Konst i Vara kommun

Konst tillför samhället många dimensioner. Konst kan uppmuntra, ifrågasätta, bekräfta eller skava. Det är ur demokratisk synpunkt viktigt att diskussioner startas och pågår. Konstens uppgift är inte att enbart befästa gängse betraktningssätt utan att också så frön till egna tankar och idéer – tekniskt, praktiskt eller mentalt. Vara kommuns konstsamling rymmer alla uttryck, många format och olika tekniker.

Betongplattor på stålstänger lodrätt monterade i en stålram framför en gräsmatta. Konstverket The Sampler.

Utomhuskonst i Jung.

Vara kommuns förutsättningar att vara en intressant plats för konstnärlig verksamhet är goda, givet kommunens ambitioner att ha en tydlig kulturprofil. Kommunen som inköpare är en aktör på en marknad där konstnären eller den som är i konstnärens ställe är leverantör. Inköp sker enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Konsten integreras i samhällslivet på olika sätt. De offentliga konstinköpen inbegrips i planeringen för livskvalitativt goda miljöer vid ny- och ombyggnad. De ges ekonomiska och fysiska möjligheter att markera en stolt närvaro av kreativitet, framåtanda och inkludering i kommunen. Kommunen ska genom att lyfta in konst och kultur i samhällsutvecklingen föregå med gott exempel för företag och privatpersoner i området.

Konstens egenvärde är av stor betydelse och konstupplevelsen kan i sig vara tillräcklig motivation. Konsten tillför en dimension till platsen där den finns, inspirerar till kreativt tänkande och öppnar nya sätt att betrakta världen. Det konstnärliga verket är en manifestation av det fria ordet. När förutsättningarna för ett konstverk är avtalade är gestaltningen och uttrycket konstnärens
bidrag till det offentliga samtalet.

Platsspecifika konstinköp tar sin utgångspunkt i miljön där de ska placeras, vilket inbegriper den konstnärliga aspekten på placeringen. Konstnärsdrivna projekt är en samverkan mellan intentionerna med platsen och konstnärens ambitioner.

Den del av kommunens konstsamling som innehåller löskonst (inte fast monterad) används för att genom lån i första hand tillföra konst i kommunens verksamheter och i andra hand för att göra konst tillgänglig för allmänheten.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.