Kommunens verksamheter

Här får du veta mer om hur kommunens förvaltningar. Det finns också information om kommunens ledningsgrupp.

Kommunens ledningsgrupp

Förvaltningscheferna utgör, tillsammans med ekonomichefen, HR-chefen, kanslichefen och kommunikationschefen kommunens ledningsgrupp.

Vara kommuns ledningsgrupp

Namn

Titel

Anna Cederqvist

Kommundirektör/chef för förvaltningen

för utveckling och service

André Essebro

Bildningschef

Johanna Forslund Kullander

Samhällsbyggnadschef

Sverker Andersson

Socialchef

Nils Gustavsson

Teknisk chef

Jonas Bredenberg

Ekonomichef

Elin Sundén

HR-chef

Christina Bjerke Versland

Kanslichef

Maria Joelsson

Kommunikationschef

Våra förvaltningar

I Vara kommun finns fem förvaltningar. Förvaltningarna utför det arbete som nämnderna har beslutat om och är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden.

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, elevhälsa, gymnasieskola, SFI, kulturskola, skolskjutsar, fritidsgårdar, bad, bibliotek, allmänkultur, den allmänna fritidsverksamheten samt stöd till föreningslivet.

Förvaltningen styrs politiskt av bildningsnämnden.

Förvaltningen för utveckling och service

Förvaltningen för utveckling och service har ansvar för att leda, samordna och följa kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Förvaltningen genomför bland annat projekt samt utreder frågor och utmaningar som ska beslutas i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Förvaltningen består av fyra avdelningar:

  • Ekonomiavdelning
  • HR-avdelning
  • Kansliavdelning
  • Kommunikationsavdelning

Förvaltningen för utveckling och service styrs politiskt av kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av tre enheter: Byggenheten, miljöenheten samt plan- och tillväxtenheten. Förvaltningen jobbar med kommunövergripande tillväxt- och tillsynsfrågor. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för miljö- och livsmedelstillsyn, bygglovshantering, planfrågor, näringslivsfrågor, besöksnäring, kollektivtrafik samt infrastruktur.

En del av förvaltningen styrs politiskt av kommunstyrelsen och en del av miljö- och byggnadsnämnden.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för att ge kommunens invånare social omsorg och service. Inom ansvarsområdet ligger hemvård inklusive hälso- och sjukvård, LSS-verksamhet, individ- och familjeomsorg samt insatser för psykiska funktionsnedsättningar.

Förvaltningen styrs politiskt av socialnämnden.

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen ansvarar för en stor del av den självklara infrastrukturen i samhället. Förvaltningen sköter gator, parker, vatten- och avloppsreningsverk, matlagning till skolor och äldreboenden, kommunens fastigheter samt lokalvård.

Förvaltningen styrs politiskt av tekniska nämnden.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 26 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?