Artikeln publicerades 18 juni 2024

Utbyggnaden av fiber går vidare

Kartbild över Vara kommun där olika delar av kommunen är markerade.

Det har genomförts en del stora förändringar i kommunens bolag VaraNet AB under den senaste tiden. Nu summerar vi det som varit och blickar framåt för att gå vidare med utbyggnaden av fiber och rekrytering av en ny permanent VD.

VaraNet AB har under en tid arbetat med en plan för utbyggnad av fiberinfrastrukturen i Vara kommun. I mars fattade styrelsen i VaraNet AB beslut om planen, som omfattade en investering om cirka 80 miljoner kronor. Planen skulle sedan antas i kommunfullmäktige som även skulle fatta beslut om finansieringen. I maj uppdagades emellertid att avtal redan ingåtts med Kvänum Energi och att utbyggnationen startat, detta innan beslutet fattats i kommunfullmäktige.

När kalkylen för utbyggnaden granskades kunde förvaltningen konstatera att den var undermålig. En ny kalkyl upprättades och den visar att bolaget behöver ett stort tillskott av kapital för att genomföra utbyggnaden. Beloppet kan komma att uppgå till upp emot 60 miljoner kronor.

Nytt beslut om plan och finansiering krävs

Med anledning av det som inträffat gav kommunstyrelsen den 5 juni förvaltningen i uppdrag att se över VaraNet ABs utbyggnadsplan för fiber, med målet att minska de negativa ekonomiska effekterna. Planen kommer nu att arbetas om och beslut om planen och dess finansiering kommer att fattas under hösten. Kommunfullmäktige har den 17 juni beslutat om att ge VaraNet AB en utökad upplåningsram om 15 miljoner kronor för att kunna betala de kostnader som hittills är nedlagt i projektet.

Utgångspunkten är att kunna genomföra en utbyggnad av fiberinfrastrukturen i kommunen och att det som inträffat inte ska drabba kommunens invånare negativt.

Upphandling

Inledningsvis fanns en farhåga att lagen om offentlig upphandling (LOU) inte hade följts. En extern juridisk utredning har skett som anger att det så kallade tele-undantaget i LOU är tillämpligt i fallet med VaraNet AB. Tele-undantaget innebär att upphandling enligt regelverket i LOU inte behöver följas, även om man som upphandlande myndighet ska säkra bästa pris och villkor.

Rekrytering av ny VD under hösten

Den 28 maj utsåg styrelsen Björn Ekedahl Haugland som tillförordnad VD. En rekryteringsprocess kommer att ske under hösten för att utse en permanent VD.

Under maj har styrelsens ordförande och tre ledamöter avsagt sig sina uppdrag. Ny ordförande och nya ledamöter har utsetts av kommunfullmäktige.