Gällande detaljplaner

Här kan du läsa mer om hur du tar del av gällande detaljplaner. Du kan också läsa mer om vad en detaljplan är och hur processen ser ut.

Detaljplaner reglerar vad och hur vi bygger i våra tätorter. En detaljplan beskriver vad marken får användas till och hur bebyggelsen får se ut inom ett visst område. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten kan användas och den är juridiskt bindande.

Vill du ta del av en detaljplan?

Om du vill ta del av en detaljplan så kontaktar du kontaktcenter. För att vi ska kunna hjälpa dig så smidigt som möjligt är det bra om du kan uppge fastighetsbeteckning för den fastighet som du är intresserad av att se detaljplanen för.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan beskriver vad marken får användas till och hur bebyggelsen får se ut inom ett visst område. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten kan användas och den är juridiskt bindande.

Detaljplanen visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan med bestämmelser hör en planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som exempelvis utredningar, illustrationskarta eller en beskrivning av vilka konsekvenser det blir för miljön.

Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som ansvarar för tolkningen av de detaljplaner som gäller.

När nya detaljplaner tas fram prövas om förslaget är lämpligt med utgångspunkt i plan- och bygglagen. Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra samtidigt som planen ska ligga i linje med kommunens styrdokument såsom översiktsplanering, miljömål med mera.

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen tas fram genom en demokratisk och politisk process, är juridiskt bindande och gäller till dess att den upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. I praktiken kan det innebära att du och din granne kan ha olika bestämmelser att förhålla sig till.

Under detaljplaneprocessen vägs allmänna intressen mot eventuella motstående enskilda intressen. Det görs normalt även en avvägning mellan olika enskilda intressen.

Framtagandet av en detaljplan startar med en ansökan om planbesked. Om ett positivt planbesked kan ges kan kommunen påbörja framtagandet av planhandlingar. Beroende på om förslaget till ny detaljplan stämmer överens med kommunens översiktsplan eller strider mot den ser den följande processen olika ut. Om detaljplaneförslaget följer kommunens översiktsplan går det oftast fortare att ta sig genom hela processen till att den antas och vinner laga kraft.

Planbesked

Den som vill upprätta eller ändra en detaljplan kan ansöka om ett planbesked hos miljö- och byggnadsnämnden. Ett planbesked är ett tidigt principbeslut från kommunen om ett detaljplanearbete påbörjas eller inte. Nämnden har fyra månader på sig att lämna ett besked om parterna inte kommer överens om en annan tidsplan.

Program

Ett program är ett sätt att kartlägga och samla in kunskap om ett område innan detaljplaneskedet. Programmet är mer översiktligt och syftar till att ta fram olika lösningar och verka för ett helhetstänk inför detaljplanearbetet. Programmet utförs oftast skriftligt, men kan med fördel innehålla bilder och illustrationer. Ett planprogram är ett sätt att i ett tidigt skede beskriva kommunens mål och visioner för ett större område, exempelvis ett kvarter.

Samråd

När ett planförslag är framarbetat ställs det ut för samråd. Samrådet är till för att samla in synpunkter från berörda aktörer, kommunens nämnder och förvaltningar/avdelningar, statliga myndigheter och länsstyrelsen, föreningar samt olika intresseorganisationer. Ibland anordnas samrådsmöten där allmänheten är välkomna att diskutera planförslaget och ställa frågor. Aktuella planhandlingar ställs ut i olika offentliga lokaler samt på kommunens hemsida.

När samrådstiden gått ut sammanställs samtliga synpunkter som kommit in till kommunen i en samrådsredogörelse. I redogörelsen bemöter kommunen de inkomna synpunkterna genom kommentarer där eventuella åtgärder beskrivs.

Granskning

Granskningen är till för att redovisa för allmänheten hur samrådssynpunkterna har påverkat planförslaget och om förändringar har gjorts.

Granskningen äger rum under minst två veckors tid. Planförslaget finns då att tillgå på hemsidan och andra offentliga platser.

Efter granskningsskedet sammanfattas de inkomna synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Politiken tar sedan ställning till planförslaget, och till slut så antas detaljplanen. Om planförslaget ändras avsevärt efter granskningen ska ett nytt granskningstillfälle åter genomföras.

Antagande

Beroende på vilket planförfarande och omfattning som gäller för detaljplanen, antas planen i kommunfullmäktige eller miljö- och byggnadsnämnden.

Innan en detaljplan antas underrättas de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda under samrådet eller granskningen. De som yttrat sig skriftligen under processen har rätt att överklaga beslutet om antagande.

Laga kraft

Detaljplaner är bindande för efterföljande beslut enligt plan- och bygglagen (PBL). När en detaljplan fått laga kraft utgör den underlag för kommande beslut om bygglov samt vissa anmälningsärenden, enligt plan- och bygglagen. Någon ytterligare prövning utöver det som är reglerat i detaljplanen och inom plan- och bygglagen görs inte vid en lovansökan.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?