Taxa för tillsyn gällande lagen om foder och animaliska biprodukter

Gäller från och med: 1 januari 2023

Innehållsförteckning

 1. Inledande bestämmelser
 2. Timavgift
 3. Årlig kontrollavgift/besöksavgift
 4. Avgift för extra offentlig kontroll
 5. Nedsättning av avgift
 6. Indexuppräkning
 7. Avgiftens erläggande med mera
 8. Verkställighetsfrågor med mera
 9. Avgifter

Med stöd av Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter (2006:1165) § 6 har kommunfullmäktige i Vara kommun beslutat att fastställa taxa för den offentliga kontrollen av foder och animaliska biprodukter.

Inledande bestämmelser

§ 1

Denna taxa gäller avgifter för Vara kommuns kostnader för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter.

§ 2

Avgift enligt denna taxa tas ut för

 1. Handläggning och kontroll enligt 17 § i denna taxa.
 2. Handläggning och andra åtgärder vid övrig offentlig kontroll.

§ 3

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:

Handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt lagen om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt EU-bestämmelser som kompletteras av lagarna.

§ 4

Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter fattas av miljö- och byggnadsnämnden.

Timavgift

§ 5

Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften för 2022, 1 050 kronor per timme. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.

För inspektioner, andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Årlig kontrollavgift/besöksavgift

§ 6

För normal offentlig kontroll av en anläggning för foder eller animaliska biprodukter ska en årlig avgift tas ut enligt 3 § Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter enligt taxans 17 §.

§ 7

Av 10 § Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter framgår att den årliga avgiften ska betalas med avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjats. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

§ 8

Fast besöksavgift ska betalas vid kontrollbesök enligt taxans 17 §.

§ 9

Av 4 § Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter framgår att den årliga kontroll-/besöksavgiften ska betalas av foderföretagare och företagare som befattar sig med animaliska biprodukter vilkas verksamheter är föremål för kontroll.

Avgift för extra offentlig kontroll

§ 10

Bristande efterlevnad medför avgift för extra offentlig kontroll och går utöver den normala kontrollverksamheten. Avgift tas ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover, enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll.

§ 11

Av 13 § Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter framgår att avgift inte ska betalas för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogade.

Nedsättning av avgift

§ 12

Av 11 § Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter får kontrollmyndigheten sätta ner eller efterskänka avgiften.

Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens offentliga kontroll fattas av den nämnd som fastställer avgiften enligt 4 § i denna taxa.

Indexuppräkning

§ 13

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera i denna taxa fastställd timtaxa med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) hemsida i oktober månad.

Avgiftens erläggande med mera

§ 14

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Vara kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor med mera

§ 15

Av 33 § Lag om foder och animaliska biprodukter, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

§ 16

Enligt 31 § lag om foder och animaliska biprodukter överklagas kommunala nämndbeslut om avgift hos länsstyrelsen.

Avgifter

§ 17

I de fall handläggnings-/tillsynstiden inte täcks av grundavgiften ska timavgift betalas för den faktiskt nedlagda tiden.

Grundavgift

Grundavgift

Åtgärd

Avgift

Nedgrävning av animaliska biprodukter (häst)

2 tim

Utlämnande och transport av matavfall

2 tim

Kompostering av matavfall när detta inte görs i en av jordbruksverket godkänd komposteringsanläggning

2 tim

Befattning med naturgödsel i primärproduktionen

2 tim

Kontrollavgift

Kontrollavgift

Åtgärd

Avgift

Förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen (kadaverhantering)

Kontrollen ingår i miljötillsynsavgiften

För extra kontroll debiteras timtaxa

Förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i primärproduktionen

Årlig kontrollavgift

3 tim i samband med årligt planerat besök

Vid planerat miljötillsynsbesök ingår avgiften i miljötillsynsavgiften.

För extra kontroll debiteras timtaxa

Användning av organiska gödslingsmedel

Kontrollen ingår i miljötillsynsavgiften.

För extra kontroll debiteras timtaxa

Denna taxa träder i kraft 1 januari 2023.

I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?