Farligt verksamhetsavfall

Här kan du som företagare läsa om hur du ska hantera farligt avfall.

Farligt avfall är enkelt uttryckt avfall som innehåller ämnen som är farliga för människors hälsa och för miljön. Ämnena kan vara frätande, giftiga eller cancerogena.

Exempel på farligt avfall är spillolja, lösningsmedel, bly- och kadmiumbatterier, fotokemikalier, bekämpningsmedel och lysrör.

Så hanterar du farligt avfall på företag

För farligt avfall gäller särskilda bestämmelser och du som verksamhetsutövare är ansvarig för att det farliga avfallet hanteras så att inte människor och miljö kommer till skada. Företag får inte lämna farligt avfall på någon av kommunens återvinningscentraler. 

Tänk på att:

  • Farligt avfall får inte blandas med övrigt avfall.
  • Avfallet ska förvaras så att det inte kan förorena miljön.
  • Oftast krävs att avfallet förvaras inomhus eller under tak, på tätt underlag, inom invallning eller i ett avloppslöst utrymme.

Regler för rapportering av farligt avfall

För anteckningar över det farliga avfallet som uppkommer. Skriv ner den årliga mängden för varje slag. Du ska spara anteckningarna i tre år för att kunna visa upp dem vid en tillsyn.

Alla verksamheter som hanterar farligt avfall ska dessutom rapportera in uppgifter om avfallet hos Naturvårdsverket.

Så transporterar du företagets farliga avfall

Farligt avfall måste hämtas av en transportör som har tillstånd att köra farligt avfall. Transportören ska i sin tur lämna det till en godkänd mottagare för mellanlagring eller behandling.

Upprätta ett transportdokument

Vid transport av farligt avfall inom Sverige ska ett transportdokument upprättas med uppgifter om

  • avfallsslag
  • mängd
  • vem som lämnar avfallet
  • vem som är mottagare.

Dokumentet ska undertecknas av avfallslämnaren.

Transport i egen regi

Transport av farligt avfall kan ske i egen regi, men då måste du göra en anmälan till länsstyrelsen.

Sök dispens för bygg- och rivningsavfall

Avfall som blir över från bygg- eller rivningsarbeten ska sorteras. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning. Du som företagare kan ansöka om dispens för bygg- och rivningsavfall hos miljöenheten.

I avfallsförordningen finns några undantag från kravet på utsortering. Om du inte omfattas av de generella undantagen men vill samla in avfallet som ett blandat avfall ska du söka dispens.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?