Nämndernas mål

Här kan du läsa om nämdernas mål som tillsammans ska göra att kommunen uppnår de övergripande målen.

Nämndernas mål

Nämndernas viktigaste uppgift är att bryta ner de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde.

Kommunstyrelsen, socialnämnden, bildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden arbetade under hösten 2019 fram mål för åren 2020-2023. Målen antogs i respektive nämnd under november 2019.

Bildningsnämnden

Verksamhet som främjar utveckling och lärande

Bildningsnämnden arbetar för ökad måluppfyllelse och resultat i syfte att öka individens möjligheter att påverka sin livssituation och främja lusten till ett livslångt lärande.

Verksamhet som skapar trygghet och trivsel

Med fokus på ett ömsesidigt gott bemötande och ett främjande och förebyggande förhållningssätt arbetar bildningsnämnden för att skapa trygghet och trivsel hos individen.

Verksamhet som främjar tillgänglighet och delaktighet

Med fokus på tillgänglighet och delaktighet arbetar bildningsnämnden för att motivera individen att kunna och vilja ta del av de olika verksamheternas innehåll.

Kommunstyrelsen

En hållbar tillväxt och utveckling

I Vara kommun har alla möjlighet till det goda livet. Här ökar utbildningsnivån, sysselsättningsgraden är hög och inkomstnivåerna är jämnare fördelade och ökar över tid. I Vara är folkhälsan god och alla har förutsättningar att vara delaktiga i samhället. Det råder ett hållbart tillväxt- och utvecklingsklimat. Det offentliga och det privata skapar värden tillsammans. I kommunen finns hög beredskap för bostadsbyggande och verksamhetsetableringar.

Förtroendet för kommunen ska öka och den demokratiska processen ska vara transparent

Ett gott bemötande är en förutsättning för god dialog och kvalitet. Alla anställda har ansvar för att bära ett värdskap gentemot invånare, besökare och näringsliv som innebär att man alltid känner sig bra bemött. Kommunens anställda är vår främsta resurs som ansikte utåt.

Såväl förtroendevalda som anställda möter dagligen personer och ansvarar för att bemötandet upplevs värdeskapande. Den demokratiska processen upplevs som transparent, det är lätt att få insyn i de kommunala beslutsprocesserna. Vara kommun skapar förståelse för hur beslut fattas, och på vilka grunder. Kommunikation och medborgardialog är viktiga verktyg för att förstärka förtroendet för kommunen.

Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamheten ska främja en god och hållbar samhällsutveckling

Miljö- och byggnadsnämnden ska, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja förutsättningarna för en god och långsiktigt hållbar samhällsutveckling, där nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god livsmiljö. Verksamheten bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Nämndens verksamhet ska även säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel.

Verksamheten ska vara ett gott stöd för kommunens medborgare och näringsliv

Miljö- och byggnadsnämnden ska genom att inrikta sig på möjlighetsbaserad myndighetsutövning, god kommunikation och hög servicenivå stötta kommunens invånare och näringsliv att utveckla sina verksamheter och den egna fysiska miljön.

Detta innebär en verksamhet med god kvalité och som präglas av god tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Socialnämnden

Förebyggande insatser inom samtliga verksamhetsområden ska öka

I samverkan med andra fokusera på att främja en god folkhälsa, tillskapa mötesplatser, bedriva uppsökande- och förebyggande arbete.

Verksamhet som har brukaren i centrum

Med fokus på bemötande, delaktighet och tillgänglighet; skapa trygghet och erbjuda gemenskap i syfte att frigöra och utveckla den enskildes självständighet med respekt för självbestämmande och integritet.

Verksamhet som är kvalitetssäkrad

Med fokus på kvalitet och rättssäkerhet ges rätt insats i rätt tid till rätt person, i enlighet med evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet.

Tekniska nämnden

Bra offentlig miljö

Tekniska nämnden arbetar för att skapa en tilltalande och trygg utomhusmiljö och god trafiksäkerhet på gator och vägar.

Effektiva tjänster

Tekniska nämnden tillhandahåller tjänster med hög kvalitet och god effektivitet.

Hållbara tjänster

Tekniska nämnden tillhandahåller trygga och miljömässigt hållbara tjänster.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 25 sep kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?