Artikeln publicerades 16 februari 2024

Ombyggnad av Storgatan och Torggatan i Vara

Torggatan och Storgatan i Vara ska byggas om och få en ny gestaltning. Arbetet med gatorna kommer att delas upp i flera etapper för att minska påverkan för butiker, besökare och trafikanter.

Arbetet startar igen den 11 mars

Det är två etapper på Torggatan kvar. Arbetet med dessa startar den 11 mars 2024. Den ena etappen går från Drottninggatan mot Teatergatan och den andra går från Drottninggatan och fram till Lilla torget. Etapperna ska utföras samtidigt för att minska påverkan på butiker och företag längs gatan.

Den första etappen bestod av sträckan från Sveagatan fram till Lilla torget vid Majsans gatukök. Den påbörjades den 14 augusti 2023 och avslutades den 16 november 2023.

Frågor och svar

Här under har vi samlat de frågor som vi har fått till kommunen kring ombyggnationen.

Varför ska gatan göras om?

Anledningen är att vatten- och avloppsledningarna behöver bytas ut. När gatan ändå grävs upp så tar vi vara på möjligheten att utforma gatan på nytt och även höja trafiksäkerheten.

Utformningen har arbetats fram utifrån olika målgruppers behov och olika trafikanters säkerhet. Till exempel trygga passager för gångare och cyklister parallellt med biltrafik och parkeringar. I begreppet trafikant inryms alla åldrar och olika färdsätt. Det kan vara bil, cykel eller till fots med eller utan hjälpmedel.

Kan man köra på gatan under tiden?

De delar som kommer att beröras när arbetet påbörjas i vår kommer att stängas av för biltrafik. Följ orangea skyltar för alternativ körväg.

Kommer butikerna vara öppna?

Ja. Butikerna längs med gatorna kommer att vara öppna precis som vanligt. Periodvis kan några entréer behöva ändras tillfälligt men det kommer att gå att besöka alla butikerna under hela arbetet.

Hur påverkas antalet parkeringsplatser längs gatorna? Kommer tillgängligheten till parkering nära butikerna minska?

Nästan alla parkeringsplatser kommer att finnas kvar. För att öka trafiksäkerheten vid korsningen Torggatan och Sveagatan har parkeringsplatserna längs Sporttorget på Torggatan tagits bort och det har skapats en cykelparkering. Lastbilarna behöver mer plats för att ta svängen och det har byggts en gång- och cykelbana längs gatan vilket gör att det inte får plats parkeringsplatser på båda sidor.

Parkeringsplatserna längs gatorna kommer märkas upp med sten och målade rutor. Utfarter där man inte får parkera kommer att märkas upp tydligt.

Vad gäller tillgänglighet omfattar den fler dimensioner än ta sig från en bil in i närmaste butik. Tillgänglighet handlar även om att kunna ta sig fram tryggt i gaturummet både med bil, cykel, till fots, med barnvagn, och med olika grad av fysisk funktion. Destinationen är Vara småstad, en småstad med många parkeringar längs centrumgatorna och på torget.

Kommer det anläggas handikapplatser?

Ja. Det kommer finnas en plats utanför entrén till polisstationen. Det kommer också att byggas en trygg passage där. Det är en stensatta refuger som smalnar av gatan vid platsen som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd.

Varför har ni gjort gatan smalare och satt upp stenpollare med tanke på all tung trafik på denna väg?

Den primära anledningen är att dra ner på hastigheterna så att gaturummet blir tryggare för alla men också för att skapa förutsättningar för både gång-, cykel- och fordonstrafik.

Under processens gång har fastighetsägare, handlare, allmänhet, transport/bussföretag med flera varit involverade. Som i alla projekt där målet är att möta flera behov samtidigt så behöver alla kompromissa.

Varför finns ingen lastzon för lastbil?

Ju fler lastzoner, ju färre parkeringar. Färre parkeringar brukar uppfattas som hämmande för handel och tillgänglighet.

Under processens gång har fastighetsägare, handlare, allmänhet, transport/bussföretag med flera varit involverade. Som i alla projekt där målet är att möta flera behov samtidigt så behöver alla kompromissa.

Var kommer den nya gång- och cykelbanan gå?

På Storgatan utanför Fagerbergs och Vara Fin är gång- och cykelbanan klar fram till Lilla Torget. Under nästa etapp kommer arbetet fortsätta med sträckningen fram till Hansons kiosk där den kommer att ansluta till den gång- och cykelbana som redan finns.

Blir det nya träd längs med gatan? Följer planteringen kommunens regler för träd mot vägbana?

Ja det blir nya träd längs gatan, men inte på exakt samma platser som idag. Det kommer bli lindar som är speciellt framtagna som gatuträd. Sorten heter Elin. Några är redan planterade på Storgatan och totalt kommer det bli 32 träd som kantar gatorna.

Kommunen har som målsättning att följa Trafikverkets regelverk för vägar och gators utformning, VGU, men är inte tvingade till det om omständigheterna kräver att vi kompromissar. Vad gäller trädens placering vid ombyggnationen av Storgatan och Torggatan är Trafikverkets krav uppfyllda. VGU anger en säkerhetszon på 0,5–1 meter för det aktuella fallet, vilket är uppfyllt.

Ändras höjden på körbanan?

Ja. Körbanans mitt är högre än vad den ska vara vilket gör att den lutar ut åt sidorna. Höjden kommer bli lägre, samma nivå som i korsningen mellan Torggatan och Drottninggatan.