Vattenvård

Just nu pågår olika vattenvårdsprojekt, Vara Vinner Vatten, vars mål är att förbättra vattenkvalitéten i våra vattendrag och sjöar. Det har även gjorts en kartläggning över möjliga våtmarker. Här kan du läsa mer.

Vara Vinner Vatten

Vara kommun har få vattendrag och sjöar. Det lilla vatten som finns får ta emot mycket näringsämnen från exempelvis avlopp, dagvatten och åkermark. För att värna om vårt vatten pågår projektet Vara Vinner Vatten. Målet är att förbättra vattenkvaliteten och att minska övergödning i kommunens geografiska område.

Projektet pågår mellan 2021 och 2025 och är finansierat av LOVA-medel, lokala vattenvårdsprojekt.

Som markägare kan du bidra till projektet

Åtgärder för minskad övergödning

För att minska övergödning är det vanligt att anlägga våtmarker, fosfordammar, tvåstegsdiken, strukturkalkning och skyddszoner. Åtgärderna kan vara kostsamma men det finns möjlighet att söka pengar inom LOVA, Lokala Naturvårdsprojekt (LONA) och miljöersättningar i den strategiska planen.

Det viktiga är att rätt åtgärd hamnar på rätt plats och därför är din kännedom om de lokala förhållandena viktig. Vill du komma igång med en ny åtgärd, restaurera en gammal eller är du nyfiken på vad som är möjligt på din mark är du välkommen att höra av dig till kommunens vattenåtgärdssamordnare.

Mark i grannkommuner

Om du har mark i någon av våra grannkommuner och vill hjälpa till även där, kontakta Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden. De samarbetar med kommunens vattenåtgärdssamordnare.

Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden Länk till annan webbplats.

Kartläggning av möjliga våtmarker

Under 2022 och 2023 har vi arbetat med en kartläggning av platser i kommunen som kan vara lämpliga för nya våtmarker. Totalt har ett trettiotal platser pekats ut. Kartläggningen kommer användas som underlag i framtida planering och som kunskapsunderlag i det fortsatta arbete med Vara Vinner Vatten.

Varför behövs våtmarker?

Det finns många anledningar till att vi behöver anlägga fler våtmarker eller dammar i vårt landskap.

  • minskar näringsämnen som fosfor och kväve
  • är grundvattenbildande
  • jämnar ut höga och låga flöden
  • är bra för den biologiska mångfalden. Många djur och växter lever i och kring öppna vattenytor.

Inventeringen är framtagen med stöd av LONA, lokala naturvårdssatsningen.

Logotyp LONA

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?