Överklaga kommunala beslut

Tycker du att kommunens beslut är fel? Då kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Här får du veta hur det går till.

Vem får överklaga?

Att överklaga ett beslut är ett sätt för kommuninvånare att pröva om den kommunala självstyrelsen utövas på ett rättsenligt sätt. De flesta beslut överklagas enligt kommunallagen, särskilt i frågor som i stort sett är frivilliga för kommunen att bedriva och inte tvingande eller där det saknas speciallagstiftning.

Vilka beslut får överklagas?

 • Beslut fattade av kommunfullmäktige eller ett kommunalförbund, till exempel Skaraborgs kommunalförbund eller Räddningstjänsten Skaraborg.
 • Beslut av nämnd eller myndighet bestående av flera parter, till exempel en gemensam nämnd.
 • Beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller myndighet som består av flera parter i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art.
 • De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning.

Beslut som är förberedande och beslut som är av verkställande art kan inte överklagas. Detta betyder att beslut kan bara överklagas när ärendet är helt klart, inte när det endast finns ett förslag till beslut. Det betyder också att beslut i frågor som genom lagar och avtal egentligen redan är reglerade inte kan överklagas. Det handlar ofta om ärenden där det inte ges utrymme för en egen tolkning av beslutande tjänstepersoner eller nämnder.

Hur gör jag för att överklaga ett beslut?

 • Ett beslut ska överklagas skriftligt.
 • I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas, ange gärna rubriken på beslutet och vilken paragraf beslutet har samt vilken instans som har fattat beslutet.
 • I överklagandet ska du även ange vad du stöder ditt överklagande på.
 • Överklagandet ska ha kommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på kommunens anslagstavla.
 • Överklagandet ska skickas till Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping. Du kan också skicka in överklagandet till kommunen så skickar kommunen det vidare till förvaltningsrätten.

Förvaltningslagen och speciallagstiftning

Många av kommunens beslut överklagas till förvaltningsrätten vilket vi beskriver i texten tidigare på den här sidan. Det finns undantag som gäller ärenden där det finns föreskrifter om att beslutet ska överklagas enligt en särskild lag eller författning. Dessa beslut överklagar du enligt förvaltningslagen och enligt speciallagstiftning. I det beslut du vill överklaga ska det stå hur du gör för att överklaga. Överklagande enligt förvaltningslagen och speciallagstiftning gäller följande nämnder:

 • Miljö- och byggnadsnämnden
 • Bildningsnämnden
 • Socialnämnden
 • Valnämnden

Dessa beslut överklagar du hos den myndighet som anges berörd i speciallagstiftning. Du skickar däremot oftast din överklagan till den kommunala myndighet som har meddelat beslutet. Särskilda besvärsanvisningar finns på respektive nämnds kansli. Överklagandemyndigheten ska pröva ärendet om det kommit in i rätt tid, vilket vanligtvis är tre veckor från det du fick del av beslutet. Myndigheten ska ändra beslutet om den tycker att beslutet är felaktigt och om det kan ändras utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?