Bolagsordning Vara Industrifastigheter AB

Antagen av kommunfullmäktige 29 maj 2023 § 48

Firma

Bolagets firma är Vara Industrifastigheter AB.

Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Vara kommun, Västra Götalands län.

Verksamhetsföremål

Bolaget ska uppföra, förvärva, förvalta, försälja och hyra ut lokaler till industrier, övrig näringsverksamhet och offentlig verksamhet, samt på ett allmänt näringsfrämjande sätt underlätta lokal- och markanskaffning i kommunen.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren, i ägarens ställe.

Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen och förbudet mot spekulativ verksamhet, arbeta för att skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling för kommunens näringsliv och därigenom stärka kommunens attraktionskraft.

Uthyrning av lokaler till näringslivet ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja näringslivets utveckling inom kommunen.

Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Vara kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Aktie ska lyda på 1 000 kronor.

Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 500 aktier och högst 2 000 aktier.

Inspektionsrätt

Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen i Vara kommun samt kommunens revisorer har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån inga hinder finns på grund av författningsreglerad sekretess.

Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst fem och högst nio ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vara kommun för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Närvarorätt

Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommundirektören har närvarorätt och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad eller godkänd revisor med en ersättare.

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Vara kommun utse två lekmannarevisorer med två ersättare.

Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse ska läggas fram senast två veckor före ordinarie bolagsstämma.

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Ordinarie årsstämma ska hållas före april månads utgång.

Närvarorätt vid bolagsstämma

Kommunstyrelsens ledamöter har närvarorätt vid bolagsstämman.

Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justerare.
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultat- och balansräkningen
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorer med ersättare.
 10. Val av revisor och ersättare
 11. Annat ärende som kan behandlas på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

 • Ställande av säkerhet
 • Bildande av bolag
 • Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 15 000 000 kronor per affärstillfälle.
 • Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av 15 000 000 kronor exklusive moms per affärstillfälle.
 • Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Räkenskapsår och årsredovisning

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen ska läggas fram för revisorerna senast en månad före ordinarie årsstämma.

Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Vara kommun.

Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, varav en av dessa måste vara ordförande eller VD.

Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vara kommun.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?