Bidrag till enskild väg (från och med 1 januari 2024)

Gäller från 1 januari 2024.

Bidrag till enskild väg

Kommunfullmäktige 25 oktober 2021 § 110, reviderad av tekniska nämnden 16 oktober 2023 § 112

Målsättningen är att genom kommunala bidrag verka för att det enskilda vägnätet kan hållas i godtagbart skick.

Innehållsförteckning

A Årligt driftsbidrag

1 Enskild väg med statligt driftsbidrag

Kommunalt bidrag beviljas med följande procentsatser på den av Trafikverket beräknade underhållskostnaden inklusive moms.

Trafikverkets vägkategorier:

A - Utfartsväg för fast boende inom landsbygdsområde 15 %

B - Väg för fast boende inom bebyggelseområde 0 %

C - Genomfartsväg 10 %

D - Väg som har betydelse för det rörliga friluftslivet 0 %

E - Väg för fritidsbebyggelse 0 %

F - Väg för näringslivet 0 %

Bidrag betalas ut senast 31 mars baserat på Trafikverket föregående års utbetalningsbeslut.

2 Enskild väg utan statligt driftsbidrag

Bidrag beviljas med 3:70 kronor per meter väg, för vägsträckor upp till 1000 meter. Vägsträckan räknas mellan boningshusets omedelbara närhet och fram till anslutande allmän väg eller annan enskild väg som erhåller driftsbidrag. För vägsträckor över 1000 meter kan statsbidrag sökas hos Trafikverket.

Bidrag beviljas inte till vägsträckor kortare än 150 meter.

Förutsättning för att bidrag skall beviljas är att vägen utgör utfartsväg från minst en fastighet med fast bosättning.

Om väg utgör utfartsväg från mer än en fastighet och fastigheterna inte är i en ägares hand, erfordras för att bidrag skall beviljas att skriftlig överenskommelse träffas mellan fastighetsägarna (väghållarna) av innebörd, att väghållarna förbinder sig att gemensamt svara för väghållningen.

Ansökan om driftsbidrag görs via E-tjänsten ”Kommunalt bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag” senast den 30 juni.

Bidragsperioden är 3 år. Efter varje period ska ny ansökan göras. Ingen påminnelse utgår om att ny ansökan ska lämnas.

Om bidrag ej kan utbetalas på grund av ändrade kontouppgifter eller motsvarande, utgår ingen påminnelse.

Till enskilda vägar som inte uppfyller kraven om fast bosättning, men med stor allmän trafik till bland annat turistmål, kan bidrag utgå efter prövning i Tekniska nämnden. För de två vägar till turistmål som fått bidrag tidigare fordras ingen ny prövning.

Årligt bidrag betalas ut för innevarande kalenderår senast den 30 november.

Tekniska nämnden har rätt att reglera bidragets storlek.

B Särskilt driftsbidrag

1 Enskild väg med statligt driftsbidrag

Kommunalt bidrag beviljas med 25 % på skillnaden mellan den av Trafikverket godkända kostnaden, inklusive moms, och utgående statsbidrag dock högst 7,5 procent av kostnaden:

Bidrag betalas ut löpande baserat på Trafikverket beslut.

C Övriga villkor för kommunalt bidrag

1 Vägarnas standard

Enskild väg till vilken enbart kommunalt bidrag beviljas skall hållas i tillfredställande skick och vara farbar med bil och standarden ska i huvudsak fylla kraven för statlig bidragsgivning

2 Vägarnas öppethållande

Väg får inte avstängas för trafik utom under tjällossningsperioder och då inte under längre tid än vad som krävs för vägens goda bestånd.

3 Vägbesiktningar

Vägar som får vägbidrag kan komma att avsynas och besiktigas av kommunal besiktningsman.

Enskilda vägar med statligt driftsbidrag besiktigas genom Trafikverkets försorg.

D Tolkning och tillämpning

Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser tillkommer tekniska nämnden.

Bidrag till enskild väg antogs av kommunfullmäktige den 25 oktober 2021 § 110.

Bidrag till enskild väg (bidragsdelen) är reviderad av tekniska nämnden:

  • 17 oktober 2022 § 129
  • 16 oktober 2023 § 112

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?