Här hittar du mer information om pågående detaljplanearbete för en ändring av befintlig detaljplan för Tingshuset i Vara tätort.

Kortfakta

  • Fastighet: Iden 12
  • Område: Tingshusfastigheten
  • Användning: Bostäder
  • Kommunalt/Exploatörsdriven

Aktuellt

Den 23 februari beslutade miljö- och byggnadsnämnden att anta ändring av detaljplan för Iden 12.

Planförslaget fanns utsänt för granskning under perioden 12 december – 30 december 2023. Under granskning kom två synpunkter in som är sammanställda i ett granskningsutlåtande. Planförslaget har sedan tidigare varit ute på samråd under perioden 24 oktober och 14 november. Under samrådet kom 2 synpunkter som är sammanställda i en samrådsredogörelse.

Efter samråd och granskning har förslaget justerats efter inkomna synpunkter och detaljplanen är nu antagen.

Beslutet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.
Överklagandeperioden är nu slut och ändringen av detaljplan för Iden 12 har vunnit laga kraft.

Beskrivning

Syftet med ändringen av detaljplan ”Detaljplan för Iden 12” är att möjliggöra för nybyggnation av ett lusthus inom parkmiljön kring tingshusbyggnaden. Placering av lusthuset är inom prickad mark samt u-område vilket motverkar en byggnation.

Dokument

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?