Stöd till föreningslivet

Här har vi samlat information om stöd till föreningar och folkbildning samt hur man ansöker.

Saxofon i närbild och flera som spelar instument längre bort i bilden

Vara kommun ger ekonomiskt stöd till föreningar och studieförbund för att föreningslivet ska utvecklas och hållas levande.

Stödet baseras i huvudsak på verksamhetens innehåll och aktiviteter. Syftet är att stötta föreningslivets självständiga planering för verksamhet i enlighet med den enskilda föreningens stadgar och inriktning och med utgångspunkt i kommunens mål och vision.

Regler för bildningsnämndens stöd till föreningar och folkbildning. Gäller från och med 1 januari 2022.

Läs om våra stöd och hur ni söker i flikarna nedan.

E-srv - Ansökningssystem

Nytt ansökningssystem för föreningar att söka föreningsstöd E-srv:

En uppgradering av systemet gjordes under december 2021. Stora fördelen med uppgraderingen är att det går att vara flera personer i föreningen som kan hantera och söka bidrag med mera.

Efter uppgraderingen behöver man skapa ett nytt konto för att använda tjänsten. Ni som fått ett mail med en länk kan klicka er vidare den vägen. Annars följ stegen nedan.

Skapa konto

För att ni som förening ska kunna söka bidrag behöver ni skapa konto i e-serve, detta görs i två steg.

När ni skapat ert föreningskonto är det en del uppgifter som kan fyllas i, detta behöver ni inte göra vid det första tillfället ni loggar in, det kan ni göra vid ett senare tillfälle.

När ni skapat era konton är ni redo att söka bidrag, ändra föreningsuppgifter, lägga till flera personer som kan söka bidrag med mera.

Det är viktigt att tänka på att använda föreningsprofilen när ni söker stöd!

Sök stöden via våra e-tjänster, som du hittar under respektive stöd nedan.

Frågor?

Vi kommer framöver att ha ”hjälpkvällar” på biblioteket där ni kan komma in och få stöd och hjälp med systemet.
Det finns alltid möjlighet att maila och ringa oss för frågor. Kontaktuppgifter finns under rubriken Kontakt.

Aktivitetsstöd barn och unga

Syfte

Stöd till föreningars verksamhet för barn och unga, barns och ungas delaktighet i föreningslivet och återväxten inom föreningslivet.

Inriktning

Aktivitetsstöd barn och unga följer Riksidrottsförbundets regler, former, ansökningsdatum (25 februari och 25 augusti) och åldersintervall (7-25 år) för statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd).

Stödet baseras på antalet deltagartillfällen för barn och unga i föreningens regi. Med deltagartillfälle menas att en ungdom som bor i Vara kommun aktivt deltar i en aktivitet som genomförs av den sökande föreningen. Det går endast att räkna ett deltagartillfälle per person och dag. Om en person exempelvis deltar i flera tävlingar under en dag, kan bara ett deltagartillfälle den dagen räknas. Aktivitetsstöd barn och unga ges för maximalt 30 personer per tillfälle. Varje aktivitet ska ha en utsedd ansvarig person närvarande.

Stödets storlek

Det anslagna stödet fördelas på alla sökande föreningar. Därför kan man inte veta i förväg exakt vad varje förening kommer att få.

Ansökan & utbetalning

Året delas upp i två stödperioder där föreningarna rapporterar vårens och höstens aktiviteter.
Senast den 25 augusti för vårens aktiviteter, redovisningsperiod 1/1 – 30/6.
Senast den 25 februari för höstens aktiviteter, redovisningsperiod 1/7-31/12.

Sök via e-tjänst

Utbetalning

September och mars.

Samlingslokalsstöd

Syfte

Stöd till föreningar som äger samlingslokaler.

Krav

Samlingslokalen måste ägas av en eller flera ideella organisationer.
Samlingslokalen ska vara öppen och tillgänglig för kulturarrangemang, fritidsaktiviteter, studieverksamhet och föreningslivets möten och arrangemang. Lokalen kan även hyras ut för privata ändamål.
Samlingslokalen ska vara externt uthyrd (dvs. till någon utöver den egna föreningen) minst 10 gånger under ett verksamhetsår.

Stödets storlek

Aktivitetsstödet till samlingslokaler baseras på antalet bokningar under föregående verksamhetsår. Med bokning menas sammankomst som är införd i bokningsjournal och antingen motsvaras av en hyresintäkt i redovisningen eller en offentlig aktivitet arrangerad av föreningen. Internt arbete, t ex. föreningens egna styrelsemöten, kan inte räknas som bokning.
Stödets storlek baseras på den totala summan av bokningar, egna och externa. Stödet beräknas efter ett system med koefficienter.

Antal bokningar                Koefficient

0-10 externa bokningar        0

11-20 bokningar                  1,5

21-40                                 1,4

41-60                                 1,3

61-80                                 1,2

81-100                                1,1

101-250                              1,0

Föreningen kan tillgodoräkna sig maximalt 250 bokningar per år.
Det anslagna stödet fördelas på alla sökande föreningar. Därför kan man inte veta i förväg exakt vad varje förening kommer att få.

Ansökan

Senast den 31/3, redovisningsperiod är föregående verksamhetsår.

Sök via e-tjänst

Utbetalning

Maj

Arrangemangsstöd

Syfte

Stöd till ett mångsidigt kulturutbud för kommunens invånare och besökare.

Inriktning

Arrangemanget kan vara fristående eller del av ett sammanhang.
Aktivitetsstöd arrangemang kan enbart sökas av föreningar.
Stöd ges i första hand till arrangemangets innehåll, exempelvis arvoden, reseersättningar, hyror och kostnader för marknadsföring.
Det går inte att få stöd till kommersiella arrangemang, föreningars interna arrangemang, politiska arrangemang eller tävlingar.

Krav

Ansökan måste lämnas in innan arrangemanget är genomfört. Ansökningar som lämnas in efter att arrangemanget är genomfört beviljas inte.
Om arrangemanget är tänkt att erbjudas utan kostnad för publiken ska särskilda skäl anges. Ett sådant skäl kan vara att barn och unga ska kunna delta utan kostnad.
En ansvarig person ska vara närvarande vid arrangemanget.
För arrangemanget ska passande marknadsföringsinsatser planeras.

Stödets storlek

Ett maximalt belopp finns för vad en förening kan söka per år.
Hur mycket pengar som beviljas per arrangemang baseras på en bedömning av angelägenhetsgrad, kvalitet och kostnader samt en viktning av arrangemanget mot kriterier enligt nedan. Stödet kan påverkas av om medel har beviljas från andra organisationer som är helt eller delvis finansierade av skattemedel.

Kriterier som ligger till grund för stödets storlek

 • Arrangemanget riktar sig till/är tillgängligt för barn/unga.
 • Arrangemanget har karaktär av något utöver det vardagliga och tillför bygden något extra.
 • Arrangemanget ger möjlighet till deltagare att vara delaktiga i arrangemanget.
 • Arrangemanget bygger på samarbete mellan flera föreningar och aktörer.

Ansökan, redovisning, utbetalning

Vid ansökan om belopp över 5 000 kr ska ansökan lämnas in senast 1 månad före arrangemangets genomförande. 
Ansökan ska innehålla en realistisk ekonomisk kalkyl och en redovisning av vilka andra organisationer som beviljat bidrag. Till ansökan ska bifogas ett underlag för beräkning, exempelvis offerter eller prisuppgifter.
OBS! Under sommaren är handläggningstiden längre. Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan.

Sök via e-tjänst

Den beviljade summan betalas ut efter att föreningen har skickat in en redovisning av arrangemanget till Vara kommun. Redovisningen ska skickas in senast 2 månader efter att projektet genomförts dock senast 31 december innevarande år. I annat fall förfaller rätten till det beviljade stödet. Redovisa via e-tjänst

Utbetalning: 4 veckor efter inkommen redovisning.

Upprustningsstöd

Syfte

Underlätta för föreningar som äger och tillhandahåller lokaler och anläggningar för föreningslivets och allmänhetens behov.

Inriktning

Föreningar kan söka stöd till nybyggnation, tillbyggnation och ombyggnation av egenägda lokaler och anläggningar. Föreningar kan även söka stöd till insatser som uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- och/eller underhållsbehov. Stöd ges inte till upprustning och reparationer som kan räknas som vanligt underhåll.
Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviserande åtgärder prioriteras.
Det årliga anslaget för upprustningsstöd är begränsat vilket innebär att Bildningsnämnden måste göra en prioritering av de ansökningar som lämnats in. Att ett upprustningsprojekt uppfyller kraven för stödet är ingen garanti för att få stöd.

Krav

Ny-/till-/ombyggnationen eller renoveringen behövs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
Föreningen ska ha en god medfinansiering för insatserna. Medfinansieringen kan vara i form av pengar och/eller ideella insatser. Ange i ansökan om ni ämnar söka  på andra ställen tex Boverket, Sparbanksstiftelse, Västra Götalands Idrottsförbund.

Projektet bör inte ha påbörjats innan föreningen har sökt och beviljats stöd. Arbeten som görs innan beslut om stöd tagits görs på egen risk då föreningen inte vet om föreningen får stöd innan beslutet är taget i Bildningsnämnden.

Stödets storlek

Grunden är att stöd beviljas upp till 40 % av materialkostnaderna.
Om föreningen även beviljas stöd från Boverket, Jordbruksverket/ Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet till projektet, justeras Bildningsnämndens stöd för att möta eventuella tvingande villkor från dessa.
Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar ansökan.

Ansökan, beslut, redovisning, utbetalning

Ansökan lämnas senast 1 oktober till Bildningsnämnden.
Du söker via e-tjänst

Bildningsnämnden tar beslut om vilka föreningar som får stöd på årets sista sammanträde. Beslutet rör medel ur kommande budgetår.
Redovisning av byggnationens genomförande och ekonomiska utfall ska lämnas till Kultur Vara senast 30 november året efter nämndens beslut. I annat fall förfaller rätten till det beviljade stödet.
Bidraget betalas ut efter att projektet är helt slutfört. Åtgärderna ska vara färdigställda och besiktigade. Delutbetalning kan göras under pågående arbete efter besiktning.

Utvecklingsstöd

Syfte

Stöd till nyskapande utveckling av det lokala föreningslivet.

Inriktning

Stöd ges till utvecklingsprojekt som kompletterar föreningens ordinarie verksamhet. Stöd kan sökas till:

 • Planering eller start av ny/unik verksamhet som inte finns representerad inom Vara kommuns föreningsliv.
 • Planering eller start av ny/unik verksamhet inom en existerande förening.
 • Satsning på ny målgrupp. Till exempel ungdomssatsningar för föreningar med huvudsaklig verksamhet för vuxna, satsningar på flickor i föreningar med stor andel pojkar och vice versa.

Kriterier som ligger till grund för stödets storlek

 • Graden av nyskapande i projektet
 • Projektets angelägenhetsgrad
 • Samarbetsprojekt mellan föreningar
 • Plan för hur utvecklingsinsatsen kommer att leva vidare efter att projektet är genomfört.

Ansökan, beslut, redovisning, utbetalning

Ska innehålla projektbeskrivning och en redovisning av vilka andra organisationer som beviljat bidrag.
Bildningsnämnden beslutar om utvecklingsstöd 2 gånger per år. Ansökan lämnas in 1 februari eller 1 augusti.

Sök via e-tjänst

Redovisning ska skickas in senast 2 månader efter genomförandet, dock senast 31 december innevarande år. I annat fall förfaller rätten till det beviljade stödet. Utbetalning sker senast 4 veckor efter inkommen redovisning.

Stöd genom särskilda avtal

Syfte

Ge allmänheten tillgång till regelbunden föreningsdriven verksamhet inom kultur och fritid, samt tillgång till lokaler och anläggningar speciellt ägnade för utövande av sådana aktiviteter.

Inriktning

Avtal skrivs med föreningar som arrangerar årligen återkommande kulturarrangemang, arrangerar aktiviteter för särskild målgrupp eller aktiviteter med särskilda teman. Avtal skrivs även med föreningar som tillhandahåller/sköter lokaler och anläggningar speciellt ägnade för aktiviteter inom kultur och rekreation och som kan användas av föreningar och allmänhet. Satsning på särskild målgrupp/tema kan exempelvis vara aktiviteter som främjar inkludering och/eller mångfald.

Avtal skrivs efter dialog mellan respektive verksamhet och Bildningsnämnden. I avtalen fastställs uppdrag, stödets storlek och längden på avtalet (1, 2 eller 3 år).

Ansökan, beslut, redovisning, utbetalning

Avtalen beslutas av Bildningsnämnden och gäller från påföljande årsskifte.
Föreningen ska varje år redovisa hur uppdraget skötts/ planeras genom att lämna in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt en verksamhetsplan till Bildningsnämnden. Skulle avtalets intention inte följas avbryts avtalet av den part som inte är nöjd på sätt som regleras i avtalet.

Utbetalning sker i januari-februari för innevarande avtalsår.

Bygdestöd

Syfte

Stimulera lokala utvecklingsgrupper (föreningar i samverkan) eller intresseföreningar till verksamhet för en ökad trivsel i bygden/på orten.

Inriktning

Stödet ska användas till specificerade aktiviteter för att höja trivseln i bygden/på orten.

Ansökan, redovisning, utbetalning

Ansökan ska lämnas in senast den 31 mars.

Sök via e-tjänst

Stödet ska redovisas senast den 31 mars nästkommande år.
Redovisa via e-tjänst

Utbetalning sker inom 2 månader efter sista ansökningsdag.

Studieförbundsstöd

Syfte

Syftet med stödet är att ge föreningsliv och invånare tillgång till olika typer av lärprocesser och evenemang av folkbildande karaktär.
Utöver nedan nämnda stöd berörs folkbildningen av Stöd enligt särskilda avtal.

Krav

Ekonomiskt stöd för studieverksamhet ges till studieförbund som är berättigade till statligt stöd. Studieförbundet ska ha en självständig ekonomisk förvaltning och en ansvarig styrelse med säte i kommunen eller regionen.
Studieförbundet ska kunna presentera de handlingar Bildningsnämnden kräver för att kunna granska inlämnad bidragsansökan.

Stödets storlek

Det anslagna stödet fördelas på alla sökande studieförbund. Kommunalt stöd kan lämnas för all statsbidragsberättigad verksamhet som bedrivs inom Vara kommun enligt den fördelningsmodell som Folkbildningsrådet beslutat ska gälla för det statliga bidraget. Bidrag lämnas med budgetbelopp som fastställs av Bildningsnämnden.

Ansökan, redovisning, utbetalning

Vara kommun följer de ansöknings-, redovisnings- och utbetalningsförfaranden som Västra Götalands Bildningsförbund rekommenderar.

Vara Snabb

För dig mellan 13-26 år som bor i Vara kommun.
Obs! Ej föreningsanknutet.

Syfte

Stödja och uppmuntra unga människors engagemang och delaktighet i det lokala kulturlivet samt ge möjlighet till eget skapande och drivande av kreativa idéer. Vänder sig till invånare i Vara kommun 13–26 år.

Inriktning

Stöd kan sökas till utåtriktade kulturprojekt och aktiviteter av engångskaraktär, till exempel filmvisning, utställning, tävling och turnering.
Stöd ges inte till aktiviteter som inte är öppna för andra unga, skolprojekt, projekt som stödjer eller ingår i partipolitisk verksamhet, etablerad förenings- eller kulturverksamhet, lön för egen insats eller verksamhet som inte följer svensk lag eller garanterar människors lika värde.

Krav

Projektet ska vara utåtriktat och öppet för andra unga.
Projektet ska vara drogfritt.
I marknadsföring av projektet ska det framgå att stöd ges av Vara kommun.
Ansökan måste lämnas in innan projektet är genomfört. Ansökningar som lämnas in efter att projektet är genomfört beviljas inte.

Stödets storlek

Stödets storlek är beroende av ändamålet, innehållet och målgruppen.

Ansökan, utbetalning, redovisning

Ansökan sker via kommunens e-tjänst/e-formulär som kompletteras med underskrift/er i efterhand. Sök via e-tjänst/formulär.
Om den som söker är under 18 år ska samtliga vårdnadshavare skriva under ansökan.

Efter att ansökan lämnats in tar handläggare kontakt inom 3 arbetsdagar för att erbjuda handledning kring projektet. Svar på ansökan ges inom 3 veckor.
Obs! Under sommaren är handläggningstiden längre. Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar under veckorna 28, 29 och 30, så vill du genomföra ett projekt under sommaren, sök i god tid!

Stöd ges i första hand i form av betalning av fakturor för projektets verksamhet.

Senast 3 veckor efter att projektet genomförts ska en kort utvärdering
lämnas in till Bildningsnämnden. Utvärderingen kan vara i form av en text, en videoinspelning, fotocollage eller annan form.

Övrigt

Förändringar av projektet kan ske men måste diskuteras med och godkännas av Bildningsnämndens förvaltning. Om projektet inte genomförs eller stora förändringar gjorts utan godkännande kan kontaktpersonen bli återbetalningsskyldig.

Mer information om Vara Snabb!

Nytt ansökningssystem för föreningar att söka föreningsstöd E-srv:

En uppgradering av systemet gjordes under december 2021. Stora fördelen med uppgraderingen är att det går att vara flera personer i föreningen som kan hantera och söka bidrag med mera.

Efter uppgraderingen behöver man skapa ett nytt konto för att använda tjänsten. Ni som fått ett mail med en länk kan klicka er vidare den vägen. Annars följ stegen nedan.

Skapa konto

För att ni som förening ska kunna söka bidrag behöver ni skapa konto i e-serve, detta görs i två steg.

När ni skapat ert föreningskonto är det en del uppgifter som kan fyllas i, detta behöver ni inte göra vid det första tillfället ni loggar in, det kan ni göra vid ett senare tillfälle.

När ni skapat era konton är ni redo att söka bidrag, ändra föreningsuppgifter, lägga till flera personer som kan söka bidrag med mera.

Det är viktigt att tänka på att använda föreningsprofilen när ni söker stöd!

Sök stöden via våra e-tjänster, som du hittar under respektive stöd nedan.

Frågor?

Vi kommer framöver att ha ”hjälpkvällar” på biblioteket där ni kan komma in och få stöd och hjälp med systemet.
Det finns alltid möjlighet att maila och ringa oss för frågor. Kontaktuppgifter finns under rubriken Kontakt.