Artikeln publicerades 30 augusti 2023

Ombyggnad av Storgatan och Torggatan i Vara

Torggatan och Storgatan i Vara ska byggas om och få en ny gestaltning. Arbetet med gatorna kommer att delas upp i flera mindre delar för att minska påverkan för butiker, besökare och trafikanter.

Hur länge kommer arbetet att pågå?

Den första etappen påbörjades den 14 augusti 2023 och beräknas bli klar i mitten av november. Den består av delen mellan Sveagatan fram till Lilla torget vid Majsans gatukök.

Kan man köra på gatan under tiden?

De delar av Storgatan och Torggatan som berörs kommer att stängas av för biltrafik. Övriga delar av gatorna kommer att vara öppna. Följ orangea skyltar för alternativ körväg.

Kommer butikerna vara öppna?

Ja. Butikerna längs med gatorna kommer att vara öppna precis som vanligt. Periodvis kan några entréer behöva ändras tillfälligt men det kommer att gå att besöka alla butikerna under hela arbetet.

Hur påverkas antalet parkeringsplatser längs gatorna?

Nästan alla parkeringsplatser kommer att finnas kvar. För att öka trafiksäkerheten vid korsningen Torggatan och Sveagatan kommer parkeringsplatserna längs Sporttorget på Torggatan att försvinna. Lastbilarna behöver mer plats för att ta svängen och det byggs en gång- och cykelbana längs gatan vilket gör att det inte får plats parkeringsplatser på båda sidor som idag.

Parkeringsplatserna längs gatorna kommer märkas upp med sten och målade rutor. Utfarter där man inte får parkera kommer att märkas upp tydligt.

Varför står arbetet stilla under längre stunder? Är det inte bättre att bara köra på så att avstängningarna inte blir så långvariga?

Stillestånden har berott på sjukfrånvaro hos entreprenören. Vi försöker hålla tiden för arbetet så kort som möjligt.

Var kommer den nya gång- och cykelbanan gå?

Den kommer finnas på den sidan där Fagerbergs och Vara Fin ligger och ansluter till gång- och cykelvägen från Sveagatan. Den nya banan kommer sedan att fortsätta längs med Torggatan på samma sida fram till Hanssons kiosk där den ansluter till gång- och cykelbanan som redan finns.

Kommer det anläggas handikapplatser?

Ja. Det kommer finnas en plats utanför entrén till polisstationen. Det kommer också att byggas en chikan som smalnar av gatan vid platsen som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd.

Blir det nya träd längs med gatan?

Ja, men inte på exakt samma platser som idag. Det kommer att bli alléträd.

Ändras höjden på körbanan?

Ja. Körbanans mitt är högre än vad den ska vara vilket gör att den lutar ut åt sidorna. Höjden kommer bli lägre, samma nivå som i korsningen mellan Torggatan och Drottninggatan.

Varför ska gatan göras om?

Anledningen är att vatten- och avloppsledningarna behöver bytas ut. När gatan ändå grävs upp så tar vi vara på möjligheten att utforma gatan på nytt och även höja trafiksäkerheten. Utformningen har arbetats fram utifrån olika målgruppers behov och olika trafikanters säkerhet. Till exempel trygga passager för gångare och cyklister parallellt med biltrafik och parkeringar. I begreppet trafikant inryms alla åldrar och olika färdsätt. Det kan vara bil, cykel eller till fots med eller utan hjälpmedel.

När börjar nästa etapp?

När upphandlingen av entreprenör och eventuella överklagande är klara.