Avgifter äldreomsorg

På den här sidan hittar du information om avgifter för äldreomsorgen och hur de beräknas. Här kan du också ansöka om att betala via autogiro.

En del avgifter inom äldreomsorgen är inkomstprövade medan andra är fasta. Här hittar du information om både avgifter och hur de beräknas. Har du ytterligare frågor kan du kontakta kontaktcenter och be att få prata med vår avgiftshandläggare.

Kostnader för att bo på äldreboende

När du flyttar in på något av våra äldreboende får du varje månad betala en omsorgsavgift, hyra för lägenheten och kostnader för mat.

Omsorgsavgift

Det beror på din inkomst. Omsorgsavgiften bestäms av din inkomst och den avkastning på kapital som du har. Beräkningen av den avgift du ska betala baseras på avgiftsutrymmet. Det vill säga din betalningsförmåga upp till maxtaxan. 2024 är maxtaxan 2 575 kronor i månaden, är densamma i hela landet och gäller oavsett om du bor kvar hemma eller på äldreboende.

Det är viktigt att du skickar in en inkomstförfrågan för att avgiften ska beräknas rätt. Om du inte skickar in den eller om du inte vill lämna in begärda uppgifter tar vi ut en avgift enligt avgiftstaket för maxtaxan. Vi tar ut avgiften utan prövning mot avgiftsutrymmet eller förbehållsbeloppet.

Kostnader för mat

Mat på våra äldrebeonden kostar 3 810 kr per månad (år 2024).

Hyreskostnad

Hyreskostnaden varierar från cirka 3 845 kronor i månaden till cirka 6 265 kronor i månaden beroende på boende och storlek på lägenhet. Summorna gäller år 2024.

Hur får jag reda på vad just jag ska betala?

Du får ett skriftligt beslut där avgifterna vi kommer ta ut är specificerade.

Vad räknas som inkomst?

Det som räknas som inkomst är de inkomster du har som är skattepliktiga, inkomst av kapital och vissa andra inkomster som till exempel bostadsbidrag, bostadstillägg. I början av varje år räknar vi om avgiftsunderlaget och skickar ut nytt avgiftsbeslut. För ändringar i avgiftsunderlaget kontakta avgiftshandläggaren via kontaktcenter för en ny inkomstförfrågan.

Inkomstberäkning för gifta, i registrerat partnerskap och sambos

Om du är gift eller har ett registrerat partnerskap och bor tillsammans i gemensamt boende läggs era sammanlagda inkomster ihop och delas på hälften. Om du är sambo räknas halva hushållets boendekostnad som din kostnad.

Om den ena av er bor på ett vård- och omsorgsboende räknas omsorgsavgiften på det sätt som är ekonomiskt mest fördelaktigt för er båda.

Vad ska mina pengar räcka till efter att jag har betalat avgifterna för äldreboendet?

Det finns ett lagstadgat minimibelopp som alla har rätt till. Minimibeloppet ska bland annat täcka utgifter för:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Fritid
 • Hygien
 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidning, telefon
 • Hemförsäkring
 • Hushållsel
 • Resor
 • Öppen hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel

Vad kostar slutstädningen för lägenhet på äldreboende?

Den kostar 311 kronor per timma (år 2023).

Kostnader för hemtjänst

Vad kostar hemtjänst?

Det beror på din inkomst. Omsorgsavgiften bestäms av din inkomst och den avkastning på kapital som du har. Beräkningen av den avgift du ska betala baseras på avgiftsutrymmet. Det vill säga din betalningsförmåga upp till maxtaxan. 2024 är maxtaxan 2 575 kronor i månaden, är densamma i hela landet och gäller oavsett om du bor kvar hemma eller på äldreboende.

Det är viktigt att du skickar in en inkomstförfrågan för att avgiften ska beräknas rätt. Om du inte skickar in den eller om du inte vill lämna in begärda uppgifter tar vi en ut en avgift enligt avgiftstaket för maxtaxan. Vi tar ut avgiften utan prövning mot avgiftsutrymmet eller förbehållsbeloppet.

Vad kostar tillfällig hemtjänst?

Det kostar 311 kronor per timma (år 2024).

Reducerad avgift vid frånvaro

Du som inte behöver hemtjänst under en period kan få reducerad avgift. Avgiften reduceras med månadsavgiften delat med 30 och multipliceras med antal frånvarodagar. Månadsavgift för mat reduceras på samma sätt.

Prislista för andra äldreomsorgsinsatser

Kostnader för andra insatser inom äldreomsorgen

Kostnader för andra insatser inom äldreomsorgen

Insats:

Kostnad (uppgifterna är från år 2024):

Avlösning av anhörig/närstående

En till tio timmar per månad kostnadsfritt, därefter kostar det fem kronor per timma

Dagverksamhet

96 kronor per dag, 65 kronor är för mat och 31 kronor för verksamheten

Korttidsverksamhet/växelvård

196 kronor per dygn, varav 127 kronor är för maten och 69 kronor för verksamheten

Kommunal hälso- och sjukvård

337 kronor per månad

Ledsagare

151 kronor per tillfälle

Matleverans till hemmet

65 kronor per portion plus en utkörningskostnad om 38 kronor per vecka

Trygghetslarm

337 kronor i månaden

Information om minimi- och förhandsbelopp samt felaktiga inkomstuppgifter

Vad är minimibelopp?

Minimibeloppet är ett lagstadgat belopp som du har rätt att behålla efter att du har betalat omsorgsavgiften. Det ska täcka normalkostnaderna för personliga behov och levnadskostnader som exempelvis:

 • mat
 • kläder
 • skor
 • hygien
 • telefon
 • hushållsel
 • resor
 • tandvård
 • läkemedel.

Minimibeloppet baseras på Konsumentverkets beräkningar av rimliga levnadskostnader. Minimibeloppet fastställs med hänsyn till prisbasbeloppet och det ändras varje år.

Individuellt höjt minibelopp

Du som har personliga kostnader, exempelvis specialkost som är högre än de som normalt ska täckas av minimibeloppet kan få ett individuellt tillägg. Ett individuellt tillägg utökar ditt minimibelopp.

Individuellt sänkt minimibelopp

Ibland kan minimibeloppet sänkas. Det kan till exempel vara om du bor på ett vård- och omsorgsboende där hushållsel ingår i hyran.

Vad är förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet är minimibeloppet tillsammans med dina boendekostnader. Det är den summa som du behöver för att klara din vardag, och den del av din pension eller inkomst som du är förbehållen, det vill säga som du har rätt att behålla. Många kallar förbehållsbelopp för existensminimum.

Förbehållsbeloppet är summan av:

 1. faktiska boendekostnader
 2. minimibelopp
 3. individuellt tillägg (när behov finns).

För år 2024 är förbehållsbeloppet per månad för dig som är:

 • över 65 år och ensamstående 7 062 kronor
 • över 65 år och sammanboende 5 762 kronor per person
 • under 65 år och ensamstående 7 269 kronor
 • under 65 år och sammanboende 5 969 kronor per person.

Så här hanteras felaktiga inkomstuppgifter

Om du eller ditt ombud lämnat felaktiga inkomstuppgifter som innebär att du har fått en för låg omsorgsavgift, har kommunen rätt att kräva betalning av mellanskillnaden.

Om vi tagit ut för hög avgift ska det korrigeras och beloppet ska återbetalas.

Om dina behov ändras

Avgiften ändras om dina behov av hjälp ändras. Du börjar alltid att betala den delen av månaden när du fått ditt beslut om vård och omsorg. Om hjälpen upphör tar vi ut avgift till och med det sista hjälptillfället.

Ansök om autogiro eller e-faktura

Använd vår e-tjänst för att ansöka om autogiro.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?