Kommunala råd

I kommunen finns ett antal råd som är utsedda av kommunfullmäktige. Här kan du läsa om dem och deras uppdrag.

Genom råden kan kommunen samråda inför kommande beslut. Råden speglar de individer och verksamheter kommunen verkar för och med.

Arbetsmarknadsrådet

Arbetsmarknadsrådets syfte är att utveckla arbetet med att få grupper som står långt från arbetsmarknaden in i arbetslivet.

Arbetsmarknadsrådet sammanträder fyra gånger per år. På arbetsmarknadsrådets agenda finns frågor som:

  • Arbetsmarknadsläget
  • Rekrytering
  • Kompetensförsörjning
  • Jämlikhet på arbetsmarknaden
  • Ohälsotal

Arbetsmarknadsrådet består av representanter från nämnder och verksamheter som berör arbetsmarknadsfrågor.

En representant från vardera Arbetsförmedlingen och Campus västra Skaraborg, samt två representanter för det lokala näringslivet erbjuds också att ingå.

Arbetsmarknadsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Förtroendevalda i arbetsmarknadsrådet

Förtroendevalda Arbetsmarknadsrådet.

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet verkar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Vara kommun.

Utgångspunkten för arbetet bygger på ett samverkansavtal tecknat mellan kommun och polis, där prioriterade områden lyfts fram. Samverkansavtalet med åtagandeplan följs upp och revideras årligen utifrån aktuella problemområden och behov av förebyggande insatser.

Förutom invalda förtroendevalda från kommunens nämnder ingår även representant från närpolisen, näringslivskommittén samt kommunens folkhälsoplanerare i rådet.

Organisatoriskt är brottsförebyggande rådet placerat under kommunstyrelsen och möten sker vid fyra tillfällen per år.

Förtroendevalda i brottsförebyggande rådet

Förtroendevalda i Brottsförebyggande rådet.

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett råd för samverkan mellan Vara kommun, Västra Götalandsregionen och Hälso- och sjukvårdsnämnden Skaraborg. Mellan parterna finns ett skrivet avtal där syftet är att skapa långsiktig samverkan för att främja en god och jämlik hälsa.

Folkhälsorådet består av politiker från kommunen och regionen samt tjänstemän från kommun och region.

Folkhälsorådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och sammanträder fyra gånger per år. Rådets ledamöter och ersättare bjuds även in till den årliga utbildningsdagen för folkhälsoråden i Skaraborg.

Förtroendevalda i folkhälsorådet

Förtroendevalda i Folkhälsorådet.

Gestaltningsrådet

Gestaltningsrådet kommer med synpunkter och ger rekommendationer på hur stadsbyggnad, konst och kultur tillsammans tas tillvara i såväl i projekt som i framtida planering. Utgångspunkten är Vara kommuns kulturplan och gestaltningsprogram.

Gestaltningsrådet har som uppgift att säkerställa kompetens i gestaltningsfrågor. Detta ska göras ur ett estetisk, kulturellt och konstnärligt perspektiv från en punkt utanför den kommunala organisationen.

Gestaltningsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen, med stadsarkitekten som ansvarig tjänsteman. Rådet sammanträder vid behov.

Gestaltningsrådet består av sju ledamöter, varav fyra ledamöter inte bor i kommunen. Ledamöterna i gestaltningsrådet har personliga meriter och representerar ingen annan än sig själva. De väljs efter kunskap, intresse och renommé för fyra år i taget.

Förtroendevalda i gestaltningsrådet

Förtroendevalda i Gestaltningsrådet.

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådets, KPR, syfte är att jobba för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer i kommunen. Rådet ska företräda äldre.

Pensionärerna får genom KPR större delaktighet i samhällets insatser och kan där ta initiativ och arbeta aktivt för förändringar i den kommunala verksamheten.

Rådet är knutet till socialnämnden och innehåller representanter för pensionärsorganisationer och berörda nämnder. Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Förtroendevalda i kommunala pensionärsrådet

Förtroendevalda i Kommunala pensionärsrådet.

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

Kommunala rådet för funktionshindrade, KRF, syftar till att jobba för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationerna, dock inte i enskilda ärenden.

Handikapporganisationerna får genom KRF större delaktighet i samhällets insatser och kan där ta initiativ och arbeta aktivt för förändringar i den kommunala verksamheten samt ge förslag till åtgärder som berör de funktionshindrades förhållanden i samhället.

Genom KRF ges kommunen möjlighet att samråda med handikapporganisationerna i ett tidigt skede i beredningsprocessen.

Rådet är oganisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och sammanträder fyra gånger per år.

Förtroendevalda i kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

Förtroendevalda i Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning.

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är ett forum för att driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor i syfte att skapa en attraktiv plats att besöka, bo och verka i. Genom en regelbunden och öppen dialog mellan politiker, tjänstemän och näringsliv tas ett gemensamt ansvar för att:

  • tillvarata för näringslivet och kommunen gemensamma frågor så som till exempel infrastruktur, kommunikationer, tillgång på bostäder och rekryteringsförutsättningar.
  • skapa samsyn kring olika samhällsaktörers uppdrag och förutsättningar.
  • utbyta information om olika branschers nuläge och framtidsutsikter.
  • skapa ett konkurrenskraftigt företagsklimat.

Näringslivsrådet representeras av kommunstyrelsens arbetsutskott, näringslivschef, arbetsmarknadschef och miljö- och byggchef. En representant från vardera Företagarna, Teknikföretagarna, LRF, besöksnäringen, transportbranschen, träindustrin, byggbranschen och handeln bjuds in att ingå. Två representanter väljs även in från utvalda företag/organisationer och sitter under en period på två år varefter nya företag väljs in som ledamöter.

Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och sammanträder fem gånger per år.

Representanter i Näringslivsrådet

Förtroendevalda i Näringslivsrådet.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?