Stöd till föreningslivet

Här har vi samlat information om stöd till föreningar och studieförbund samt hur du ansöker.

Vara kommun ger ekonomiskt stöd till föreningar och studieförbund för att föreningslivet ska utvecklas och hållas levande. Stödet baseras i huvudsak på verksamhetens innehåll och aktiviteter.

Sök via vår boknings- och föreningsportal

Vi har sedan 2023 en ny boknings- och föreningsportal. Här kan ni som föreningar ansöka om föreningsstöd.

Är det första gången din förening ansöker om stöd? Ta kontakt med föreningssamordarna, se kontaktuppgifter i kontaktrutan.

Aktivitetsstöd barn och unga

Syfte

Stöd till föreningars verksamhet för barn och unga, barns och ungas delaktighet i föreningslivet och återväxten inom föreningslivet.

Inriktning

Aktivitetsstöd barn och unga följer Riksidrottsförbundets regler, former, ansökningsdatum och åldersintervall (7-25 år) för statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd).

Stödet baseras på antalet deltagartillfällen för barn och unga i föreningens regi. Med deltagartillfälle menas att en ungdom som bor i Vara kommun aktivt deltar i en aktivitet som genomförs av den sökande föreningen. Det går endast att räkna ett deltagartillfälle per person och dag. Om en person exempelvis deltar i flera tävlingar under en dag, kan bara ett deltagartillfälle den dagen räknas. Aktivitetsstöd barn och unga ges för maximalt 30 personer per tillfälle. Varje aktivitet ska ha en utsedd ansvarig person närvarande.

Stödets storlek

Det anslagna stödet fördelas på alla sökande föreningar. Därför kan man inte veta i förväg exakt vad varje förening kommer att få.

Ansökan

Året delas upp i två stödperioder där föreningarna rapporterar vårens och höstens aktiviteter.

 • Ansök senast den 25 augusti för vårens aktiviteter. Redovisningsperiod 1 januari – 30 juni.
 • Ansök senast den 25 februari för höstens aktiviteter. Redovisningsperiod 1 juli - 31 december.

Utbetalning

September och mars.

Samlingslokalstöd

Syfte

Stöd till föreningar som äger samlingslokaler.

Krav

Samlingslokalen måste ägas av en eller flera ideella organisationer.

Samlingslokalen ska vara öppen och tillgänglig för kulturarrangemang, fritidsaktiviteter, studieverksamhet och föreningslivets möten och arrangemang. Lokalen kan även hyras ut för privata ändamål.

Samlingslokalen ska vara externt uthyrd (det vill säga till någon utöver den egna föreningen) minst 10 gånger under ett verksamhetsår.

Stödets storlek

Aktivitetsstödet till samlingslokaler baseras på antalet bokningar under föregående verksamhetsår. Med bokning menas sammankomst som är införd i bokningsjournal och antingen motsvaras av en hyresintäkt i redovisningen eller en offentlig aktivitet arrangerad av föreningen. Internt arbete, till exexempel föreningens egna styrelsemöten, kan inte räknas som bokning.
Stödets storlek baseras på den totala summan av bokningar, egna och externa. Stödet beräknas efter ett system med koefficienter.

Beräkning av samlingslokalstöd

Antal bokningar

Koefficienter

0 - 10 externa bokningar

0

11 - 20 bokningar

1,5

21 - 40 bokningar

1,4

41 - 60 bokningar

1,3

61 - 80 bokningar

1,2

81 - 100 bokningar

1,1

101 - 250 bokningar

1,0

Föreningen kan tillgodoräkna sig maximalt 250 bokningar per år.

Det anslagna stödet fördelas på alla sökande föreningar. Därför kan man inte veta i förväg exakt vad varje förening kommer att få.

Ansökan

Ansök senast den 31 mars. Redovisningsperiod är föregående verksamhetsår.

Utbetalning

Maj.

Arrangemangsstöd

Syfte

Stöd till ett mångsidigt kulturutbud för kommunens invånare och besökare.

Inriktning

Arrangemanget kan vara fristående eller del av ett sammanhang.

Aktivitetsstöd arrangemang kan enbart sökas av föreningar.

Stöd ges i första hand till arrangemangets innehåll, exempelvis arvoden, reseersättningar, hyror och kostnader för marknadsföring.

Det går inte att få stöd till kommersiella arrangemang, föreningars interna arrangemang, politiska arrangemang eller tävlingar.

Krav

Ansökan måste lämnas in innan arrangemanget är genomfört. Ansökningar som lämnas in efter att arrangemanget är genomfört beviljas inte.

Om arrangemanget är tänkt att erbjudas utan kostnad för publiken ska särskilda skäl anges. Ett sådant skäl kan vara att barn och unga ska kunna delta utan kostnad.

En ansvarig person ska vara närvarande vid arrangemanget. För arrangemanget ska passande marknadsföringsinsatser planeras.

Stödets storlek

Ett maximalt belopp finns för vad en förening kan söka per år. Hur mycket pengar som beviljas per arrangemang baseras på en bedömning av angelägenhetsgrad, kvalitet och kostnader samt en viktning av arrangemanget mot kriterier lstade på den här sidan.

Stödet kan påverkas av om medel har beviljas från andra organisationer som är helt eller delvis finansierade av skattemedel.

Kriterier som ligger till grund för stödets storlek:

 • Arrangemanget riktar sig till/är tillgängligt för barn/unga.
 • Arrangemanget har karaktär av något utöver det vardagliga och tillför bygden något extra.
 • Arrangemanget ger möjlighet till deltagare att vara delaktiga i arrangemanget.
 • Arrangemanget bygger på samarbete mellan flera föreningar och aktörer.

Ansökan

Vid ansökan om belopp över 5 000 kr ska ansökan lämnas in senast 1 månad före arrangemangets genomförande.

Ansökan ska innehålla en realistisk ekonomisk kalkyl och en redovisning av vilka andra organisationer som beviljat bidrag. Till ansökan ska bifogas ett underlag för beräkning, exempelvis offerter eller prisuppgifter.

OBS! Under sommaren är handläggningstiden längre. Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan.

Redovisning och utbetalning

Den beviljade summan betalas ut efter att föreningen har skickat in en redovisning av arrangemanget till Vara kommun. Redovisningen ska skickas in senast två månader efter att projektet genomförts dock senast 31 december innevarande år. I annat fall förfaller rätten till det beviljade stödet.

Utbetalning sker fyra veckor efter inkommen redovisning.

Upprustningsstöd

Syfte

Underlätta för föreningar som äger och tillhandahåller lokaler och anläggningar för föreningslivets och allmänhetens behov.

Inriktning

Föreningar kan söka stöd till nybyggnation, tillbyggnation och ombyggnation av egenägda lokaler och anläggningar. Föreningar kan även söka stöd till insatser som uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- och/eller underhållsbehov.

Stöd ges inte till upprustning och reparationer som kan räknas som vanligt underhåll.

Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviserande åtgärder prioriteras.

Det årliga anslaget för upprustningsstöd är begränsat vilket innebär att bildningsnämnden måste göra en prioritering av de ansökningar som lämnats in. Att ett upprustningsprojekt uppfyller kraven för stödet är ingen garanti för att få stöd.

Krav

 • Ny-/till-/ombyggnationen eller renoveringen behövs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.
 • Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.
 • Föreningen ska ha en god medfinansiering för insatserna. Medfinansieringen kan vara i form av pengar och/eller ideella insatser. Ange i ansökan om ni tänker söka på andra ställen till exempel Boverket, Sparbanksstiftelse, Västra Götalands Idrottsförbund.

Projektet bör inte ha påbörjats innan föreningen har sökt och beviljats stöd. Arbeten som görs innan beslut om stöd tagits görs på egen risk då föreningen inte vet om föreningen får stöd innan beslutet är taget i bildningsnämnden.

Stödets storlek

Grunden är att stöd beviljas upp till 40 procent av materialkostnaderna.

Om föreningen även beviljas stöd från Boverket, Jordbruksverket/Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet till projektet, justeras bildningsnämndens stöd för att möta eventuella tvingande villkor från dessa.

Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar ansökan.

Ansökan och beslut

Ansökan lämnas senast 1 oktober till bildningsnämnden.

Bildningsnämnden tar beslut om vilka föreningar som får stöd på årets sista sammanträde. Beslutet rör medel ur kommande budgetår.

Redovisning och utbetalning

Redovisning av byggnationens genomförande och ekonomiska utfall ska lämnas till kommunens föreningssamordnare senast 30 november året efter nämndens beslut. I annat fall förfaller rätten till det beviljade stödet.

Bidraget betalas ut efter att projektet är helt slutfört. Åtgärderna ska vara färdigställda och besiktigade. Delutbetalning kan göras under pågående arbete efter besiktning.

Utvecklingsstöd

OBS! Utvecklingsstödet är inte sökbart för 2023 på grund av förändrad budget och omfördelning inom föreningsstöden.

Syfte

Stöd till nyskapande utveckling av det lokala föreningslivet.

Inriktning

Stöd ges till utvecklingsprojekt som kompletterar föreningens ordinarie verksamhet. Stöd kan sökas till:

 • Planering eller start av ny/unik verksamhet som inte finns representerad inom Vara kommuns föreningsliv.
 • Planering eller start av ny/unik verksamhet inom en existerande förening.
 • Satsning på ny målgrupp. Till exempel ungdomssatsningar för föreningar med huvudsaklig verksamhet för vuxna, satsningar på flickor i föreningar med stor andel pojkar och vice versa.

Kriterier som ligger till grund för stödets storlek

 • Graden av nyskapande i projektet
 • Projektets angelägenhetsgrad
 • Samarbetsprojekt mellan föreningar
 • Plan för hur utvecklingsinsatsen kommer att leva vidare efter att projektet är genomfört.

Ansökan och beslut

Ansökan ska innehålla projektbeskrivning och en redovisning av vilka andra organisationer som beviljat bidrag.

Bildningsnämnden beslutar om utvecklingsstöd två gånger per år. Ansökan lämnas in 1 februari eller 1 augusti. (Obs! Stödet är ej sökbart 2023.)

Redovisning och utbetalning

Redovisning ska skickas in senast två månader efter genomförandet, dock senast 31 december innevarande år. I annat fall förfaller rätten till det beviljade stödet.

Utbetalning sker senast fyra veckor efter inkommen redovisning.

Stöd genom särskilda avtal

Syfte

Ge allmänheten tillgång till regelbunden föreningsdriven verksamhet inom kultur och fritid, samt tillgång till lokaler och anläggningar speciellt ägnade för utövande av sådana aktiviteter.

Inriktning

Avtal skrivs med föreningar som arrangerar årligen återkommande kulturarrangemang, arrangerar aktiviteter för särskild målgrupp eller aktiviteter med särskilda teman. Avtal skrivs även med föreningar som tillhandahåller/sköter lokaler och anläggningar speciellt ägnade för aktiviteter inom kultur och rekreation och som kan användas av föreningar och allmänhet. Satsning på särskild målgrupp/tema kan exempelvis vara aktiviteter som främjar inkludering och/eller mångfald.

Avtal skrivs efter dialog mellan respektive verksamhet och bildningsnämnden. I avtalen fastställs uppdrag, stödets storlek och längden på avtalet (1, 2 eller 3 år).

Beslut, redovisning och utbetalning

Avtalen beslutas av bildningsnämnden och gäller från påföljande årsskifte.

Föreningen ska varje år redovisa hur uppdraget skötts/ planeras genom att lämna in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt en verksamhetsplan till Bildningsnämnden.

Skulle avtalets intention inte följas avbryts avtalet av den part som inte är nöjd på sätt som regleras i avtalet.

Utbetalning sker i januari-februari för innevarande avtalsår.

Bygdestöd

Syfte

Stimulera lokala utvecklingsgrupper (föreningar i samverkan) eller intresseföreningar till verksamhet för en ökad trivsel i bygden/på orten.

Inriktning

Stödet ska användas till specificerade aktiviteter för att höja trivseln i bygden/på orten.

Ansökan

Ansökan ska lämnas in senast den 31 mars.

Redovisning och utbetalning

Stödet ska redovisas senast den 31 mars nästkommande år.

Utbetalning sker inom två månader efter sista ansökningsdag.

Studieförbundsstöd

Syfte

Syftet med stödet är att ge föreningsliv och invånare tillgång till olika typer av lärprocesser och evenemang av folkbildande karaktär.

Krav

Ekonomiskt stöd för studieverksamhet ges till studieförbund som är berättigade till statligt stöd. Studieförbundet ska ha en självständig ekonomisk förvaltning och en ansvarig styrelse med säte i kommunen eller regionen.

Studieförbundet ska kunna presentera de handlingar bildningsnämnden kräver för att kunna granska inlämnad bidragsansökan.

Stödets storlek

Det anslagna stödet fördelas på alla sökande studieförbund. Kommunalt stöd kan lämnas för all statsbidragsberättigad verksamhet som bedrivs inom Vara kommun enligt den fördelningsmodell som Folkbildningsrådet beslutat ska gälla för det statliga bidraget.

Bidrag lämnas med budgetbelopp som fastställs av bildningsnämnden.

Ansökan, redovisning och utbetalning

Vara kommun följer de ansöknings-, redovisnings- och utbetalningsförfaranden som Västra Götalands Bildningsförbund rekommenderar.

Investeringsstöd

Syfte

Investeringsstöd ska syfta till att möjliggöra större investeringar i sådan föreningsverksamhet som bidrar både till samhällsnytta för kommunen och till nytta för föreningens verksamhet.

Villkor för stödet

 • Stöd kan ges till ideella föreningar som har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet i Vara kommun.
 • Föreningen ska ha ett allmännyttigt ändamål och vara öppen för alla intresserade på lika villkor.
 • Föreningen ska äga investeringsobjektet i egen regi. Bidraget får inte användas för kostnader som betalats av annan finansiär.

Stödets storlek

Sökt summa ska överstiga 500 000 kr. Kommunfullmäktige beviljar maximalt 50 procent av den beräknade investeringskostnaden. Resterande 50% av investeringen ska lösas via andra bidragsgivare, eget kapital, sponsorer eller liknande, dock ej lån.

Ansökan och beslut

Ansökan lämnas senast 1 mars till bildningsnämnden.

Bildningsnämnden bedömer om ansökan uppfyller alla krav och gör en prioritering bland inkomna ansökningar under våren.
Därefter lämnas ärendet över till kommunstyrelsen och beslut i kommunfullmäktige utifrån om det bedöms finnas utrymme i kommunens ekonomi.

Avtal och utbetalning

Vid positivt beslut skrivs avtal med sökande förening och utbetalning kan ske när alla villkor är uppfyllda. Löpande uppföljning sker under projektets gång.

Ansökan

Ansökan görs genom att ta kontakt med kommunens föreningssamordnare som därefter leder er vidare i ansökningsprocessen.

Kontakt

Magnus Södervall
Föreningssamordnare
Telefon: 0512-311 15

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?