Vattenskyddsområden

Läs om vad som gäller för privatpersoner och företag som bor eller verkar inom något av kommunens sju vattenskyddsområden.

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet. För att skydda kvaliteten i våra vattentäkter finns det regler för vad som är tillåtet i vattenskyddsområdet.

Regler för vattenskyddsområden

För varje vattenskyddsområde finns regler som talar om vad du behöver anmäla eller söka tillstånd för eller vad som är förbjudet. Reglerna gäller både företagare och privatpersoner.

Syftet är att förhindra att ämnen som kan försämra vattenkvaliteten kommer till vattentäkten. Det gäller också att minska riskerna för smittspridning från djur och gödsel och att minimera utsläpp.

Vattenskyddsområden i Vara kommun

 • Fåglavik (Kåryd) vattentäkt
 • Helås vattentäkt
 • Jungs vattentäkt
 • Larvs vattentäkt
 • Ryda (Grästorps) vattentäkt
 • Smedtofta (Levene) vattentäkt
 • Vedums vattentäkt

Alla vattentäkter i Vara är kommunala.

Vad gäller för verksamheter inom vattenskyddsområden?

Om du har en verksamhet i ett vattenskyddsområde gäller hårdare krav för att minska risken för att vattnet förorenas. Vissa åtgärder är förbjudna och andra kräver tillstånd eller anmälan, till exempel:

 • Hantering och förvaring av kemikalier
 • Gräv- och schaktarbeten
 • Skogsavverkning
 • Spridning av bekämpningsmedel
 • Borrning

Det finns olika regler för våra olika vattenskyddsområden, beroende på olika zoner i området. I Vara kommuns vattenskyddsföreskrifter finns detaljerad information om vad som gäller för respektive område. Ta kontakt med miljöenheten via kontaktcenter så hjälper de dig att ta fram och läsa föreskrifterna.

Checklista för dig som verkar inom ett vattenskyddsområde

 • Upptag av timmer, bark och flis inom ett vattenskyddsområde kan vara förbjudet eller kräver tillstånd.
 • Grustäkter inom ett vattenskyddsområde kan vara förbjudna eller kräver tillstånd.
 • Gödsling kräver ofta tillstånd eller är helt förbjudet i ett skyddsområde.
 • Bekämpningsmedel får inte användas utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.
 • Schaktning av jordmassor och dikningar inom ett vattenskyddsområde kräver tillstånd.
 • Markvärmeanläggningar kräver tillstånd innan de får anläggas. Om tillstånd ges kan samtidigt villkor om anläggningens utformning förekomma.
 • Spill, läckage eller annan händelse som kan orsaka skada på grundvattnet eller ytvattnet ska snarast anmälas till räddningstjänsten via 112 och till miljöenheten via kontaktcenter.
 • Anmälan och/eller tillstånd kan krävas för både privat och yrkesmässig verksamhet. Hör av dig till miljöenheten om du är osäker.

Vad ska jag som bor i ett vattenskyddsområde tänka på?

 • Undvik att använda bekämpningsmedel i din trädgård.
 • Undvik att sprida ogräsmedel på grusgångar och andra hårdgjorda ytor.
 • Om du byter olja på bilen hemma måste all olja samlas upp i en tät behållare.
 • Tvätta inte bilen på uppfarten eller på gräsmattan.
 • Lagring av kemikalier, oljeprodukter, handelsgödsel, träskyddsbehandlat virke med mera bör inte ske annat än i mindre mängder och då på hårdgjort underlag, helst under tak.
 • Undvik att använda salt för halkbekämpning av din uppfart eller väg under vintern.
 • Kontakta miljöenheten om du har en oljecistern, även en ordinarie villatank. Du behöver tillstånd från nämnden om du har en nyinstallerad oljetank eller cistern.
 • Du behöver tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att anlägga jordvärme eller bergvärme.
 • Du behöver tillstånd för enskilt avlopp. Kontakta alltid miljöenheten innan du anlägger ett enskilt avlopp.

Vem ansvarar för vad?

 • Länsstyrelsen som beslutar om vilka områden som ska skyddas.
 • Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och ansvarar för att se till att reglerna efterlevs.
 • Tekniska nämnden (VA) är huvudman och ansvarar för att vattentäkten skyddas genom skyltning, borttransport av skrotbilar och liknande.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?