Artikeln publicerades 16 februari 2024

Ombyggnad av Storgatan och Torggatan i Vara

Torggatan och Storgatan i Vara byggs om och får en ny gestaltning. Arbetet med gatorna är uppdelat i flera etapper för att minska påverkan för butiker, besökare och trafikanter.

Arbete med etapp två och tre pågår just nu

Det är två etapper på Torggatan kvar. Arbetet med dessa startade den 11 mars 2024 och beräknas vara klart i september.

Den ena etappen går från Drottninggatan mot Teatergatan och den andra går från Drottninggatan och fram till Lilla torget. Etapperna ska utföras samtidigt för att minska påverkan på butiker och företag längs gatan.

Den första etappen bestod av sträckan från Sveagatan fram till Lilla torget vid Majsans gatukök. Den påbörjades den 14 augusti 2023 och avslutades den 16 november 2023.

Frågor och svar

Här under har vi samlat de frågor som vi har fått till kommunen kring ombyggnationen.

Varför ska gatan göras om?

Anledningen är att vatten- och avloppsledningarna behöver bytas ut. När gatan ändå grävs upp så tar vi vara på möjligheten att utforma gatan på nytt och även höja trafiksäkerheten.

Utformningen har arbetats fram utifrån olika målgruppers behov och olika trafikanters säkerhet. Till exempel trygga passager för gångare och cyklister parallellt med biltrafik och parkeringar. I begreppet trafikant inryms alla åldrar och olika färdsätt. Det kan vara bil, cykel eller till fots med eller utan hjälpmedel.

Kan man köra på gatan under tiden?

De delar som kommer att beröras när arbetet påbörjas i vår kommer att stängas av för biltrafik. Följ orangea skyltar för alternativ körväg.

Varför är så stor yta avstängd? Det pågår ju bara arbete på delar av ytan, eller?

När ett gatuarbete ska ske så söker utföraren om polistillstånd för hela den yta som omfattas och bedöms behövas. Det är polistillståndet som "sätter gränser" för avstängningarna. Ambitionen är dock att när så är möjligt kunna minska avstängningarna men den bedömningen är ytterst upp till utföraren.

Går det att köra ända fram till Majsans Gatukök från Storgatan även om står en skylt i korsningen Storgatan/Sveagatan som signalerar att ett förbud eller begränsning råder längs vägen?

Ja, så länge det står en tilläggskylt med att förbudet börjar gälla längre fram så är det fritt fram att åka till Majsans gatukök eller andra verksamheter inom den sträckningen. Välkomna!

Kommer butikerna vara öppna?

Ja. Butikerna längs med gatorna kommer att vara öppna precis som vanligt. Periodvis kan några entréer behöva ändras tillfälligt men det kommer att gå att besöka alla butikerna under hela arbetet.

Hur påverkas antalet parkeringsplatser längs gatorna? Kommer tillgängligheten till parkering nära butikerna minska?

Nästan alla parkeringsplatser kommer att finnas kvar. För att öka trafiksäkerheten vid korsningen Torggatan och Sveagatan har parkeringsplatserna längs Sporttorget på Torggatan tagits bort och det har skapats en cykelparkering. Lastbilarna behöver mer plats för att ta svängen och det har byggts en gång- och cykelbana längs gatan vilket gör att det inte får plats parkeringsplatser på båda sidor.

Parkeringsplatserna längs gatorna kommer märkas upp med sten och målade rutor. Utfarter där man inte får parkera kommer att märkas upp tydligt.

Vad gäller tillgänglighet omfattar den fler dimensioner än ta sig från en bil in i närmaste butik. Tillgänglighet handlar även om att kunna ta sig fram tryggt i gaturummet både med bil, cykel, till fots, med barnvagn, och med olika grad av fysisk funktion. Destinationen är Vara småstad, en småstad med många parkeringar längs centrumgatorna och på torget.

Kommer det anläggas handikapplatser?

Ja. Det kommer finnas en plats utanför entrén till polisstationen. Det kommer också att byggas en trygg passage där. Det är en stensatta refuger som smalnar av gatan vid platsen som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd.

Hur många parkeringsplatser kommer det att finnas vid polishuset när arbetet är klart?

Det kommer att finnas tre parkeringsplatser plus en handikapparkering utanför polishuset när arbetet är klart. Att utöka antalet handikapparkeringar i centrala Vara tätort lyftes som ett önskemål under olika dialogmöten md olika intressenter och målgrupper som föregick planeringen av projektet.

Varför har ni gjort gatan smalare och satt upp stenpollare med tanke på all tung trafik på denna väg?

Den primära anledningen är att dra ner på hastigheterna så att gaturummet blir tryggare för alla men också för att skapa förutsättningar för både gång-, cykel- och fordonstrafik.

Under processens gång har fastighetsägare, handlare, allmänhet, transport/bussföretag med flera varit involverade. Som i alla projekt där målet är att möta flera behov samtidigt så behöver alla kompromissa.

Varför finns ingen lastzon för lastbil?

Ju fler lastzoner, ju färre parkeringar. Färre parkeringar brukar uppfattas som hämmande för handel och tillgänglighet.

Under processens gång har fastighetsägare, handlare, allmänhet, transport/bussföretag med flera varit involverade. Som i alla projekt där målet är att möta flera behov samtidigt så behöver alla kompromissa.

Var kommer den nya gång- och cykelbanan gå?

På Storgatan utanför Fagerbergs och Vara Fin är gång- och cykelbanan klar fram till Lilla Torget. Under nästa etapp kommer arbetet fortsätta med sträckningen fram till Hansons kiosk där den kommer att ansluta till den gång- och cykelbana som redan finns.

Blir det nya träd längs med gatan? Följer planteringen kommunens regler för träd mot vägbana?

Ja det blir nya träd längs gatan, men inte på exakt samma platser som idag. Det kommer bli lindar som är speciellt framtagna som gatuträd. Sorten heter Elin. Några är redan planterade på Storgatan och totalt kommer det bli 32 träd som kantar gatorna.

Kommunen har som målsättning att följa Trafikverkets regelverk för vägar och gators utformning, VGU, men är inte tvingade till det om omständigheterna kräver att vi kompromissar. Vad gäller trädens placering vid ombyggnationen av Storgatan och Torggatan är Trafikverkets krav uppfyllda. VGU anger en säkerhetszon på 0,5–1 meter för det aktuella fallet, vilket är uppfyllt.

Ändras höjden på körbanan?

Ja. Körbanans mitt är högre än vad den ska vara vilket gör att den lutar ut åt sidorna. Höjden kommer bli lägre, samma nivå som i korsningen mellan Torggatan och Drottninggatan.

Finns det ytor som behöver stängas av för logistik och att förvara material?

Ja. Lilla Torget kommer att behöva tas i anspråk och vara avstängt. Även en yta på Teatergatan kommer stängas av. Anledningen är att entreprenören som ska utföra arbetet behöver ytorna för material och logistik.

Varför står arbetet stilla vissa fredagar?

Entreprenören arbetar oftast från måndag till torsdag klockan 6-19. Det betyder att vissa fredagar jobbas in under de föregående veckodagarna.

Varför ändras storleken på det avspärrade området på helgerna? 

När så är möjligt tar Vara kommun initiativ till att krympa avspärrningarna i syfte att minska belastningen på verksamheter längst mot Lilla torget samt mot Teatergatan under helgen när arbetet står stilla. En förutsättning för att kunna fortsätta göra så är att alla medborgare respekterar parkeringsförbudet som börjar gälla varje måndag klockan 06.

Frågor och svar för hyresgäster av bostäder

Hur påverkas jag som boende av arbetet?

Du som har en parkeringsplats längs Torggatan kommer inte att kunna använda den. Vi hänvisar dig till en annan allmän parkering i centrala Vara, exempelvis längs Badhusparken eller på Stora torget. Parkeringen är kostnadsfri.

Vad gäller för mig som boende som har en egen laddstolpe som jag under tiden gatan är avstängd inte kommer åt?

Tyvärr är det så att när gatan är avstängd hänvisas boende till publika laddare. Publika laddare finns bland annat på Stora torget, längs Badhusparkens nedre del och vid handelsplatsen i anslutning till ICA. Vi förstår att det här är frustrerande precis som det är frustrerande för handlare som förlorar intäkter på grund av att gatan är avstängd. Det är bökigt när stora projekt som detta ska genomföras. Vi ber om både förståelse och ursäkt för det.

Kommer jag som boende vid Fagerbergs kunna köra in vid Majsans från korsningen sett, den biten som var avstängd under den första etappen men som är färdig nu?

Gatan vid Majsans kommer att vara öppen och infarten som åsyftas likaså.

Frågor och svar för hyresgäster av verksamhetslokaler

Hur påverkas jag som hyr verksamhetslokal av arbetet?

Kunder/besökare kommer endast att kunna ta sig in i lokalen via trottoaren eftersom gatan kommer att vara avstängd för biltrafik. Vara kommun kommer löpande att påminna medborgarna om vikten av att fortsätter besöka alla lokala butiker/verksamheter under projektets gång samt hänvisa till andra ytor för parkering. Vara kommun uppmanar även sina egna anställda i kommunhuset att, i den mån det går. avlasta Stora torget så att den lokala handelns kunder kan parkera där.

Hur kommer sophämtning att kunna ske när gatan är uppgrävd? Ska jag som hyresgäst agera på något annat sätt än brukligt?

Vara kommun har informerat entreprenören om vilka aktörer som berörs. Det är sedan entreprenören som för dialog med utförare av avfallshämtning. I några enskilda fall har Vara kommun tydliggjort tågordningen för detta. Nu ska alla berörda vara informerade. Om så inte är fallet så meddela det till kontaktcenter på 0512-310 00.

Kommer jag som driver affärsverksamhet kompenseras för eventuellt försäljningstapp under tiden arbetet genomförs?

Nej. Att gräva upp en gata för att byta vatten och avlopp är att något som brukar kallas allmännyttigt arbete. Det är något som medborgare och andra krasst sätt förväntas tåla eftersom syftet är att förbättra för alla.

Viktigt att understryka här är att alla verksamheter och bostäder kommer att vara tillgängliga, det vill säga möjliga att ta sig till, under hela projekttiden. Det som inte kommer att vara möjligt är ta sig hela vägen fram med bil.

Kommer det att vara möjligt att koppla på sig för fiber nu när gatan är uppgrävd?

Vara kommun har inför projektet (i december 2023) kontaktat berörda nätverksägare och meddelat att gatan ska grävas upp. Kontakta den nätverksägare som är vid just din fastighet för att få vetskap om hur de avser agera.

Frågor och svar för direkt berörda fastighetsägare

Hur kommer kommunikation till mig som direkt berörd fastighetsägare att ske?

Utöver generell kommunikation som går ut via vår hemsida och Vara kommuns Facebooksida så är ambitionen att också göra direkta e-postutskick.

Hur påverkas jag som fastighetsägare?

Sannolikt kommer du som fastighetsägare att få frågor och funderingar från dina hyresgäster. För att göra det lättare för dig att svara på dessa har vi på den här sidan sammanställt frågor och svar om arbetet. Saknas det svar på de frågor du eller dina hyresgäster har, kontakta oss via kontaktcenter så uppdaterar vi frågor och svar löpande.

För de svar som du behöver som fastighetsägare - men som nödvändigtvis inte ska publiceras här på webben – kontaktar vi dig direkt.

Vart vänder jag mig med frågor?

Vid frågor ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0512-310 00 eller e-post kommun@vara.se. Därifrån kanaliseras din fråga och du får en återkoppling från rätt funktion beroende av frågeställning. På så sätt får du svar när du ringer eller mejlar och du behöver inte lägga tid på att ringa runt till flera olika funktioner på kommunen.

Vad gäller för mig som är fastighetsägare som har egna laddstolpar till mina hyresgäster som de inte kommer åt under tiden gatan är avstängd?

Tyvärr är det så att när gatan är avstängd så behöver boende hänvisas till publika laddare. Publika laddare finns bland annat på Stora torget, längs Badhusparkens nedre del och vid handelsplatsen i anslutning till ICA. Vi förstår att det här är frustrerande precis som det är frustrerande för handlare som förlorar intäkter på grund av att gatan är avstängd. Det är bökigt när stora projekt som detta ska genomföras. Vi ber om både förståelse och ursäkt för det.

Hur kommer sophämtning att kunna ske när gatan är uppgrävd? Ska jag som fastighetsägare ansvara för att soptunnor placeras på något annat ställe än de brukar?

Vara kommun har informerat entreprenören om vilka aktörer som berörs. Det är sedan entreprenören som för dialog med utförare av avfallshämtning. I några enskilda fall har Vara kommun tydliggjort tågordningen för detta. Nu ska alla berörda vara informerade. Om så inte är fallet så meddela det till kontaktcenter på telefon 0512-310 00.

Hur gör jag som deltagit i den workshop och de planeringsmöten som föregick arbetet för att se hur beslutsprocesserna efter mötena gått till? Vilka delar av de förslag som lyftes innan är tillgodosedda i slutresultatet?

Den 2 mars 2022 bjöd Vara kommun in direkt berörda fastighetsägare, handlare och ett antal frivilligt anmälda boende för att tillsammans med ett antal tjänstepersoner generera ett av flera underlag till den kommande utformningen av gatan. Utgångspunkten för workshopen – samt för det utformningsförslag som därefter arbetats fram – var att den framtida utformningen skulle kunna möta fler behov än den nuvarande utformningen. Det vill säga, Torggatan skulle utformas så att det skulle vara möjligt att ta sig fram på ett tryggt sätt både till fots, med cykel, barnvagn, rullstol mm och samtidigt tillåta biltrafik. Vidare lyftes önskemål om träd/grönska i gaturummet samt möjlighet till både gatubelysning samt trivselbelysning och så många parkeringsplatser som möjligt. Barnperspektivet skulle vägas in liksom tillgänglighetsperspektivet. Önskemål lyftes även om kommunikation inför och under genomförandet samt om en så snabb ombyggnadsprocess som möjligt.

På workshopen lyftes även att själva beslutsprocessen görs av den tekniska nämnden vars protokoll och underlag finns för alla som önskar att begära ut via Vara kommuns kontaktcenter.

Den utformning som nu blir innehåller de flesta delar som lyftes på workshopen. Dock inte den delen som rörde entréer i gatunivå då det inte ansetts görligt utifrån olika aspekter. Som i alla beslutsprocesser så får inte alla allt men alla får något. Genomförandeprocessen kommer att vara en utmaning och uppfattningen om vad som är ett snabbt genomförande och ett långsamt genomförande skiljer sig mellan olika aktörer. Vara kommun försöker göra processen så hanterbar för alla parter som möjligt.

Kommer det att vara möjligt att koppla på sig för fiber nu när gatan är uppgrävd?

Vara kommun har inför projektet (i december 2023) kontaktat berörda nätverksägare och meddelat att gatan ska grävas upp. VaraNet är medveten om de ombyggnationer och asfalteringar som kommunen planerat och kommer att lägga kanalisation (rör, slangar) i de gator och områden som byggs om. VaraNet försöker vara med i den planering som görs för att undvika dubbelarbete.

Önskar du komma i kontakt med VaraNet så hittar du kontaktuppgifter här: Kontaktuppgifter VaraNet