimeter. Vid blötsnö och vid sjunkande temperaturer börjar arbetet tidigare.
  • Borttagning av snövallar i anslutning till övergångsställen ska påbörjas efter 4 till 6 timmar, beroende på hur mycket snö som kommit.
  • Plogning i bostadsområden inleds sent dag 1 eller under dag 2.

Förutom att lämna synpunkter på snöröjning via Felanmälan och synpunkter, är det möjligt att ringa vid problem. Detta gäller om inte kommunens tjänstegaranti gällande snöröjning uppfylls. Det kan exempelvis vara om snöröjningen inte påbörjats tredje dagen efter ett snöfall, trots att det då snöat minst 9 cm.

På kommunens vägar och gator är det Gata & parkenheten som är ansvariga för vinterväghållningen, vid akuta problem ring Snöjouren tel. 073-2807264.

Trafikverket snöröjer de vägar som de ansvarar för, vilket gäller alla genomfartsgator i kommunens tätorter utom i Vara. I Vara ansvarar Trafikverket endast för ringleden, medan kommunen ansvarar för genomfartsgatorna i Vara, fram till tätortsgräns (Torggatan, Storgatan, Allégatan, Tingshusgatan, Smedjegatan). Vid frågor om snöröjning på Trafikverkets vägar, vänligen besök deras hemsida för kontaktuppgifter.

Sopning & sandupptagning

För att en tätort ska se inbjudande och trivsam ut är det viktigt att städning fungerar på ett bra sätt, liksom rapportering om fel och brister.

Vårens sandupptagning och höstens trädgårdsarbete är väderberoende och ska genomföras inom angivna tider vid normal väderlek. Uppkrattade löv placeras i närliggande buskytor om detta passar.

Sandupptagning från gång- och vägbanor ska ske i alla tätorter och vara slutförd före 15 maj i Vara, Vedum och Kvänum. I övriga orter senast 30 maj.

Städning av asfalt, gräs- och parkeringsytor ska ske regelbundet 2 gånger per vecka i centrala delar av Vara, Vedum och Kvänum. I övriga orter endast vid behov.

Översyn, alternativt tömning av papperskorgar ska ske 1 gång per vecka. Intilliggande ytor ska då städas.

Tömning av hundlatriner ska ske en gång var 14:e dag. Intilliggande ytor ska då städas.

Höströjning och allmän städning ska äga rum under oktober – november.

Läs om våra tjänstegarantier för städning av tätorter.

Från 1 december till 15 mars finns beredskap för halkbekämpning och snöröjning dygnet runt. Den ordinarie arbetsstyrkan kompletteras med flera entreprenörer för att vi ska kunna vara på många platser samtidigt. Prioriterad ordning för snöröjningen är huvudgator inklusive gång- och cykelbanor som leder till centrum, vårdcentrum, resecentrum, daghem och skolor.

Upplogade snövallar får normalt ligga kvar och körs bort endast i undantagsfall.

Då det är mycket snö används så kallad ”norrlandsplogning”. Det innebär att snön plogas upp på trottoaren och fastighetsägaren är då befriad från sin skyldighet att hålla trottoaren framkomlig. Dock måste fastighetsägaren halkbekämpa gatan på en bredd av en meter i omedelbar anslutning till upplagd snövall. Detta gäller även där det inte finns trottoarer.

För privat halkbekämpning av fastighetens trottoarer kan gratis sand hämtas vid Gatuenheten på Ekedalsgatan 4 i Vara eller vid kommunförrådet i Kvänum. Här är våra tjänstegarantier för snöröjning. 

  • Snöröjning inleds normalt då snöfall upphört vid ett snödjup av nio centimeter. Vid vårdcentraler och offentliga byggnader vid fem centimeter. Vid blötsnö och vid sjunkande temperaturer börjar arbetet tidigare.
  • Borttagning av snövallar i anslutning till övergångsställen ska påbörjas efter 4 till 6 timmar, beroende på hur mycket snö som kommit.
  • Plogning i bostadsområden inleds sent dag 1 eller under dag 2.

Förutom att lämna synpunkter på snöröjning via Felanmälan och synpunkter, är det möjligt att ringa vid problem. Detta gäller om inte kommunens tjänstegaranti gällande snöröjning uppfylls. Det kan exempelvis vara om snöröjningen inte påbörjats tredje dagen efter ett snöfall, trots att det då snöat minst 9 cm.

På kommunens vägar och gator är det Gata & parkenheten som är ansvariga för vinterväghållningen, vid akuta problem ring Snöjouren tel. 073-2807264.

Trafikverket snöröjer de vägar som de ansvarar för, vilket gäller alla genomfartsgator i kommunens tätorter utom i Vara. I Vara ansvarar Trafikverket endast för ringleden, medan kommunen ansvarar för genomfartsgatorna i Vara, fram till tätortsgräns (Torggatan, Storgatan, Allégatan, Tingshusgatan, Smedjegatan). Vid frågor om snöröjning på Trafikverkets vägar, vänligen besök deras hemsida för kontaktuppgifter.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.