Tillsyn och olovligt byggande

Byggenheten ansvarar för att göra tillsyn inom olika områden som exempelvis ovårdade fastigheter. Här får du veta mer om tillsynen och hur du kan anmäla ett tillsynsärende.

Du som äger hus och mark behöver följa olika lagar och regler om byggande och skötsel. Till exempel granskas olovligt byggande och ovårdade tomter av oss genom tillsyn.

Olovligt byggande

Om du till exempel utför en åtgärd som kräver bygglov utan att ansöka om lov kallas det för olovligt byggande, även kallat svartbygge. Olovligt byggande kan också vara att till exempel:

 • göra åtgärder som behöver anmälan, mark- eller rivningslov
 • börja bygga något utan startbesked
 • flytta in i eller börja använda det du har byggt utan att ha ett slutbesked.

Det är du som utför åtgärden som bär ansvaret och det spelar ingen roll om felet begåtts av misstag eller om du inte kände till reglerna.

Om du bryter mot reglerna kan du behöva:

 • riva det du har byggt
 • återställa till hur det såg ut innan
 • betala en avgift (byggsanktionsavgift).

Ovårdade tomter eller byggnader

Du är skyldig att hålla din tomt, byggnad eller anläggning i vårdat skick. Det betyder att du måste se till att det inte finns risk för olyckor eller betydande olägenhet för omgivningen.

Ovårdad eller förfallen byggnad

Med ovårdad eller förfallen byggnad menas att fastighetsägaren inte underhållit byggnaden på rätt sätt. Det kan exempelvis finnas en ras-, brand- eller skaderisk, vara förfallet eller att utformningen inte är som den ska längre.

Ovårdad tomt

Skräpiga tomter fyllda med exempelvis gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial och skrot är att betrakta som vanvårdade.

Tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att inte olycksfall kan ske och att inte betydande störningar för omgivningen eller för trafiken uppkommer.

Anmäla tillsynsärende

Om du vill anmäla ett tillsynsärende kan du göra det till kommunen. Din anmälan kan vara skriftlig via brev eller mejl till miljö- och byggnadsnämnden eller muntlig via kontaktcenter. När du kontaktar oss blir informationen och dina kontaktuppgifter en allmän handling som kan läsas av vem som helst. Alla uppgifter, även dina kontaktuppgifter, kommer vanligtvis att skickas till den du anmäler. Om du vill lämna in en anmälan anonymt går det bra.

En anmälan om tillsyn bör innehålla:

 • vilken fastighet eller adress det gäller
 • vad du anmäler, till exempel vad som uppförs eller har uppförts (du kan inte anmäla något du tror planeras)
 • när det du anmäler inträffade/byggdes
 • en tydlig beskrivning (mått, utseende, placering, bifoga gärna bilder och en karta)
 • om du redan har haft kontakt med kommunen eller någon annan myndighet i frågan

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 26 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?