Nämndernas indikatorer

Här kan du läsa om nämdernas verksamhetsspecifika indikatorer som kopplas till de övergripande målen.

Nämndernas indikatorer

Med utgångspunkt från visionen har kommunfullmäktige i juni 2023 beslutat (§ 62) om övergripande mål och kommunövergripande indikatorer för perioden 2024-2027. Övergripande mål samt kommunövergripande indikatorer har tilldelats samtliga nämnder och kommunala bolag. De kommunövergripande indikatorerna utgör högprioriterade områden, kommunfullmäktige styr mot för måluppfyllelse av de övergripande målen. Indikatorerna ska fånga kärnan, det mest centrala för de övergripande målen och gemensamt för hela kommunkoncernen.

Nämnderna och de kommunala bolagen beslutar därtill om verksamhetsspecifika indikatorer vilka kopplas till de övergripande målen. De verksamhetsspecifika indikatorerna presenteras i verksamhetsplanen för nämnderna och de kommunala bolagen.

Bildningsnämndens indikatorer

Övergripande mål: Verksamhet med god kvalitet


Nämndens indikatorer

Indikator

Mål

Andel (%) elever som i förskoleklass klarar kartläggningen i Hitta matematiken.

Minst 90 %

Andel (%) elever som i förskoleklass klarar nationella kartläggningen Hitta språket.

Minst 90 %

Andel (%) elever i årskurs 3 som uppnått kravnivån på de olika nationella proven.

Minst 90 %

Andel elever (%) i åk 6 som uppnått kunskapskraven (betyg A-E) på de olika nationella proven.

Minst 90 %

Medelvärde elever åk 5 som upplever att de är trygga i skolan.

8

Medelvärde elever åk 8 som upplever att de är trygga i skolan.

8

Medelvärde elever i åk 2 på gymnasiet som upplever att de är trygga i skolan.

8

Medelvärde elever i åk 5 som upplever att de har studiero på lektionerna.

7

Medelvärde elever i åk 8 som upplever att de har studiero på lektionerna.

7

Medelvärde elever i åk 2 på gymnasiet som upplever att de har studiero på lektionerna.

7

Andel (%) elever i grundskolan med frånvaro över 20 %

Ska minska

Andel (%) elever på gymnasiet med frånvaro över 20%

Ska minska

Andel (%) elever som började på ett nationellt program för tre år sedan och tog gymnasieexamen inom tre år.

85%

Antal besökare till badhusen årligen


Antal unika deltagare i kulturskolans verksamheter årligen

220

Antal besökare på biblioteken årligen

75 000

Antal besökare på fritidsgårdarna årligen

15 000

Övergripande mål: Välmående arbetsplats


Indikator

Indikator

Mål

Förskolepersonalens korttidsjukfrånvaro

Under 4%

Kommunstyrelsen

Övergripande mål: Verksamhet med god kvalitet

Förvaltningen för utveckling och service indikatorer

Indikatorer

Indikatorer

Mål

Andelen som upplever att kommunens politiker helt och hållet eller till stor del arbetar för kommunens bästa %

Minst 60 %

Andelen som upplever att kommunens anställda helt och hållet eller till stor del arbetar för kommunens bästa %.

Minst 70 %

Andelen som vid den senaste kontakten med en politiker blev mycket eller ganska bra bemött %.

Minst 95 %

Andelen som vid den senaste kontakten med en tjänsteperson inom kommunen blev mycket eller ganska bra bemött %.

Minst 95 %

Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefoni, index

Minst 80

Samhällsbyggnadsförvaltningens indikatorer

Indikatorer

Indikatorer

Mål

Företagsklimat, sammanfattande omdöme.

Minst 4

Byggklar kommunal mark för etablering, antal hektar.

Minst 15 sammanhängande hektar

Elbilsladdpunkter, totalt antal

Ska öka

Nettotillskott av bostäder per år.

Minst 40 st/år.

Planberedskap för nya bostäder som kan byggas i efterfrågade lägen med stöd av gällande detaljplaner den 31/12, antal

Minst 120 st

Miljö- och byggnadsnämnden

Övergripande mål: Attraktivt Vara med livskvalitet för alla


Indikatorer

Indikatorer

Mål

Handlagda bygglov inom sju veckor från att ansökan är komplett, %

90 %

Andel genomförda kontroller i relation till den gällande kontrollplanen för livsmedel, %

100 %

Andel genomförda tillsyner gällande olovliga åtgärder inom Plan- och bygglagen (PBL) i relation till tillsynsplanen %.

Ska öka

Övergripande mål: Verksamhet med god kvalitet


Indikatorer

Indikatorer

Mål

Nöjd-kund-index, NKI, avseende miljö- och hälsoskydd

Minst 75

Nöjd-kund-index, NKI, avseende bygglov

Minst 75

Nöjd-kund-index, NKI, avseende livsmedelskontroll

Minst 75

Andel av inkomna ärenden via kommunens e-tjänster %

Ska öka

Antal överprövade beslut som avgjorts i högre instans i enlighet med nämndes beslut, %.

Minst 90 %

Socialnämnden

Övergripande mål: Attraktivt Vara med livskvalitet för alla


Indikatorer

Indikator

Mål

Minst ett område med förebyggande insatser i alla verksamheter med syftet att stärka individens egna resurser.

100 %

Öka antalet personer som använder hjälpmedlet digital tillsyn inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshinder

75 %

Minst ett område där verksamheten arbetat för att inkludera personer som står utanför arbetsmarknaden.

100 %

Verksamhet som har brukaren i centrum


Indikatorer

Indikatorer

Mål

Minst ett exempel per enhet på kvalitetsförbättrande åtgärd under den aktuella perioden.

100 procent

Antal överprövade beslut som avgjorts i enlighet med nämndens beslut

90 procent

Andel brukare som har varit delaktiga vid upprättande av genomförandeplaner.

100 procent

Fallskador bland personer 80 + ska minska.

Ska minska

Övergripande mål: Välmående arbetsplats


Indikator

Indikator

Mål

Omsättning av personal

Ska minska i %

Tekniska nämnden

Övergripande mål: Verksamhet med god kvalitet


Indikatorer

Indikatorer

Mål

Leveranssäkerhet & kvalitet av dricksvatten Hög

Hög

Rening av avloppsvatten

Under årliga
riktvärden

Upplevd kundnöjdhet fastighet

80 %

Upplevd kundnöjdhet lokalvård

80 %

Upplevd kundnöjdhet kost

80 %

Måluppfyllelse av gata/parks uppdrag

Hög

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?