Hälso- och sjukvård

Här kan du läsa mer om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser som till exempel rehabilitering och hemsjukvård.

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar omvårdnad, rehabilitering och utförande av medicinska ordinationer. Personer som har plats på ett kommunalt boende eller har hemsjukvård omfattas automatiskt av den kommunala hälso- och sjukvården.

Avgiften för kommunal hälso- och sjukvård är 309 kronor per månad (2023).

Rehabilitering och hjälpmedel

Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut inom kommunen bedömer ditt behov av rehabilitering och genomför behandling, träning och hjälpmedelsutprovning för dig som är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård.

Arbetsterapeuten utreder vilken träning eller vilka hjälpmedel du behöver för att du ska kunna leva ditt liv så självständigt som möjligt. Arbetsterapeuten kan också skriva ett intyg som du eventuellt behöver vid ansökan om bostadsanpassning.

Målet med rehabilitering är att du ska behålla, förbättra eller få tillbaka dina olika funktioner för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi samarbetar med andra yrkeskategorier för att du ska få en god och säker vård hemma så att du kan känna dig trygg.

Du kan träffa oss hemma såväl som på särskilda boenden, till exempel äldreboenden, samt på korttidsboende och i boende med särskild service.

Hemsjukvård

Hemsjukvård innebär att du får den sjukvård du behöver hemma i stället för att åka till vårdcentralen, husläkarmottagningen eller bli inlagd på sjukhus. För att du ska bli inskriven i hemsjukvården ska du ha svårt att själv ta dig till vårdcentralen, husläkarmottagningen eller sjukhuset.

Du skrivs in i hemsjukvården via vårdcentralen.

Seniorval om hemsjukvård Länk till annan webbplats.

Nattpatrullen

Kommunens sjuksköterskor ansvarar för att du som bor på särskilt boende eller är inskriven i hemsjukvården får dina hälso- och sjukvårdsinsatser tillgodosedda dygnet runt.

Nattetid arbetar kommunens nattpatruller. De utför olika hälso- och sjukvårdsinsatser som är grundade på biståndsbeslut, de tar emot och följer upp trygghetslarm och gör andra, både planerade och akuta, sjuksköterskeinsatser.

Ansvarsfördelning kommun och region

I Västra Götaland är både Västra Götalandsregionen (sjukhusvård och öppenvård) och kommunerna ansvariga för hälso- och sjukvården.

Kommunens ansvar

Vi som kommun har ansvar för hälso- och sjukvården för:

  • Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service.
  • Personer med viss biståndsbedömd dagverksamhet samt daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
  • Kommunen kan även ha ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar i ordinärt boende (hemsjukvård) omfattar:

  • Patienter som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning inte kan ta sig till regionens mottagningar utan större svårigheter och där det på grund av insatsernas omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem.
  • Patienter med behov av kommunal hälso- och sjukvård över tid, oavsett ålder eller diagnos.
  • Vård som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i patientens hem.
  • Patienter som har behov av kommunal hälso- och sjukvård kan samtidigt få vissa hälso- och sjukvårdsinsatser utförda på mottagning baserat på upprättad vårdplan/SIP.

Vårdcentralens (öppenvårdens) ansvar

Vårdcentralen har ansvar för de läkare som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård. Målet är att genom läkaremedverkan i hemsjukvården ska patienter med hemsjukvård och deras närstående få ökad trygghet, bättre vårdkvalitet och slippa onödiga sjukhusbesök.

Hjälp med syn och hörsel

I kommunen arbetar en syn- och hörselinstruktör som hjälper personer som använder syn- och hörselhjälpmedel.

Vad kan jag få hjälp med?

Du som är synskadad kan få hjälp med att märka upp saker i köket, sätta markeringar så att du ser var trappan börjar och slutar samt hjälp med att träna på att använda de hjälpmedel som du fått utprovade.

Du som har nedsatt hörsel kan få hjälp med att byta batterier på din hörapparat samt enklare service som att byta slang. Vi kan även hjälpa dig att rengöra apparaten. Behövs en mer omfattande service eller reparation kan vi hjälpa dig att skicka in din hörapparat till hörselcentralen.

Hur kommer jag i kontakt med syn- och hörselinstruktören?

Via kommunens kontaktcenter.

Kostar det något?

Nej, hjälpen är gratis och du behöver ingen remiss för att vända dig till vår syn- och hörselinstruktör.

Lämna klagomål

Upplever du att hälso- och sjukvården inte fungerar som den ska? Skriv ned dina synpunkter och skicka dem till patientnämnden i Västra Götaland.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?