Ägardirektiv VaraNet AB

Antaget av kommunfullmäktige 29 maj 2023 § 47

Verksamhetsdirektiv

Detta ägardirektiv avser Vara Konserthus AB, (556872-7696), nedan kallat bolaget, och har fastställts på bolagsstämma 17 oktober 2023..

I den mån tidigare ägardirektiv finns utfärdade inom samma område som regleras här ersätts de av detta direktiv.

Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs direkt av Vara kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet ska regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av ägaren, fastställda av bolagsstämma.

Ägarens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild bolagspolicy.

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna dessa den information om verksamheten som de begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget har till uppgift att

 • Tillhandahålla ett fiberstamnät som är uppkopplat mot alla kommunens verksamheter samt säkerställa stabil uppkoppling för samtliga övriga anslutna fastigheter.
 • Hyra ut tillgång till fiberstamnät (svartfiber).
 • Aktivt arbeta för att ansluta företag och hushåll i de områden där andra aktörer i Vara kommun inte når hög täckningsgrad.
 • Arbeta proaktivt med att minska sårbarheten i de delar av näten som har bristfällig kvalitet och dokumentation.
 • Ta fram och genomföra en utbyggnadsplan, förvaltningsplan, risk- och sårbarhetsanalys samt underhållsplan.
 • Fokusera på att ansluta kvarvarande "vita fläckar" och potentiella kunder i området för att öka den upplevda och faktiska servicegraden från kommunen.
 • Utveckla och stärka fiberoptiska nätverk i takt med det ökade intresset för anslutning och utvecklingen av tjänster via nätet.
 • Maximera nyttjandet av befintliga avtal och bidrag för att underlätta ekonomiskt för fler hushåll och företag att ansluta sig till fiberoptiskt nät.

Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, att genom tillhandahållandet av infrastruktur bidra till ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv och göra kommunen mer attraktiv för dess invånare.

Bolaget ska eftersträva att vara ledande inom sitt verksamhetsområde, bl.a. genom målsättningen att Vara kommun har en hög täckningsgrad med fiber åt alla kommuninvånare.

Bolaget ska också, i syfte att uppnå synergieffekter och effektiviseringsvinster men med beaktande av affärsmässighet och de lagar bolaget har att följa, samarbeta och samutnyttja resurser med kommunens förvaltningar och övriga kommunala bolag i Vara kommun.

Utöver detta ska bolaget samarbeta med andra bolag och kommuner för att dra nytta av fördelar som gemensam infrastruktur, delning av erfarenheter, kompetensutveckling samt större förhandlingsstyrka vid upphandlingar och avtal i syfte att uppnå kostnadsbesparingar och ökad effektivitet för bolaget.

Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten i huvudsak täcks genom bolagets intäkter. Bolaget ska sträva efter att ha en ekonomi i balans och bedriva sin verksamhet utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer.

Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras via kick-back från kommunikations-operatören samt hyresintäkterna för svartfiber. Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift utgår i vissa fall.

Information och ägardialog

Kommunen ska fortlöpande hållas informerade av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunen redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4, 31/8, och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av

 • protokoll från bolagsstämma
 • protokoll från styrelsesammanträde
 • bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.
 • bolagets delårsrapporter
 • beslut om verksamhetsplan/affärsplan och uppföljning av verksamhetsplan/affärsplan

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska på anmodan delta vid möte med företrädare för kommunen (ägardialog).

Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste fyra räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår i enlighet med styrprocessen.

Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen senast under november månad.

Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

Allmänna handlingar

Bolaget påminns om att det omfattas av reglerna om allmänna handlingars offentlighet enligt Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen och ska tillämpa dessa regler på samma sätt som kommunen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande.

Bolaget ska tillämpa den för Vara kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

Arkivreglemente

Vara kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Vara kommun.

Bolagspolicy

Bolaget är skyldigt att till alla delar följa Vara kommuns, vid var tid gällande, bolagspolicy, som på detta sätt fastställs som ett ägardirektiv.

Riktlinje för styrprocessen

Bolaget är skyldigt att följa kommunens, vid var tid gällande, Riktlinje för styrprocessen. Processen innefattar aktiviteter för planering, genomförande och uppföljning av ekonomi och verksamhet.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?