Artikeln publicerades 8 februari 2024

Nytt område i Vara tätort – 120 hektar mark utreds för bebyggelse

En man och två kvinnor står på en asfalterad väg.

Under onsdagens kommunstyrelse tilldelades samhällsbyggnadsförvaltningen uppdraget att utreda om hela eller delar av ett 120 hektar stort område, i anslutning till nordöstra Vara tätort, är lämpligt för bebyggelse. 

Inom projektet ska en fördjupning av översiktsplan resultera i ett underlag för hur en strategisk och långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling i nordöstra Vara tätort bör utföras, alternativt om marken inom området inte bör tas i anspråk för byggnation. 

Inom ramen för uppdraget ska vi även undersöka möjligheten för ett nytt trafikmot och en ny entré till Vara tätort. 

– Det är så mycket som händer i Västsverige och Skaraborg just nu. För Vara kommun innebär det att vi behöver hålla uppe tempot för att på bästa sätt ta vara på vårt strategiska läge i regionen. Det gäller allt från mark och bebyggelse till infrastruktur och elförsörjning, säger Gabriela Bosnjakovic, kommunstyrelsens ordförande.  

Nästa steg är att göra en så kallad strategisk miljöbedömning. Samtal med bland andra länsstyrelsen kommer att ge insikt i vilka konsekvenser föreslagen bebyggelse kan innebära och hur vi minimerar negativ miljöpåverkan. 

I bedömningen om marken är lämplig för bebyggelse ska bland annat dessa frågor hanteras: ianspråktagande av jordbruksmark, trafiksäkerhet, bebyggelsestruktur, omgivningspåverkan och exploateringskostnader. 

Beroende på hur processen utvecklas kan ett större samråd, där kommuninvånare får tycka till, komma att genomföras i slutet av året. 

– Vi vet av erfarenhet att utvecklingsprojekt av det här slaget väcker känslor, säger Ellen Bengtsson, projektledare. Någon tycker att samhällsutveckling skapar framtidstro och någon annan tycker det är bra som det är. Olika intressen står mot varandra och åsikter går isär. Av den anledningen vill vi uppmuntra alla att aktivt ta del av det som kallas samrådsprocess. Det är den formella process som ger alla möjlighet att delta i samhällsplaneringen av Vara tätort. Ta vara på den möjligheten.

Bakgrund 

Vad är en fördjupad översiktsplan? 

En fördjupad översiktsplan är en mer detaljerad vägledning av utvecklingen av ett område. Det är ett komplement till kommunens översiktsplan. Fördjupning av översiktsplan är ett planinstrument som är lämpligt att använda för att utreda samband, åtgärder och konsekvenser inom ett mer avgränsat geografiskt område med en högre detaljeringsgrad än den kommunala översiktsplanen.  

Om marken inom det berörda området kommer visa sig lämpligt för bebyggelse och att den fördjupade översiktsplanen vinner laga kraft kan detaljplanering av bebyggelse och anläggningar sättas igång. Under detaljplaneringen utreds och fastställs förutsättningarna för hur marken ska användas mer noggrant. Den fördjupade översiktsplanen är alltså det första steget i en omfattande planerings- och utbyggnadsprocess för att utveckla en attraktiv och hållbar stadsmiljö. I samband med processen för framtagande av såväl fördjupad översiktsplan som detaljplanering har myndigheter, föreningar och privatpersoner möjlighet att påverka hur Vara kommun ska utvecklas genom samråd. 

Utvecklingen av Skaraborg 

Ett långsiktigt markförsörjningsperspektiv är också angeläget i det omställningsarbete som sker i Skaraborg. Här sker en gemensam kraftsamling för att möta alla behov som kommer med AB Volvos etablering i Mariestad och allt vad det innebär gällande följdetableringar, bostäder och ytor för fritidsaktiviteter med mera.

Vara kommuns största detaljplanelagda etableringsområden för industri/verksamheter i Vara tätort finns på områdena Heljeved och Torsgården i Vara. Det är dessa områden som lyfts fram inom ramen för det Skaraborgsgemensamma etableringsarbetet Business Region Skaraborg. Intresset för utveckling av verksamheter i närheten till E20 är stort. För att även fortsatt kunna marknadsföra och etablera verksamheter i det här strategiska läget i Vara tätort behöver den långsiktiga markförsörjningen vidareutvecklas.