Riktlinjer för pensioner till anställda och förtroendevalda

Antagen av kommunstyrelsen den 10 maj 2023 § 83

Bakgrund och syfte

Demografiförändringar, ökad medellivslängd och en förändrad arbetsmarknad ställer stora krav på arbetsgivaren när det gäller att klara de långsiktiga kompetens- och rekryteringsutmaningarna. Vara kommun ser vikten av att arbeta med olika insatser under hela medarbetarnas yrkesliv för att möjliggöra arbete fram till pensionering med bibehållen hälsa och arbetstillfredsställelse. En riktlinje kring pension och pensionsförmåner är en del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.

För anställda i Vara kommun gäller kollektivavtalen KAP-KL och AKAPKR om pensioner samt bestämmelserna i PBF & OPF-KL för förtroendevalda. I kollektivavtalen och bestämmelserna finns möjligheter till lokala beslut och överenskommelser. Mot bakgrund av detta har kommunen fattat beslut om vad som ska gälla i vissa specifika pensionsfrågor. Det som kommunen beslutat om beskrivs i denna riktlinje I övrigt gäller aktuellt kollektivavtal gällande pensioner, KAP-KL eller AKAP-KR.

I kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare och därmed skapa fortsatt goda möjligheter att rekrytera och behålla anställda, är det viktigt med långsiktiga och tydliga riktlinjer för pensionsrelaterade frågor.

Riktlinjen beskriver på ett samlat sätt kommunens åtaganden i pensionshänseende gentemot anställda och förtroendevalda. Den beskriver också hur pensionsinstrumentet kan användas i personalpolitiskt syfte i kommunen.

Uppdatering

Riktlinjen ska ses över en gång per mandatperiod och uppdateras om det finns behov av det. Däremellan ska uppdatering ske då det skett större förändringar i lagar och kollektivavtal som påverkar pensionsområdet.

Beslutsordning

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet när det gäller förtroendevaldas pensionsvillkor.

Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjen för pensioner till anställda och förtroendevalda.

Kommunstyrelsen är kommunens högsta beslutande instans när det gäller anställdas pensionsvillkor.

HR-chef beslutar om särskild avtalspension enligt överenskommelse.

Pensionshandläggaren beslutar i normala och löpande ärenden.

Pension till anställda

De anställda omfattas från och med 2023-01-01 av pensionsavtalet AKAPKR som ersätter AKAP-KL. AKAP-KR gäller för en arbetstagare som tillträder en anställning innan hen fyllt i 32 a § LAS angiven ålder.

Pensionsavtalet KAP-KL kan fortsätta gälla för anställda födda 1985 och tidigare som berättigats att göra ett val att kvarstå i KAP-KL.

Övriga som stannar kvar i KAP-KL är:

 • arbetstagare med påbörjat uttag av förmånsbestämd ålderspension senast 2022-12-31.
 • arbetstagare som senast 2022-12-31 träffat överenskommelse om särskild avtalspension.
 • arbetstagare som före 2023 fått rätt till sjuk och aktivitetsersättning/arbetsskada
 • arbetstagare född 1957 eller tidigare

Äldre pensionsavtal kan fortfarande gälla i enskilda fall på grund av särskilda omständigheter.

De pensionsförmåner som ingår i KAP-KL är:

 • Avgiftsbestämd ålderspension
 • Förmånsbestämd ålderspension
 • Särskild avtalspension
 • Pension till efterlevande vuxen och barn
 • Intjänad pensionsrätt IPR 1997-12-31(PFA)

De pensionsförmåner som ingår i AKAP-KR är:

 • Avgiftsbestämd ålderspension
 • Familjeskydd (ska enlig avtalsförändringarna 2023-01-01 ersättas med en förstärkt tjänstegrupplivförsäkring)
 • Särskild avtalspension

Särskild avtalspension enligt överenskommelse (ÖKSAP)

Särskild avtalspension enligt överenskommelse kan betalas ut på heltid eller deltid efter individuell överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare. Särskild avtalspension är en möjlighet som beviljas restriktivt och efter individuell prövning med hänsyn tagen till förutsättningarna i verksamheten.

Med särskild avtalspension avses pension före 65 år. Särskild avtalspension är ett av flera alternativ som kommunen kan använda vid övertalighet, generationsväxling samt vid behov av åtgärder för att säkerställa framtida kompetensbehov. Avgång med särskild avtalspension kan påverka allmän pension, socialförsäkringar och avtalsförsäkringar. Kommunen utger inte någon kompensation för detta.

Beslut om särskild avtalspension fattas i varje enskilt fall av HR-chefen med hänsyn tagen till verksamheten och kommunens ekonomi.

Kommunen kan i enskilda fall undantagsvis besluta om särskild avtalspension utan beaktande av nedan riktlinjer för hel särskild avtalspension . Ett sådant beslut fattas av kommunstyrelsen efter
föredragande av HR-chefen.

Riktlinjer för hel särskild avtalspension

Hel särskild avtalspension beviljas med återhållsamhet. I den mån kommunen finner det lämpligt att bevilja hel särskild avtalspension gäller nedanstående:

 • Särskild avtalspension kan beviljas tillsvidareanställd som nått lägsta åldern för uttag av allmän pension och som i anslutning till avgången varit anställd inom kommunen under minst 8 år.
 • Särskild avtalspension utbetalas med 65 % av pensionsunderlaget (genomsnittslön) beräknat enligt KAP-KLs respektive AKAP-KRs bestämmelser.
 • Särskild avtalspension utbetalas från den överenskomna avgångstidpunkten till och med månaden före 65-årsmånaden.
 • Den särskilda avtalspensionen upphör tidigare i det fall intjänad pensionsrätt 1997-12-31 och/eller förmånsbestämd ålderspension utbetalas från kommunen före 65 års ålder.
 • Under tid med särskild avtalspension ska kommunen betala pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension.
 • För anställd som omfattas av bestämmelserna om förmånsbestämd ålderspension i KAP-KL ska tiden från avgången intill månaden före 65-årsmånaden tillgodoräknas som pensionsgrundande.
 • Under tid med särskild avtalspension gäller skyddet avseende pension till efterlevande.
 • Särskild avtalspension ska samordnas med 73,5% av eventuell annan förvärvsinkomst. Ett prisbasbelopp per år undantas dock från samordning

Kommunen ska informera om detta.

Riktlinjer för partiell särskild avtalspension

Partiell särskild avtalspension beviljas med återhållsamhet. I den mån kommunen finner det lämpligt att bevilja partiell särskild avtalspension gäller nedanstående:

 • Särskild avtalspension kan beviljas tillsvidareanställd som nått lägsta åldern för uttag av allmän pension som i anslutning till avgången varit anställd inom kommunen under minst 8 år och vars anställning permanent omregleras till en lägre sysselsättningsgrad. Den lägsta tillåtna sysselsättningsgraden efter omregleringen ska vara minst 50 % av heltid.
 • Partiell särskild avtalspension beviljas inte för anställd som uppbär partiell sjukersättning från försäkringskassan.
 • Partiell särskild avtalspension utbetalas med 65 % av pensionsunderlaget (genomsnittslön) beräknat enligt KAP-KLs respektive AKAP-KRs bestämmelser, beroende av vilket avtal individen tillhör, i den omfattning som motsvarar arbetstidsminskningen.
 • Partiell särskild avtalspension utbetalas från den överenskomna tidpunkten till och med månaden innan den då den anställde fyller 65 år eller den tidigare månad då sysselsättningsgraden ändras,
  anställningen upphör eller då intjänad pensionsrätt 1997-12-31 och/eller förmånsbestämd ålderspension börjar utbetalas från kommunen.
 • Under tid med rätt till särskild avtalspension ska kommunen också betala pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension avseende den del som motsvarar arbetstidsminskningen.
 • För anställd som omfattas av bestämmelserna om förmånsbestämd ålderspension ska denna beräknas utifrån det pensionsunderlag som fastställts för den särskilda avtalspensionen.
 • Motsvarande pensionsunderlag används också vid eventuell beräkning av pension till efterlevande.
 • Särskild avtalspension ska samordnas med 73,5% av eventuell annan förvärvsinkomst. Ett prisbasbelopp per år undantas dock från samordning.

Kommunen kan i enskilda fall undantagsvis besluta om särskild avtalspension utan beaktande av riktlinjer för partiell särskild avtalspension . Ett sådant beslut fattas av kommunstyrelsens personalutskott efter föredragande av HR-chefen.

Pensionsförstärkning vid förtida uttag

I syfte att lösa övertalighet eller i andra särskilda fall, kan kommunen erbjuda anställda som avgår med förtida uttag av tjänstepension ett tilläggsbelopp som pensionsförstärkning till ålderspensionen.
Pensionsförstärkning är ingen rättighet för anställda, utan beviljas enbart i de fall då kommunen finner det lämpligt. Beslut fattas i varje enskilt fall, av HR-chefen.

Riktlinjer för pensionsförstärkning

Pensionsförstärkning kan beviljas anställd som nått åldern för uttag av allmän pension och som i anslutning till pensioneringstidpunkten har minst 8 års sammanhängande anställningstid i kommunen.

Tilläggsbeloppet uppgår till 15 procent av den fasta månadslönen vid avgångstillfället, dock minst 4000 kr respektive högst 8000 kronor per månad i relation till sysselsättningsgraden. Tilläggsbeloppet indexeras ej under utbetalningsperioden.

Tilläggsbeloppet betalas ut kontant varje månad från och med månaden efter avgångsmånaden till och med månaden före 65-årsmånaden.

Anställningen upphör i samband med pensionsavgången och inget ytterligare tjänstepensionsintjänande sker därefter.

Löneväxling till pension

Samtliga tillsvidareanställda har möjlighet att pensionsspara via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Det överenskomna beloppet betalas i form av en premie till en tjänstepensionsförsäkring.

Den anställdes bruttolön före växling ska utgöra grund för avsättning till tjänstepension, framtida löneförhandlingar och beräkning av sjuklön och semesterlön.

Observera att ersättningar vid långvarig sjukdom, över 7,5 PBB, som grundar sig på den anställdes sjukpenninggrundande inkomst och avgiftsbefrielseförsäkringen avseende avgiftsbestämd ålderspension påverkas negativt vid löneväxling. Kommunen kompenserar inte för detta och inte heller för det fall att andra lönerelaterade ersättningar än de som nämns i denna riktlinje kan komma att påverkas på grund av löneväxlingen.

I syfte att uppnå kostnadsneutralitet tillgodoräknas den som löneväxlar ett särskilt belopp som motsvarar skillnaden mellan de sociala avgifter som skulle betalats vid kontant utbetalning, och den särskilda löneskatt som betalas på premien. Den totala premien utgörs därmed av det överenskomna bruttolöneavdraget och detta särskilda belopp.

Kommunen har allmänna villkor som i detalj beskriver förutsättningarna för löneväxling. För anställd som önskar löneväxla upprättas ett individuellt avtal mellan denne och kommunen.

Annan pensionslösning än KAP-KL eller AKAP-KR

Alternativ KAP-KL

Fram till 2022-12-31 har möjligheten funnits för högre chefer och nyckelpersoner att byta den förmånsbestämda ålderspensionen i KAP-KL mot en premiebestämd ålderspension – så kallad alternativ KAP-KL. Möjligheten att byta till Alternativ KAP-KL stängs 2023-01-01 men redan tecknade överenskommelser fortsätter att gälla tills något annat överenskoms.

Vid Alternativ KAP-KL behålls övriga pensionsförmåner inom KAP-KL oförändrade eller följer kommunens riktlinje. Premien för alternativ KAPKL motsvarar den som kommunen skulle ha betalat för den förmånsbestämda ålderspensionen. Anställd som valt att omfattas av alternativ KAP-KL kan inte återgå till ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen består.

Pensionsförmånen betalas in till och med månaden innan den anställde fyller 65 år. En överenskommelse kan göras mellan kommunen och den anställde att pensionsinbetalning ska fortsätta även efter att den anställde fyllt 65 år. Den anställde får då göra en ansökan om detta till arbetsgivaren som ensidigt beslutar om villkoren i frågan. Möjligheten till förlängd pensionsinbetalning ska vara ett personalpolitiskt verktyg i syfte att behålla medarbetare som är betydelsefulla för verksamheten.

Annan pensionslösning än AKAP-KR

Möjlighet finns att, vid nyrekrytering, träffa överenskommelse med en arbetstagare som har en överenskommen fast kontant lön överstigande 83,5 procent av inkomstbasbeloppet, om att kvarstå i helt annan pensionslösning än AKAP-KR. Ett sådant beslut fattas av kommunstyrelsen efter föredragande av HR-chefen.

Om sådan överenskommelse träffas gäller den så länge arbetstagaren är anställd och överenskommelsen ska anmälas till Pensionsnämnden.

Pensionsinformation till anställda

Enligt KAP-KL och AKAP-KR, ”Riktlinjer för arbetsgivarens informationsansvar” är arbetsgivaren ansvarig för att anställda informeras om pensionsförmåner som tjänats in i anställningen.

Anställda och förtroendevalda i kommunen kan vända sig till pensionshandläggaren med pensionsfrågor.

I övrigt erbjuder kommunen information enligt nedan. De muntliga informationsinsatserna genomförs antingen i egen regi eller med hjälp av extern kompetens.

Samtliga anställda

Kommunens anställda får via kommunens pensionsadministratör varje år information om intjänade pensionsförmåner i anställningen.

Pensionsinformationen är skriftlig och lämnas i form av en pensionsprognos. Information om den avgiftsbestämda ålderspensionen fås från det försäkringsbolag den anställde valt.

Nyanställda

Kommunens nyanställda erhåller ett valpaket som innehåller information om AKAP-KR inför val av placering av tjänstepension.

Äldre anställda

Kommunen erbjuder med viss regelbundenhet muntlig och gruppvis information samt webbaserad information, riktad till anställda som fyllt 60 år. Syftet är att informera om den kommande pensionen, bland annat olika möjligheter för uttag.

Information om löneväxling

Kommunen tillhandahåller muntlig eller skriftlig information om möjligheten att löneväxla till extra tjänstepension.

Vid pensionsavgång

Anställda som planerar att avgå med pension ska lämna skriftlig ansökan om detta till närmaste chef senast tre månader före planerad pensionsavgång. Dessutom ska ansökan om pension/Intjänad Pensions Rätt (IPR) lämnas till kommunens pensionshandläggare. I god tid innan pensionsavgången informeras den anställde skriftligen via kommunens pensionshandläggare om IPR beloppets storlek. För begäran om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, samt information om pensionsförmånens storlek, ska den anställde vända sig till valt försäkringsbolag

Pension till förtroendevalda

Förtroendevalda på hel- och deltid

Förtroendevalda på hel- och deltid

PBF
Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

OPF-KL
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Gäller för:
Förtroendevald som omfattas av pensionsbestämmelser i uppdrag före valet 2014.

Gäller för:
Förtroendevald som väjs för första gången valet 2014 eller som tidigare inte omfattas av
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

PBF

Kommunen har beslutat att Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) ska gälla från och med 2007-01-01.

Bestämmelserna omfattar förtroendevalda på heltid samt förtroendevald som i ett eller flera förtroendeuppdrag har en uppdragstid på minst 40 procent av heltid.

Pension och avgångsersättning ska minskas med förvärvsinkomst. Från minskning undantas dock ett belopp som per månad motsvarar 1/12 av två gånger gällande prisbasbelopp räknat på heltidsuppdrag. Vid deltidsuppdrag regleras beloppet i förhållande till arbetstiden.

De pensionsförmåner som ingår i PBF är följande:

 • Ålderspension
 • Sjukpension
 • Visstidspension
 • Avgångsersättning för förtroendevald yngre än 50 år
 • Efterlevandepension till vuxen
 • Kompletterande änkepension
 • Barnpension
 • Livränta

I övrigt ska pension och avgångsersättning beräknas och betalas ut enligt bestämmelserna i PBF.

Förtroendevalda med uppdrag under 40 % av heltid

Regler för ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån från och med 2002-07-01.

Kommunens fritidspolitiker erhåller ersättning för förlorad tjänstepension. Ersättningen motsvarar 4,5 procent av den sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst som betalats ut under det aktuella året.

Den förtroendevalde ansvarar själv för eventuell placering av ersättningen i pensionsfond eller dylikt.

Ersättningen utbetalas direkt till den förtroendevalde.

Regler för fritidspolitiker som bedriver egen näringsverksamhet

Fritidspolitiker som bedriver egen näringsverksamhet får ersättning för faktisk pensionsförlust. Förlustens storlek ska kunna styrkas på ett för kommunen godtagbart sätt. Ansökan om ersättning ska göras vid pensioneringstidpunkten, dock senast två år efter denna tidpunkt. Ersättningen utbetalas direkt till den förtroendevalde.

Se Tillämpningsanvisningar avseende bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL), antagna av kommunfullmäktige den 27 mars 2023, §19.

OPF-KL

Kommunen har antagit OPF-KL att gälla från valet 2014. Se i matris sidan 13 vem som kan omfattas.

OPF-KL

Omställningsstöd

Pensionsbestämmelser

Gäller för:
Förtroendevald med uppdrag på heltid eller på deltid motsvarande minst 40% av heltid.

Gäller för:
Sjukpension och familjeskydd för förtroendevald med uppdrag på heltid eller på deltid motsvarande minst 40% av heltid.

Avgiftsbestämd ålderspension gäller alla förtroendevalda oavsett omfattning av uppdrag.

Omställningsinsatser

För att fastställa vad som kan rymmas inom OPF-KL § 3 Aktiva omställningsinsatser ska som förebild gälla motsvarande insatser för kommunens anställda enligt för dem gällande omställningsavtal. Någon
skyldighet att upprätta handlingsplan finns inte.

Ekonomiskt omställningsstöd enl. OPF-KL § 4 samordnas även första året med undantag för ett prisbelopp.

Kommunstyrelsen har till uppgift att fastställa anvisningar för ansökan med mera, gällande finansiering av aktiva omställningsinsatser och/eller ekonomiskt omställningsstöd.

I enskilda fall där förtroendevald går från uppdrag i kommunen till uppdrag i landsting kan kommunen träffa överenskommelse med landstinget om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.

Pensionsinformation till förtroendevalda

Förtroendevalda ska erhålla information om vilka pensionsbestämmelser som är tillämpliga.

För OPF-KL gäller att den förtroendevalde ska erhålla årliga uppgifter om den avgiftsbestämda pensionen , pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift.

Förtroendevalda i kommunen kan vända sig till HRchefen/pensionshandläggaren med pensionsfrågor.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?