Skolskjuts

Grundskoleelever kan ha rätt till skolskjuts. Här hittar du vilka regler som gäller för skolskjutsar i Vara kommun.

Det är bestämmelser i skollagen samt Vara kommuns skolskjutsbestämmelser som ligger till grund för beslut om skolskjuts. Enligt skollagen ska bedömning om rätt till skolskjuts baseras på

 • färdvägens längd
 • trafikförhållanden
 • elevens funktionsnedsättning
 • eller någon annan särskild omständighet.

Ansökan om skolskjuts

Elever som uppfyller avståndskraven för skolskjuts behöver ej ansöka om skolskjuts. Elever med växelvis boende, funktionsnedsättning, särskilda skäl eller annan omständighet måste däremot ansöka om skolskjuts inför varje nytt läsår.

Vilka är Vara kommuns avståndskrav?

Vilket avstånd som ger rätt till skolskjuts bestäms av varje enskild kommun. I Vara kommun ordnas skolskjuts i regel för:

 • Elever i förskoleklass-årskurs 6 med mer än 2 kilometer skolväg.
 • Elever i årskurser 7-9 med mer än 3 kilometer skolväg.

Avståndet mellan hemmet och påstigningsplatsen ska om möjligt inte överstiga:

 • 2 kilometer för elever i förskoleklass-årskurs 6.
 • 3 kilometer för elever i årskurserna 7-9.

Vad gäller för elev med funktionsnedsättning?

Vissa elever med funktionsnedsättning har rätt till skolskjuts även om färdvägens längd och trafikförhållanden inte medger skolskjuts. Med funktionsnedsättning menas en sådan nedsättning som påverkar elevens möjlighet att på ett säkert sätt ta sig till och från skolan.

Funktionsnedsättning ska styrkas genom intyg från läkare eller i vissa fall utlåtande från sakkunnig på skolan (till exempel skolhälsovård, kurator, psykolog). Intyget får inte vara äldre än sex månader vid ansökningstillfället.

Vad gäller för elev som bor växelvis hos vårdnadshavare?

Elever som bor växelvis, lika mycket hos båda vårdnadshavarna, har rätt att få sitt skolskjutsbehov prövat från båda vårdnadshavarnas adresser.

Detta gäller förutsatt att:

 • Båda vårdnadshavarna är bosatta i kommunen.
 • En av adresserna ingår i den anvisade skolans upptagningsområde samt att övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.
 • Växelvisa boendet är ett fast arrangemang och eleven bor i princip lika mycket hos båda föräldrarna.

Vi har valt en annan skola än den av kommunen anvisade. Har vårt barn rätt till skolskjuts?

Enligt skollagen har elever som väljer en annan skola än den av kommunen anvisade i normalfallet inte rätt till skolskjuts. En elev kan i vissa fall beviljas skolskjuts till en annan skola än till skolan i sitt upptagningsområde, vilken kommunen kallar placeringsskola. Det förutsätter att:

 • Eleven är berättigad till skjuts till sin placeringsskola vilket innebär att rätten till skjuts kan upphöra ju äldre eleven blir.
 • Det inte blir en merkostnad för kommunen. Det innebär att eleven åker i upphandlade skjutsar utan att organisationen utökas eller att de elever som är berättigade till busskort får behålla det vid val av skola.

Vi har valt en fristående skola i en annan kommun. Har vårt barn rätt till skolskjuts?

Nej, det finns enligt Skollagen inte någon rätt till skolskjuts till en fristående skola som ligger i en annan kommun än hemkommunen.

Måste jag lämna in en ny skolskjutsansökan om vi flyttar?

Ja. Om en elev flyttar under läsåret, men väljer att gå kvar på samma skola, behöver ni ange ny adress och en ny skolskjutsansökan lämnas in. Då prövas åter rätten till skolskjuts enligt skollagen. Eleven har alltså inte med automatik rätt till fortsatt skolskjuts.

Kan mitt barn få skolskjuts till och från fritidshemmet?

Nej, elever har inte rätt till skolskjuts till och från fritidshemmet.

Resa med skolskjuts

När får vi information om skolskjuts och hållplats för upphämtning?

Alla elever som är berättigade till skolskjuts får ut en turskjutslista runt sista veckan innan skolavslutningen. Den delas ut på skolan. Du som behöver ansökan om skolskjuts, exempelvis vid växelvisboende eller funktionsnedsättning, får då också en turskjutslista i fall du har ansökt om skolskjuts. Ansöker du senare får du en turskjutslista hemskickad med beslut om skolskjuts.

De som börjar förskoleklass får turskjutslista hemskickad under sommaren.

På turskjutslistorna står hållplats och tid då bussen avgår. Det står även om det är upphandlad buss eller linjetrafik som kör turen.

Hur organiseras skolskjutsen?

Skolskjuts är resor mellan bostaden och skola som kommunen anordnar utifrån skolornas ramtider. Rätten till skolskjuts innebär inte att ditt barn får skjuts från dörr till dörr och inte heller att skolskjutsen anpassas efter varje elevs skoltid.

Bildningsförvaltningen organiserar skolskjutsen på det sätt som är mest lämpligt. Om det inte är möjligt att planera skolskjutsen med de egenupphandlade skolbussarna eller buss i linjetrafik planeras skoltaxi som anslutning till buss eller hela vägen.

Vart vänder jag mig om jag behöver avboka en resa med skoltaxi?

Om du behöver avboka en resa ringer du 070-532 00 04 så snart du vet att ditt barn inte ska resa.

Jag har tappat mitt busskort, hur gör jag för att få ett nytt?

De elever som åker med Västtrafik får ett busskort i skolan under första dagen på höstterminen.

Om du tappar bort ditt busskort kontaktar du skoladministratören på din skola snarast. De spärrar ditt gamla busskort och beställer ett ersättningskort. För ersättningskort tar vi ut en administrativ avgift.

Vem har ansvar för skolskjutsens säkerhet?

Elevens väg till skolan är ett delat ansvar.

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer till/från påstigningsplats och till dess att eleven kommer på bussen. Föräldrarna förutsätts svara för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller påstigningsplats under så lång tid till dess att barnet klarar att gå på egen hand. Föräldrar ansvarar också för att eleven följer ordningsregler.

Entreprenör

Entreprenören ansvarar för elevens av/påstigning. Ansvarar för eleven under transporten.

Vara kommun

Skolan ansvarar för eleven när hon/han kommer till skolan. Skolan ansvarar också för eleven när hon/han väntar på fordonet före hemresa och ansvarar för att eleven kommer på fordonet hem.

Kontaktuppgifter till våra skolskjutsentreprenörer

Om du har frågor till någon av våra skolskjutsentreprenörer, exempelvis om något kvarglömt, hittar du kontaktuppgifter till dem här.

Larssons buss

Telefon: 0512-165 00

Västtrafik/Nobina

Telefon: 0500-40 61 08
Måndag-fredag klockan 10-11

Skoltaxi

Telefon: 070-532 00 04

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?