Bestämmelser för det kommunala pensionärsrådet (KPR)

Antagna av kommunfullmäktige 19 juni 2023

Syfte och sammansättning

§ 1

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för dialog och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer, som verkar inom kommunen.

Pensionärerna får genom KPR större delaktighet i samhällets insatser och kan där ta initiativ och arbeta aktivt för förändringar i den kommunala verksamheten samt ge förslag till åtgärder, som berör de äldres förhållanden i samhället till exempel yttra sig vid förberedelser för upphandling av entreprenad som berör äldre, eller vid större planändringar och byggnation.

Genom KPR ges kommunen möjlighet att föra dialog med pensionärsorganisationerna i ett tidigt skede i beredningsprocessen samt att få deras synpunkter i ärenden som berör pensionärerna.

Kommunen ska i alla för ålderspensionärer principiellt viktiga ärenden:

  • Föra dialog med KPR före beslut i syfte att ge insyn och delaktighet
  • Informera KPR om sin verksamhet och planerade förändringar samt om resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens äldre

§ 2

KPR ska vara sammansatt av representanter för kommunala nämnder, vars verksamhet berör pensionärerna samt representanter för pensionärsorganisationerna enligt följande:

  • En representant jämte en ersättare från kommunstyrelsen
  • En representant jämte en ersättare från socialnämnden
  • En representant jämte en ersättare från primärvården ska erbjudas ingå
  • En representant jämte en ersättare från varje pensionärsförening i kommunen som är anknuten till en riksorganisation för pensionärer.

Organisationer som ingår i det kommunala pensionärsrådet ska, efter sina årsmöten i början av mandatperioden, anmäla ledamöter och ersättare som ska ingå i KPR till kommunstyrelsen. Vid avhopp anmäler aktuell organisation ny ledamot och ersättare. Organisationernas representanter ska vara skrivna i kommunen.

Val av ordförande

§ 3

Kommunstyrelsen utser ordförande i KPR.

§ 4

KPR utser inom sig vice ordförande.

Organisation och natur

§ 5

KPR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Förvaltningen för utveckling och service svarar för att samordna arbetet med pensionärsrådet, vilket bland annat innefattar stöd till ordförande vid utskick av kallelse, underlag, protokollföring, expediering etc.

§ 6

KPR är ett remiss- och referensorgan. KPR behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.

§ 7

KPR kan vid behov utse en granskningsgrupp, bestående av ett antal av rådets medlemmar, som får representera rådet mellan rådets ordinarier sammanträden.

Sammanträden

§ 8

KPR sammanträder fyra gånger per år. Ytterligare sammanträden ska hållas om ordföranden, vice ordföranden eller mer än hälften av KPR:s ledamöter begär det.

§ 9

KPR:s ställningstaganden ska redovisas i protokoll efter varje sammanträde. Avvikande synpunkter som framkommit ska antecknas. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot och ska delges KPR:s ledamöter, kommunstyrelsen och socialnämnden.

§ 10

Kallelsen och förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar ska skriftligen delges KPR:s ledamöter minst 14 dagar före sammanträdet.

§ 11

KPR ska fortlöpande informeras om aktuella frågor. Även andra nämnders föredragningslistor tillhandahålls KPR om de har önskemål om detta. KPR har möjlighet att bjuda in representanter från alla kommunens nämnder till rådets sammanträden, för att föredra aktuella frågor i nämnden som berör de äldres förhållanden i samhället.

Ekonomi

§ 12

Vid resor som genomförs till arrangemang dit rådet har blivit inbjudet och utsett representanter, ges reseersättning enligt kommunens arvodesreglemente för förtroendevalda. Reseersättning utbetalas av kommunstyrelsen.

§ 13

Sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetslivsförtjänst utgår till nämndernas representanter enligt kommunens arvodesreglemente för förtroendevalda. Varje nämnd utbetalar arvode och ersättning till sina egna representanter. Deltagande frivilligorganisationer svarar själva för eventuella ersättningar för sina representanter.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?