Fördjupning av översiktsplan

Här hittar du frågor och svar om fördjupning av översiktsplan för utvidgning av etableringsområden i nordöstra Vara tätort.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda om hela eller delar av ett 120 hektar stort område, i anslutning till nordöstra Vara tätort, är lämpligt för bebyggelse. Utrednings görs genom en fördjupning av översiktsplan (FÖP).

Frågor och svar

Här samlar vi frågor och svar om uppdraget att ta fram en fördjupning av översiktsplanen. Sidan uppdateras allt eftersom.

Vad händer just nu och vad är nästa steg?

Just nu pågår arbete med analyser kring platsens förutsättningar. Det innebär att analyser för bland annat geoteknik, klimatrelaterade förutsättningar, jordbruksmarkens brukningsvärde och infrastrukturella förutsättningar utreds.

Analysarbetet kommer ligga till grund för resonemang om platsen är lämplig att bebygga till sin helhet, delvis eller inte alls.

När analysen om platsens lämplighet för bebyggelse är klar kommer en eventuell bebyggelsestruktur att utredas.

Hur ser processen ut framåt? När får jag som kommuninvånare möjlighet att tycka till?

Planprocessen består av olika steg där du som kommuninvånare får chans att påverka vid flera tillfällen.

Samråd

Samrådet är den del av planprocessen där syftet är att inhämta synpunkter från medborgare, myndigheter, näringsliv, organisationer samt internt inom kommunen. Synpunkterna samlas sedan i en samrådsredogörelse där även de förändringar synpunkterna leder till redovisas.

Möjligheten för samråd planeras att genomföras någon gång under kvartal 4 år 2024 eller kvartal 1 år 2025.

Granskning

Steget efter samråd är granskning. Vid granskningen ställs den fördjupade översiktsplanen och samrådsredogörelsen ut. Berörda får då återkoppling på inlämnade synpunkter och yttranden samt en ny chans att reagera på de förändringar som gjorts efter samrådet. Efter granskningen samlas inkomna synpunkter med tillhörande svar och ställningstaganden i ett granskningsutlåtande.

Antagande

Det är kommunfullmäktige som slutligen antar den fördjupade översiktsplanen.

Vad är en fördjupad översiktsplan (FÖP)?

En fördjupad översiktsplan är en mer detaljerad vägledning av utvecklingen av ett område. Det är ett komplement till kommunens översiktsplan. Fördjupning av översiktsplan är ett planinstrument som är lämpligt att använda för att utreda samband, åtgärder och konsekvenser inom ett med avgränsat geografiskt område med en högre detaljeringsgrad än den kommunala översiktsplanen.

Om marken inom det berörda området kommer visa sig lämpligt för bebyggelse och att den fördjupade översiktsplanen vinner laga kraft kan detaljplanering av bebyggelse och anläggningar sättas igång. Under detaljplaneringen utreds och fastställs förutsättningarna för hur marken ska användas mer noggrant. Den fördjupade översiktsplanen är alltså det första steget i en mer omfattande planerings- och utbyggnadsprocess för att utveckla en attraktiv och hållbar stadsmiljö. I samband med processen för framtagande av såväl fördjupad översiktsplan som detaljplanering har myndigheter, föreningar och privatpersoner möjlighet att påverka hur planförslaget utvecklas genom samråd.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan beskriver vad marken får användas till och hur bebyggelsen får se ut inom ett visst område. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten kan användas och den är juridiskt bindande.

Detaljplanen visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan med bestämmelser hör en planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som exempelvis utredningar, illustrationskarta eller en beskrivning av vilka konsekvenser det blir för miljön.

Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som ansvarar för tolkningen av de detaljplaner som gäller.

När nya detaljplaner tas fram prövas om förslaget är lämpligt med utgångspunkt i plan- och bygglagen. Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra samtidigt som planen ska ligga i linje med kommunens styrdokument såsom översiktsplanering, miljömål med mera.

Vad innebär uppdraget för markägarna?

Framtagandet av en fördjupad översiktsplan påverkar inte markägare på något annat sätt än att markvärdet höjs eftersom nya användningar har gjorts möjliga. Det ger även markägare möjligheten att, om man vill, själv utveckla och sälja mark.

En fördjupad översiktsplan medför alltså inget tvång för någon markägare att göra något man inte vill.

Kan jag som privatperson påverka planen?

Ja, genom att delta i samråd och ta tillfället i akt att uttrycka dina åsikter och synpunkter.

Kommer det bli ett nytt trafikmot inom planområdet?

Under februari månad år 2024 påbörjar vi en dialog tillsammans med Trafikverket om ett nytt trafikmot. Dialogen innebär att kommunen och Trafikverket tillsammans kommer diskutera möjligheterna med ett nytt trafikmot. Processen tillsammans med Trafikverket förväntas initialt ta lång tid och vi har i nuläget ingen bedömning för hur Trafikverket resonerar kring möjligheten för ett nytt trafikmot.

Det finns med andra ord inget resultat i frågan än och det är ovisst om det kommer eller inte kommer att bli ett nytt trafikmot vid E20 för Vara tätort.

Hur mycket jordbruksmark tas i anspråk?

Om projektet leder till antagande som i sin tur sedan leder till detaljplan och byggnation kan omkring 120 hektar jordbruksmark komma att tas i anspråk. Detta kommer att kräva en noggrant genomarbetad avvägning av jordbruksmarkens värde för livsmedelsförsörjningen och jordbruksnäringen.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?