Översvämning

Här kan du läsa om hur du kan förbereda dig för och agera vid en översvämning.

Både kommunen och fastighetsägare behöver kunna hantera konsekvenser av en höjd havsvattennivå och ökade skyfall, så som översvämningar.

Krisinformation.se har sammanställt en checklista där du kan läsa om hur du kan förbereda dig inför, under och efter en översvämning.

Checklista vid risk för översvämning Länk till annan webbplats.

När översvämning är ett faktum

Vart vänder du dig?

Störningar på VA-nätet

Anmäls till kommunens växel på telefonnummer 0512-310 00 under kontorstid. Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredagar klockan 8.00-15.00.

Akuta störningar anmäls till kommunens VA-jour på telefonnummer 073-280 17 73.

Exempel på akuta störningar som du kan anmäla till VA-jouren är vattenläcka eller inläckage från spillvattenledningen (översvämning) till byggnader på fastigheten.

Störningar på ledningar inom fastigheten

Kontakta VVS-företag för hjälp med privata ledningar.

Skadeanmälan (försäkringbolag)

Vänd dig till ditt försäkringsbolag så snart som möjligt för att anmäla skadan.

Allvarliga risker – länspumpning

Om det finns allvarliga risker där stora egendomsskador riskeras och även liv kan vara i fara ska räddningstjänsten kontaktas på 112.

Vem har ansvaret?

Vad är kommunens ansvar vid översvämning?

Vara kommun och vår vatten- och avloppsenhet ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför fastigheten. Detta ska vara dimensionerat så att det inte blir överbelastat vid normalt förekommande regn. Det finns nationella kriterier för hur ledningar ska vara dimensionerade och dessa ska kommunen följa. Det är kommunens ansvar att se till så att ledningarna är väl underhållna.

Vad är fastighetsägarens ansvar vid översvämning?

Fastighetsägaren har fullt ansvar över den egna vatten- och avloppsinstallationen på den enskilda fastigheten fram till förbindelsepunkten i gatan (fastighet syftar på hela tomten, inte bara byggnader).

Detta gäller även anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten, till exempel bakvattenstopp av olika slag. Ansvaret gäller från förbindelsepunkten i gatan som normalt ligger ungefär 0,5 meter utanför tomtgränsen. Du har ansvar att vidta förebyggande åtgärder och skydda din fastighet. Som fastighetsägare ansvarar du för att ta hand om det vatten som faller på din fastighet och leda det till din anslutningspunkt (om du bor inom verksamhetsområdet för dagvatten).

Vad är räddningstjänstens ansvar vid översvämning?

Räddningstjänsten kan hjälpa den enskilde med länspumpning av källare när stora egendomsskador riskeras eller risk för liv föreligger. Om antalet drabbade är stort kan räddningstjänsten behöva prioritera liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet, så det är inte säkert att du får hjälp om till exempel din källare översvämmas.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?