Dagvatten

Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du till exempel ska tvätta din bil eller asfaltera din tomt.

Vad ska jag som invånare tänka på?

Tvätta bilen i en biltvätt

Undvik att tvätta bilen på gatan. Att tvätta på gatan innebär att en stor mängd svårnedbrytbara ämnen rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Välj i stället att tvätta din bil i en biltvätt. På biltvättar samlas det förorenade vattnet upp och renas innan det släpps ut.

Använd hellre grus än asfalt på din tomt

Undvik att lägga marksten eller asfaltera stora delar av fastighetsytan. Gräs och grus är att föredra eftersom de släpper igenom vatten. Vatten som rinner ut på gatan ökar översvämningsrisken i kollektivets ledningar och riskerar vattenskador i lågt belägna fastigheter.

Ta tillvara på vattnet från dina stuprör

Tänk på att leda bort vattnet från husets stuprör. Du kan ta tillvara på vattnet genom att använda det till bevattning av din trädgård.

Takvatten som via stuprör är kopplat till spillvattenledningen orsakar ofta översvämningar i källare vid kraftiga regn. Det är också ett miljöproblem när takvatten är kopplat till avloppsledningen. Detta eftersom reningsverkets kapacitet täcker hushållens avlopp och inte ska ta emot takvatten.

Stenkista och dagvattenkassett

Om du vill hantera vattnet från dina stuprör under marken så kan en stenkista eller dagvattenkassetter vara en bra idé. Vattnet fördröjs då i stenkistan eller kassetten och sipprar sakta vidare därifrån. Du kan gärna plantera gräs eller växter ovanpå din stenkista eller dina kassetter.

En stenkista är egentligen inte någon kista, utan en grop fylld med makadam eller sten. Gräv en grop i marken och fyll med makadam eller sten. Lägg en fiberduk över stenen innan du fyller igen med matjord för att förhindra att jorden sjunker ner mellan stenarna. Det går även att sätta växter eller lägga stenar ovanpå, men tänk på att rötter kan växa ner bland stenarna och minska volymen samt förkorta livslängden.

Dagvattenkassetter väger inte mycket och behöver inte lika stor yta som en stenkista. Hur många du behöver avgörs av den takyta eller markyta du vill avvattna. Linda in kassetterna i fiberduk och lägg grus eller makadam runt innan du täcker med jord.

Det är bra att ansluta till en brunn med sandfång om du vill leda vattnet via ledning under mark, på så vis fångar du upp skräp som annars kan sätta igen stenkistan eller dagvattenkassetten. Vill du leda vattnet ovan mark är en ränndal ett utmärkt sätt.

Hur många dagvattenkasetter du behöver eller hur stor stenkista du behöver anlägga beror på takytan eller markytan som ska avvattnas men även vilka markförhållanden som finns. Olika jordarter infiltrerar vattnet olika fort. Sand eller grus tar snabbt hand om ditt vatten medans lera eller morän tar längre tid.

Dimensionera en stenkista

Dimensionera efter ett relativt kraftigt regn, t.ex. 20 mm och gör hellre en större än en mindre stenkista. Räkna ut mängden vatten som ska fördröjas genom att ta takytan i kvadratmeter multiplicerat med regnintensiteten i meter.

Exempel med 20 mm regn och en takyta på 50 kvadratmeter:
50 m2 x 0,02 m = 1 m3 (Volym i kubikmeter)

För att räkna ut hur stort magasinet behöver vara ska volymen som ska fördröjas, divideras med den porositet som materialet har, se lista.

I exemplet använder vi makadam.
X m3 / 0,4 = X m3 (Volym på stenkistan)

Porositet

Sand (25%) 0,25
Singel (30%) 0,3
Grus (30%) 0,3
Makadam (40%) 0,4

Vad är dagvatten?

Dagvatten är tillfälliga flöden av exempelvis regnvatten, smältvatten från snö, spolvatten och framträngande grundvatten.

Genom att ta hand om vattnet på rätt sätt kan det användas igen istället för att släppas ut och förorena vattendrag, sjöar och hav. Det traditionella sättet att ta hand om dagvatten är via rörledningar i marken. Vattnet leds hit via rännstensbrunnar som du ser på våra gator.

I tätorter med många tak, stora asfalterade ytor och stensatt mark kan det bli stora mängder dagvatten då det regnar eller när snö smälter. Dagvattnet för med sig föroreningar från bland annat trafik ut i våra vattendrag vilket kan påverka växt- och djurlivet. Därför är det viktigt att vi har beredskap att ta emot tillfälligt stora mängder nederbörd och möjlighet att minska föroreningarna i dagvattnet innan det når våra vattendrag.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?