Utbyggnation av E20

Hela E20 genom Västra Götaland ska byggas ut till mötesfri väg fram till år 2025. Målet är att förbättra trafiksäkerheten, bidra till regional tillväxt genom regionförstoring samt ge bättre förutsättningar för transporter på ett av Sveriges viktigaste godsstråk.

Trafikverket har gett Sweco i uppdrag att upprätta två vägplaner; en för delen Ribbingsberg-Eling och en för delen Eling-Vara. Hela sträckan gäller Vårgårda-Vara.

Vad innebär utbyggnationen av E20?

E20 Vårgårda-Vara ska bli 26 km mittseparerad landsväg, varav cirka 7 km med 2+2-väg i ny eller befintlig sträckning. Resterande 19 km ska byggas i befintlig sträckning och minst 8 km av denna sträcka ska bli 2+2-väg, det vill säga två körfält i vardera riktningen med mitträcke.

Vad händer nu?

Byggnationen av delsträckan Eling-Vara startar i maj 2020. PK Road är upphandlad entreprenör. Etappen ska vara helt färdig sommaren 2022.

Vilken är kommunens roll i planförslaget? 

Vara kommun har precis som allmänheten haft möjlighet att yttra sig över förslaget under samrådstillfällena. Kommunen och Trafikverket för även en dialog under hela processen.

Läs mer om utbyggnaden av sträckan Vårgårda-Vara.

Filmer om E20-utbyggnaden.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.