Regler för kommunalt partistöd

Antagen av fullmäktige den 28 september 2020 § 84

Innehållsförteckning

  1. Syfte
  2. Rätt till partistöd
  3. Grundstöd och mandatstöd
  4. Fördelning av partistöd
  5. Redovisning och granskningsrapport
  6. Utbetalning

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Vara kommun ska därutöver följande gälla.

Syfte

Syftet med partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin i Vara kommun.

Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Vara kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen.

Grundstöd och mandatstöd

Partistödet består av:

  • ett grundstöd, som 2020 uppgår till 10 653 kronor per parti och år, samt
  • ett mandatstöd, som 2020 uppgår till 13 425 kronor per mandat och år.

Partistödet är indexreglerat och ska varje år räknas upp med en summa motsvarande prisbasbeloppets ökning.

Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas de mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enlig 14 kap. vallagen (2005:837).

Om en ledamot lämnar sitt parti under en mandatperiod fortsätter partiet att få partistöd för ledamoten. I formell mening har det ursprungliga partiet kvar sin fastställda ledamot på mandatet även om den enskilda ledamoten själv träder ur partiet. De situationer där ledamöter anger att de upphör att företräda ett parti, för vilket de valts in för, påverkar därför inte partiets rätt till partistöd.

Om representationen för ett parti minskar under ett verksamhetsår reduceras det mandatbundna partistödet omedelbart i motsvarande omfattning. Om representationen helt upphör så upphör partistödet omedelbart i sin helhet. Reglering av sådan reducering av partistödet sker i samband med
nästkommande års beslut om utbetalning.

Representationen upphör först när Länsstyrelsen inte längre har något namn att tillgå vid en ny röstsammanräkning efter att en ledamot avsagt sig sitt uppdrag. Att ledamöter och ersättare uteblir från fullmäktigesammanträden är därför inte en grund för reducerat partistöd.

Redovisning och granskningsrapport

En mottagare av partistöd ska årligen, senast den 30 juni, redovisa hur föregående års partistöd har använts. Detta sker genom att följande två underlag lämnas in till kommunen:

  • Redovisning
  • Granskningsrapport

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ska visa att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen, det vill säga för att stärka politiska partiers ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bl.a. framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför Vara kommun samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.

Granskningsrapporten ska utfärdas av en särskild granskare som utses av mottagaren av partistödet, som ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.

Utbetalning

Kommunfullmäktige ska under hösten varje år besluta om utbetalning av partistöd för nästkommande år.

Partistödet betalas därefter ut i förskott under februari månad året efter.

Om inte både redovisning och granskningsrapport har lämnats in till kommunen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?