Artikeln publicerades 30 augusti 2023

Frågor och svar om översvämning

En översvämmad åker.

Med anledning av skyfallet som drog över vårt område i helgen har många hört av sig med frågor om ansvar och vart man kan vända sig som fastighetsägare om man blir drabbad.

Här har vi sammanställt information som vi hoppas svarar på några av de frågor som vi vet att våra kommuninvånare har.

Vart vänder du dig?

Störningar på VA-nätet

Anmäls till kommunens växel på telefonnummer 0512-310 00 under kontorstid. Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredagar klockan 8.00-15.00.

Akuta störningar anmäls till kommunens VA-jour på telefonnummer 073-280 17 73.

Exempel på akuta störningar som du kan anmäla till VA-jouren är vattenläcka eller inläckage från spillvattenledningen (översvämning) till byggnader på fastigheten.

Störningar på ledningar inom fastigheten

Kontakta VVS-företag för hjälp med privata ledningar.

Skadeanmälan (försäkringbolag)

Vänd dig till ditt försäkringsbolag så snart som möjligt för att anmäla skadan.

Allvarliga risker – länspumpning

Om det finns allvarliga risker där stora egendomsskador riskeras och även liv kan vara i fara ska räddningstjänsten kontaktas på 112.

Vem har ansvaret?

Vad är kommunens ansvar vid översvämning?

Vara kommun och vår vatten- och avloppsenhet ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför fastigheten. Detta ska vara dimensionerat så att det inte blir överbelastat vid normalt förekommande regn. Det finns nationella kriterier för hur ledningar ska vara dimensionerade och dessa ska kommunen följa. Det är kommunens ansvar att se till så att ledningarna är väl underhållna.

Vad är fastighetsägarens ansvar vid översvämning?

Fastighetsägaren har fullt ansvar över den egna vatten- och avloppsinstallationen på den enskilda fastigheten fram till förbindelsepunkten i gatan (fastighet syftar på hela tomten, inte bara byggnader).

Detta gäller även anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten, till exempel bakvattenstopp av olika slag. Ansvaret gäller från förbindelsepunkten i gatan som normalt ligger ungefär 0,5 meter utanför tomtgränsen. Du har ansvar att vidta förebyggande åtgärder och skydda din fastighet. Som fastighetsägare ansvarar du för att ta hand om det vatten som faller på din fastighet och leda det till din anslutningspunkt (om du bor inom verksamhetsområdet för dagvatten).

Vad är räddningstjänstens ansvar vid översvämning?

Räddningstjänsten kan hjälpa den enskilde med länspumpning av källare när stora egendomsskador riskeras eller risk för liv föreligger. Om antalet drabbade är stort kan räddningstjänsten behöva prioritera liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet, så det är inte säkert att du får hjälp om till exempel din källare översvämmas.