Lantbruk

På den här sidan får du som är lantbrukare information om tillsynsbesök, egenkontroll, gödsel och bekämpningsmedel på åkermark.

Tillsynsbesök

Miljöenheten på Vara kommun ansvarar för tillsyn av lantbruksverksamhet. Tillsynsbesöket går ut på att se till att du följer lagen och hjälpa till att förebygga olyckor som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa. Du får också rådgivning om du behöver.

Inför besöket får du ett informationsbrev med förslag på en tid för tillsyn.

Hur ska jag förbereda mig inför besöket?

Förbered dig inför besöket genom att ta fram uppgifter om:

 • Hur många hektar åkermark du brukar (inklusive arrenderad mark)
 • Växtodlingsplan
 • Markkartering
 • Sprutjournalen
 • Godkännande av sprutan/sprutorna för växtskyddsmedel
 • Eventuellt miljöhusesynen eller dokumentation av egenkontrollarbetet
 • Anmälan för egen transport av farligt avfall
 • Journal över farligt avfall
 • Ålderskategorier över de djur som finns på gården
 • Hur stora dina lagringsutrymmen är för gödsel
 • Uträkning av lagringsvolymen för gödsel
 • Anteckningar om du lämnat bort gödsel eller tagit emot det från någon annan
 • Transportdokument om farligt avfall hämtats under året
 • Kontrollrapport för dieselcisternen

Hur går tillsynsbesöket till?

Själva tillsynsbesöket tar cirka 1-1,5 timme. Under besöket visar du oss din verksamhet och de dokument som vi vill granska. Vi ställer frågor om en rad olika områden som rör miljön, exempelvis gödsel, bekämpningsmedel, kemikalier och oljor, köldmedier i mjölktanken, dieselcisterner, avfall och egenkontrollarbetet. I slutet av besöket gör vi en sammanfattning av hur tillsynen har gått.

Vad händer efter tillsynsbesöket?

Efter tillsynen skickar vi ut en inspektionsrapport. I rapporten kan du läsa en bedömning om din verksamhet samt få reda på om du behöver göra förbättringar på vissa områden.

Vad kostar tillsynen?

I miljöbalken hittar man särskilda regler om hur kommunens tillsyn ska gå till. Den säger att kommunen får ta betalt av verksamhetsutövarna för att finansiera tillsynsarbetet.

Den som förorenar betalar

Principen bakom detta kallas ”förorenaren betalar” och finns i en av EU:s regler. Innebörden är att den som påverkar människans hälsa eller miljön ska betala myndighetens kostnader för tillsynen.

Detta ingår i avgiften:

 • besökstiden
 • registerhållning
 • inläsning
 • framtagande av informationsmateria
 • rapportering
 • uppföljning vid behov
 • fakturering.

Kommunfullmäktige beslutar om taxan för tillsyn.

Spridning och lagring av gödsel

Vilka krav finns det på lagring av gödsel?

 • Du ska lagra gödsel så att inte lakvatten, gödselvatten, urin eller liknande kan läcka ut till omgivningen.
 • Om du har mer än 2 djurenheter måste du kunna lagra så mycket gödsel som produceras under minst 6 månader.
 • Har du fler än 10 djurenheter krävs mellan 6 och 10 månaders lagringskapacitet, beroende på djurslag.
 • Du får inte lagra gödsel direkt på marken.

När och hur får gödsel spridas?

Du får inte sprida stallgödsel eller mineralgödsel mellan 1 november–28 februari.

Oavsett datum får du inte sprida gödsel:

 • På mark som är översvämmad, vattenmättad, snötäckt eller frusen.
 • På mark som gränsar till sjö eller vattendrag och som lutar mer än 10 %.
 • Närmare än två meter från kant som gränsar till sjö eller vattendrag.

Mellan 1 augusti–31 oktober får du bara sprida stallgödsel i växande gröda eller inför höstsådd. Du får inte sprida i fånggröda.

Kan jag få dispens?

Dispens är sista utvägen och kan endast ges för omständigheter som du som verksamhetsutövare inte har eller borde ha kunnat förutse eller påverka.

Väder och lagringkapacitet är exempel på omständigheter som oftast inte ger dispens. Det är något man ska kunna planera och ta höjd för i sin verksamhet. Du ska i första hand flytta till en annan tät lagringsplats.

Finns det ingen annan utväg så kan det vara miljömässigt motiverat med dispens och att du sprider gödseln på en större yta där näringsämnena kan tas upp av grödan.

Jordbruksverket om att sprida gödsel Länk till annan webbplats.

Egenkontroll

Du som är lantbrukare eller har liknande verksamhet måste genomföra en så kallad egenkontroll.

Egenkontroll handlar om att

 • du ska arbeta förebyggande så att det inte uppstår några olägenheter för människors hälsa eller miljö
 • du i din planering ska ta hänsyn till möjliga risker och problem och motverka dem
 • du varje år går igenom en checklista som hjälper dig att hålla dig uppdaterad på olika regler och råd som gäller för jordbruksföretag.

Syftet med egenkontroll

Verksamheter som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska ha egenkontroll enligt miljöbalken. Egenkontrollen ska anpassas till din verksamhet.

Jordbruksverket om egenkontroll Länk till annan webbplats.

Bekämpningsmedel på åkermark

Krav vid spridning av bekämpningsmedel på åkermark

Det krävs ingen anmälan innan spridning av bekämpningsmedel på åkermark. Det är däremot viktigt att du följer Naturvårdverkets riktlinjer om spridning av växtskyddsmedel.

Exempelvis ska du

 • ha rätt behörighet
 • sprida vid rätt väderförhållanden
 • hålla rätt skyddsavstånd. Ett exempel på skyddsavstånd är att hålla minst 12 meter till dricksvattenbrunnar.

Lämna klagomål

Om du misstänker att någon annans spridning av bekämpningsmedel inte går rätt till kan du anmäla det till miljöenheten. Då gör vi en tillsyn och kontrollerar om kraven hålls. Anmälan gör du via kontaktcenter.

Spridning av kemiskt bekämpningsmedel

Många bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned. Ska du använda kemiska bekämpningsmedel måste du därför vara säker på att det inte innebär någon risk för människors hälsa eller miljön.

För att yrkesmässigt sprida kemiska bekämpningsmedel behöver du i vissa fall göra en anmälan eller söka tillstånd från miljöskyddsnämnden. Om det krävs anmälan eller tillstånd beror bland annat på inom vilket område spridning ska ske, men också vilken typ av medel (växtskyddsmedel eller biocidprodukt) som ska användas.

Kemikalieinspektionen (KEMI) måste även ha godkänt det kemiska bekämpningsmedel som du avser sprida.

Anmälan

En anmälan behövs om du ska sprida bekämpningsmedel på:

 • banvall
 • område större än 1000 kvadratmeter, där allmänheten får färdas fritt (gäller ej åkermark)
 • vägområden för att förhindra spridning av invasiva (konkurrenskraftiga) främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens Jordbruksverk har meddelat

Anmälan ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden i god tid (minst 6 veckor innan spridning). Anmälan ska göras av den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.

Uppodling av annan mark än jordbruksmark

Ska du odla på annan mark än jordbruksmark? Då behöver du göra en anmälan.

Anmälan ska inkomma i god tid, minst 6 veckor innan verksamheten startar.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?