Avgifter fritidshem

Du betalar en avgift för plats på ett av våra fritidshem. Här kan du läsa om vilka avgifterna är och hur de räknas ut.

När ditt barn har en plats på fritidshem betalar du en avgift för platsen en gång i månaden.

Avgifter 2023

I tabellen ser du avgifterna för 2023. Inkomsttaket per månad är 54 830 kronor. Med barn 1 menas det yngsta barnet. Det är ingen avgift för fjärde barnet.

Avgifter skolbarnomsorg (fritidshem och familjedaghem)

Avgiften baseras enbart på procentandelar av månadsinkomsten. Barnets vistelsetid har ingen inverkan på avgiften. Tänk på att schema alltid ska lämnas.

Avgifter fritidshem

Skolbarnomsorg (fritidshem och faniljedaghem)

Avgiftsgrund - procent av sammanlagd inkomst

Högsta avgiften 2023

Barn 1

2 procent

1097 kr/mån

Barn 2

1 procent

548 kr/mån

Barn 3

1 procent

548 kr/mån

Hushållets skattepliktiga inkomst

Avgiften betalas utifrån hushållets gemensamma skattepliktiga inkomster.

Exempel på avgiftsgrundad inkomst är:

  • Förvärvsinkomst före skatt och avdrag
  • Sjuk- och föräldrapenning före skatt
  • Arbetslöshetsersättning före skatt
  • Utbildningsbidrag, skattepliktigt
  • Pensionsförmåner
  • Skattepliktiga vårdbidrag
  • Skattepliktig del för vård av barn i familjehem
  • Aktivitetsersättning och aktivitetsstöd

Du lämnar inkomstuppgifter innan du får din barnomsorgsplats, när inkomsten ändras eller vid begäran från barnomsorgen. Lämnas ingen inkomstuppgift debiteras högsta taxan.

Anmäla inkomstuppgifter

I vår e-tjänst kan du anmäla och uppdatera dina inkomstuppgifter.

Frågor och svar om avgifter på fritidshem

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får kring våra avgifter inom fritidshemmen.

Mitt barn har inte varit på fritids mer än ett par dagar den här månaden. Måste jag betala full avgift?

Ja, du betalar för platsen, inte för den tiden du faktiskt använder.

Hur många månader per år betalar jag avgift?

Avgiften betalas 12 månader per år. Faktura skickas ut varje månad och gäller för innevarande månad och med förfallodag den sista dagen varje månad.

Vi som vårdnadshavare ska separera. Hur gör vi med fritidshemsplaceringen och avgiften?

Om båda vårdnadshavarna har behov av plats så ska man ansökan om delad faktura/delad plats. Var och en registrerar schema efter sitt behov och var och en betalar avgift efter sin inkomst. Dock tas inte avgift ut som övergår ”högsta” avgift för ett barn. Om båda hushållens inkomster tillsammans övergår inkomsttaket så fördelas avgiften procentuellt efter var och ens inkomster.

Vid delad vårdnad följer barnet schema för den vårdnadshavare barnet bor hos.

Jag är sammanboende med en person som inte är vårdnadshavare till barnet. Måste jag anmäla hans/hennes inkomst?

Ja, det är hushållets totala skattepliktiga inkomst som är avgiftsgrundande oavsett om barnen är gemensamma eller ej.

Om mitt barn är sjukt, får jag avdrag på avgiften då?

Avgiften reduceras bara vid barns sjukdom som sammanhängande varar längre än 30 dagar. Då betalas ingen avgift för den tid som överstiger 30 dagar.

Jag arbetar utomlands och betalar inte skatt i Sverige. Ska jag ändå uppge min inkomst?

Ja, du ska uppge din inkomst även om du inte är skattepliktig i Sverige. Din inkomst är ändå avgiftsgrundande.

Vad händer om jag har lämnat fel inkomstuppgift?

Om du lämnar in felaktig inkomstuppgift kan du debiteras felaktig avgift för barnomsorgen. Vid en inkomstkontroll innebär det att ni kan bli återbetalningsskyldiga om ni lämnat lägre inkomst än vad ni har. Tänk på att det är hushållets gemensamma skattepliktiga inkomster före skatt som ska uppges. Om du är sammanboende eller gift ska du anmäla båda som inkomstgrundade, även om barnet inte är gemensamt.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 25 sep kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?