När krisen kommer

Här har vi samlat information om kommunens ansvar och förberedelse inför en kris och vad du behöver tänka på kring din egen hemberedskap.

Vi lever i ett sårbart samhälle med hot och risker som snabbt kan slå ut viktiga och grundläggande funktioner i vår samhälle, så som el- eller vattenförsörjning.

En kris kan komma plötsligt och kräver snabba beslut, därför är det viktigt att vara förberedd. Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands, vår egen och våra anhörigas säkerhet.

Kommunens ansvar

Kommunerna har en viktig roll i samhällets krisberedskap och kommunens arbete med krisberedskap är en av grundpelarna för vår säkerhet. Det är kommunens ansvar att minska riskerna för en kris, bland annat genom att vara förberedd för att en kris kan ske.

Kommunen ska värna människors liv och hälsa och se till att grundläggande funktioner i samhället, exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningsstjänst och skola fungerar även under en kris. Enligt lag måste kommunerna förbereda sig på för hur de ska minska risken för att något drabbar den egna verksamheten, bland annat genom en risk- och sårbarhetsanalys.

När det händer något extraordinärt som avviker från det normala är det kommunens skyldighet att agera. Det inträffade måste innebära en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Vad är en extraordinär händelse?

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver snabba insatser. Karaktäristiskt för en extraordinär händelse är den stora omfattningen, ett snabbt förlopp som kan vara svårt att överblicka och som kräver snabba beslut av de kommunala organen, särskilt i krisens inledningsskede. På MSB:s hemsida finns mer information.

Exempel på extraordinära händelser:

 • Förorenat dricksvatten.
 • Avsaknad av IT- samt telekommunikation inom stora delar av kommunen.
 • Epidemi.
 • Stort elbortfall.
 • Kemikalieutsläpp till följd av olycka på järnväg eller väg/gata.
 • Stort oljeutsläpp.
 • Översvämning.
 • Ras och skred.
 • Svår tåg- eller bussolycka.

Var informerar Vara kommun om vanliga kommunikationskanaler inte fungerar?

Om vanliga kommunikationskanaler inte räcker till, vid exempelvis strömavbrott, kommer Vara kommun att informera på dessa platser:

 • Arentorp – Arentorps skola
 • Jung – Jungs skola
 • Kvänum – Nästegårdsskolan
 • Larv – Larvs skola
 • Stora Levene – Levene skola
 • Tråvad – Tråvads skola
 • Vara – Biblioteket, kommunhusets entré, Vårdcentrum
 • Vedum – Vedum skola

Var informerar kommunen om det inträffar en allvarlig händelse i Vara kommun?

Om en allvarlig händelse inträffar kommer vi löpande att informera om vilka åtgärder vi gör, i första hand via vår webbplats och våra sociala medier. Vid behov kommer vi även att gå ut med information via radio och andra media, till exempel tv och tidningar.

Var finns skyddsrum i Vara kommun?

I Vara kommun finns tre skyddsrum där två är placerade i Vara tätort och ett i Larv. Märkningen för skyddsrum är en blå triangel på en orange bakgrund. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med skylten. Skyddsrum är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ansvarar för skyddsrummen i Sverige. MSB bestämmer var det ska finnas skyddsrum och i vilken omfattning. Kommunen har ingen möjlighet att påverka detta.

MSB:s skyddsrumskarta Länk till annan webbplats. visar var skyddsrum är placerade.

MSB:s frågor och svar om skyddsrum Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?