Schaktbestämmelser för Vara kommun

Gäller från 1 november 2020

Regler och anvisningar för schaktning och återfyllnadsarbeten jämte återställningsarbeten i allmän platsmark som kommunen äger

Dessa regler och anvisningar är framtagna för ledningsägare, eller den som låter utföra schaktarbete (i fortsättningen kallad beställare). Det är ledningsägaren som är kommunens motpart, och som skall teckna markavtal och grävtillstånd.

Beställaren är ansvarig om hans entreprenör inte fullföljer sitt åtagande.

Innan något schaktarbete får påbörjas skall det finnas både markavtal mellan beställaren och kommunen, samt ett godkänt grävtillstånd.

Vid upprepade förseelser mot dessa regler och anvisningar har Tekniska förvaltningen rätt att stoppa arbetet.

Arbetsfördelning

Beställaren genomför ledningsarbetet och återställer upp till ytskikt. Tekniska förvaltningen genomför återställande av ytskikt, och debiterar beställaren enligt gällande taxa.

Planering

Generellt gäller att ingrepp i nybelagd gata eller GC-väg inte får göras inom tre år efter beläggningens utförande.

För att undvika ingrepp i nylagda beläggningar utsänder Tekniska förvaltningen i Vara varje vår ett preliminärt program över planerade beläggningsarbeten till berörda förvaltningar och myndigheter. I deras svar till Tekniska förvaltningen, ska framgå i vilka gator som de planera utföra ingrepp i, samt planerat år härför. I svaret ska också anges ingreppets art, beräknad tidpunkt för igångsättande samt tidsåtgång. Kan tidplanen för ingreppet inte hållas ska detta snarast meddelas till Tekniska förvaltningen. På grundval av de inkomna svaren gör Tekniska förvaltningen sedan upp ett slutgiltigt beläggningsprogram som skickas ut till berörda.

Observera härvid att en förhöjd återställningskostnad kommer att debiteras om ingrepp görs i beläggningar yngre än 3 år enligt följande.

Återställningskostnad beläggningar yngre än 3 år

År 1 (beläggningsåret)

5 gånger respektive á-pris

År 2

4 gånger respektive á-pris

År 3

2 gånger respektive á-pris

År 4

debiteras normalt á-pris

Vid alla arbeten ska försiktighet iakttas för att minimera skador på markanläggningar och markutrustning. Om behov av syn föreligger, kallar beställaren till denna innan arbetena påbörjas. Arbetena ska bedrivas så att större yta än nödvändigt ej tas i anspråk. Ianspråktagen yta i natur- eller
parkmark ska även inräknas i återställning. OBS! Markupplåtelse krävs när allmänplatsmark tas i anspråk till exempelvis upplagsplats.

Om ytor avsedda för lek (lekplatser) tas i anspråk för arbetena ansvarar respektive beställare för säkerheten enl. SS EN 1176 och SS EN 1177.

Utförande

 1. Avstängning, markering med mera ska utföras i enlighet med senaste utgåvan ”Handbok Arbete På Väg”, utgiven av Tekniska förvaltningen.
 2. Schaktnings- och återfyllnadsarbeten samt gatu- och vägöverbyggnad ska utföras enligt gällande föreskrifter i senaste utgåvan av AMA Anläggning (i fortsättningen kallad AMA).

Minsta förläggningsdjup överkant rör:

 • Högtrafikerade gator och/eller BK1 0,65 m
 • Övriga gator 0,55 m
 • Övriga ytor 0,50 m

Avvikelse från förläggningsdjupen efter skriftlig överenskommelse med Tekniska förvaltningen

Generellt gäller att förstärkningslagret 0-90 ska vara 420 mm och bärlagret 0-40 ska vara 80 mm.

För att undvika ojämn tjällyftning kan utspetsning vara nödvändigt.

Vid alternativa schaktningsmetoder t.ex. micro-trenching, fräsgrävning m.m. krävs överenskommelse med Tekniska förvaltningen.

Innan utrustning t.ex. soffor, papperskorgar, belysningsanläggning, grindar, staket, skyltar m.m. demonteras ska kontakt tas med Tekniska förvaltningen.

Plan- och naturmark

Alla schaktningsarbeten i park- naturmark ska föregås av gemensam syn på den eller de aktuella ytorna.

Vid schaktning nära träd, häckar, buskage, rabatter och övrig vegetation gäller att Tekniska förvaltningen parkenhet avgör vilka speciella regler som gäller för varje särskilt fall. Schakt får ej förekomma innanför trädets droppzon, se figur 1.

Illustration som visar ett träds droppzon där schakt inte får förekomma.

Figur 1, Droppzon

Om växter behöver beskäras ska detta utföras av Tekniska förvaltningen på respektive beställares bekostnad.

Rötter > Ø 50 mm beskärs manuellt.

Återfyllning av schakter i:

 • Bruksgräs klass 1 (G1), växtbädd utförs med 150 mm växtjord
  enligt AMA.
 • Bruksgräs klass 2 (L2), växtbädd utförs med 50 mm växtjord enligt
  AMA.

Vid återställning av bruksgräs klass 1 (G1) avgör Tekniska förvaltningen om ytan ska besås, vertikalskäras eller beläggas med färdig grästorv.

Eventuell komplettering av växtjord utförs av Tekniska förvaltningen på respektive beställarens bekostnad.

Naturmark (Ö1), återfylls med befintligt material till ursprungliga nivåer, sten >50 mm. och rötter med Ø >20 mm. får inte vara synliga.

Övriga ytor

Grus och stenmjölsytor återställs enligt AMA och Tekniska förvaltningens anvisningar.

Planteringsytor/specialytor återställs enligt Tekniska förvaltningens anvisningar.

 1. Utförs återfyllnadsarbeten ej på godtagbart sätt kommer Tekniska förvaltningen att ombesörja urgrävning och påförande av ny överbyggnad på respektive beställares bekostnad.

 2. Plattor, gat- och kantsten som tas upp ska vara väl rengjorda och läggas på upplag enligt anvisning från Tekniska förvaltningen. Självkostnad debiteras för rengöring om detta ej utförts i erforderlig omfattning.

  Beställaren ansvarar för, och bekostar, omhändertagandet av asfaltsmassor och schaktmassor. Förorenade massor, samt asfaltmassor innehållande stenkolstjära/PAH, transporteras till godkänd mottagare/anläggning. Samtliga deponi- och mottagningsavgifter bekostas av beställaren.

  Skadat växtmaterial ska vid behov ersättas med växter av likvärdig storlek och kvalitet. Tekniska förvaltningen avgör vad som är likvärdigt. Tekniska förvaltningen anskaffar och planterar allt
  växtmaterial på respektive beställares bekostnad.

  Utrustning t.ex. soffor, papperskorgar, belysningsanläggning, grindar, staket, skyltar m.m. som berörs av arbetena skyddas. För uppgrävd utrustning ansvarar respektive beställare. Skadad utrustning ersätts med ny eller repareras till ursprungligt skick på beställarens bekostnad.

 3. Vid arbetets färdigställande ska arbetsområdet och upplagsplatser vara avröjda och uppstädade. Ianspråktagen mark ska anmälas för återställning.

Övertagande av ansvar för schakten

Beställaren ansvarar för underhåll av schakten, fram till att Tekniska förvaltningen övertagit ansvaret.

När beställaren är färdig med schaktarbetet skall beställaren, utan dröjsmål, inlämna anmälan om återställningsarbete.

Under tiden 1/5 – 31/10 övertar Tekniska förvaltningen ansvaret för schakten den 10:e arbetsdagen efter att beställaren inlämnat anmälan om återställningsarbete. Övrig tid (1/11 – 30/4) kvarstår ansvaret hos beställaren för underhåll.

På anmälan ska tydlig adress eller annan lägesanvisning anges.

Endast en arbetsplats per gata får anges.

Återställning

1. Tekniska förvaltningens återställningsarbeten avser ett komplett återställande av körbanor, gångbanor och gräsytor. I kostnaden för arbetet ingår även alla erforderliga efterlagningsarbeten. Taxan gäller för schakter som anmäls för återställning under tiden 2020-04-01 – 2021-03-31.

Aktuella beläggnings- och yttyper:

 • Beläggningstyp A: Beläggningstjocklek 120 mm. Högtrafikerade
  gator och/eller BK1
 • Beläggningstyp B: Beläggningstjocklek 80 mm. Övriga gator
 • Beläggningstyp C: Beläggningstjocklek 40 mm. (GC-vägar och
  gångbanor)
 • Bruksgräs klass 1 G1: gräsyta, sådd. Bruksgräs klass 2 L2: Extensiv gräsyta, sådd.

Gator med beläggningstyp A framgår i Bilaga 1.

Undantaget från ovanstående är de gator som är belagda med gatsten

2. Vid schakter i körbanor beläggningstyp A, under tiden 1/11 - 30/4, och under hela året i körbanor av gatsten ska ett lager av 8 cm lager av asfaltskross eller likvärdig påföras. För övriga beläggningstyper, samt under övrig tid (1/5 - 31/10) är bergkross godkänt.

3. Vid schakt i ytor där nya asfalteringsarbeten enligt program är inplanerat under året debiteras beställaren kommunens självkostnadspris för de fördyringar schakten inneburit.

4. Vid arbeten kan två eller flera beläggningstyper ingå i schakten. Återställningsarbeten innehållande olika typer av beläggning i samma yta mäts och debiteras endast för varje typs sammanlagda yta.

Regler för debitering av schakter

a) Schakten återställs med raka kanter parallellt med vägen och 90º tvärs vägen. Minsta bredd som debiteras = schaktbredd (schaktens bredaste ställe) + 0,5 m på varje sida, se figur 2.

Illustration återställning raka kanter parallellt med vägen och 90 grader tvärs vägen.

Figur 2, Raka kanter parallellt med, och tvärs vägen, + 0,5 m på varje sida.

b) Gång- eller cykelvägar:
Återställningen utförs alltid av en längd av minst 1,5 m.
Hela bredden återställs på gång- eller cykelbanan, se vänstra bilden i figur 3.

Dock, om GC-vägen är minst 3 m bred och har målad mittlinje, samt schaktbredden är < 50 % av GC-vägen efter punkten a), är det tillräckligt om endast körfältet återställs, se högra bilden i figur 3.

Illustration som visar återställning av gång- och cykelvägar.

Figur 3, GC-vägar, hela bredden, utom minst 3 m breda som har mittlinje.

c) Upptar schaktbredden ≥ 75 % av körbana- eller körfältsbredd efter punkten a) ska hela bredden återställas.

d) Vid schaktreparation i körbana ska beläggningskanten anpassas till befintliga körfält. Längsgående beläggningsskarvar får inte utföras i hjulspåren.

e) Vid tvärgående schakter i körbana med ≤ 25 m mellanrum efter punkten a) ska hela ytan normalt återställas, se figur 4.

Illustration av återställande vid flera tvärgående schakter.

Figur 4, Vid flera tvärgående schakter återställs hela ytan.

f) Finns gamla lagningar inom 1,0 m efter punkten a) ska även denna yta räknas in i återställningen, se figur 5.

Illustration som visar hur närliggande gamla lagningar ska inkluderas i återställningen.

Figur 5, Närliggande gamla lagningar ska inkluderas i återställningen.

g) I den mån beläggningsremsor smalare än 0,5 m återstår efter punkterna a) och c) ska dessa avlägsnas och ingå i den totala återställningsbredden.

h) Då schakt utförs på båda sidor om en gata och avståndet mellan schakterna understiger 3 m ska hela gatans bredd asfalteras, se figur 6.

Illustration som visar återställning vid schakt på båda sidor.

Figur 6, Vid schakt på bägge sidor, återställs hela ytan.

i) Rivning av beläggning enligt punkter b), e) och h) kommer att debiteras beställaren.

j) Skador orsakade av arbetsfordon, upplag m.m. kommer att återställas som schaktreparationer.

k) Återställning av vägmarkering debiteras beställaren.

l) Ev. lagning av uppkomna slaghål i schakt under tiden då beställaren är ansvarig, kommer att debiteras beställaren. Ansvaret påverkas dock inte.

m) Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

Bilaga 1 Gator med beläggningstyp A

Kvänums tätort:

 • Frejgatan mellan Torsgatan och Tvärgatan
 • Föreningsgatan
 • Hantverkaregatan mellan Skaragatan och 100 meter nordväst om Skaragatan.
 • Järnvägsgatan
 • Plåtslagaregatan
 • Tegelbruksgatan mellan Skaragatan och 130 meter nordväst om Skaragatan.
 • Torggatan mellan Skaragatan och Järnvägsgatan
 • Tvärgatan mellan Frejgatan och 200 meter sydost om Frejgatan

Tråvads tätort:

 • Industrigatan mellan Köpmansgatan och 70 meter väster om Köpmansgatan
 • Järnvägsgatan

Stora Levene tätort:

 • Industrigatan
 • Varavägen mellan Skaragatan och Industrigatan

Vara tätort:

 • Badhusgatan från 540 meter väster om Smedjegatan och österut
 • Cylindergatan
 • Dubbgatan
 • Däckgatan
 • Ekedalsgatan mellan Kungsgatan och Torsgatan
 • Fordonsgatan
 • Gradgatan
 • Industrigatan
 • Järnvägsgatan
 • Kolonigatan mellan Östra Ringleden och 90 meter sydväst om Östra Ringleden
 • Kungsgatan mellan Östra Ringleden och Smedjegatan
 • Lagerhusgatan
 • Longgatan
 • Norra Ringleden
 • Ryttargatan
 • Rönngatan mellan Torggatan och Turbingatan
 • Smedjegatan mellan Longgatan och Kungsgatan
 • Smedjegatan mellan Östra Ringleden och 200 meter nordväst om Östra Ringleden
 • Stallgatan
 • Storgatan
 • Torggatan
 • Torsgatan mellan Ekedalsgatan och Industrigatan
 • Rosvägen mellan Östra Ringleden och 100 meter nordväst om Östra Ringleden
 • Södra Ringleden
 • Tingshusgatan
 • Turbingatan
 • Ventilgatan
 • Verkstadsgatan
 • Väg 25866 mellan Västra Ringleden och 480 meter väster om Västra Ringleden
 • Västra Ringleden
 • Västra Skolgatan mellan Norra Ringleden och Lagerhusgatan

Vedums tätort:

 • Fabriksgatan mellan Industrivägen och 200 meter norr om Industrivägen
 • Lövaråsgatan
 • Industrivägen
 • Verkstadsvägen

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?