Regler för verksamhetsbidrag till organisationer

Antagna av socialnämnden. Gäller från och med 1 december 2023

Bakgrund

Socialnämnden betalar årligen ut verksamhetsbidrag till ett antal organisationer. Detta dokument syftar till att beskriva socialnämndens riktlinjer för föreningsstöd för att klargöra de ramar som nämnden har att förhålla sig till vid beviljandet av stöd.

Organisationer för personer med funktionsnedsättning

Bidrag utgår till lokala föreningar enligt nedanstående.
Med lokal förening avses förening som verkar helt inom den egna kommunen eller till förening som verkar inom flera kommuner, dock ej över hela länet.

Villkor

Föreningen ska tillhöra en riksorganisation som vänder sig till personer med funktionsnedsättning och som är öppen för medlemskap för alla med sådan variation. Som medlem kan också anhöriga eller annan närstående räknas.

Det kan finnas föreningar som inte tillhör en riksorganisation men som gör värdefulla insatser för funktionsnedsatta i kommunen. Det kan t ex röra sig om en ny förening som ännu ej hunnit bilda riksorganisationen. Bidrag till sådan förening kan utgå efter särskild prövning.

  • Föreningen ska ha valt en styrelse och antagit stadgar som ger möjlighet för dessa medlemmar att påverka beslut om föreningens verksamhet och inriktning.
  • Bidragssökande organisation ska varje år på sätt kommunen finner lämpligt styrka att föreningen haft verksamhet.
  • Som villkor för bidrag bör också gälla att föreningen låter kommunen ta del av uppgifter som ligger till grund för bidragsframställan.

Definition av medlem

Som medlem räknas den som vid slutet av föreningens verksamhetsår är registrerad i föreningens medlemsförteckning, har erlagt medlemsavgift till föreningen samt haft möjlighet att delta i och ta ansvar för beslut som fattas i föreningen. Dessutom kan som medlem räknas en familjemedlem eller annan närstående under förutsättning att även denne erlägger medlemsavgift samt i övrigt uppfyller krav i enlighet med årsmötesbeslutet.

Generella bidrag

Grundbidrag

  • 100 kr per påbörjade 1000 invånare i kommunen (16 164 inv. år 2023)
  • 20 kr per medlem i Vara kommun

Bidrag till särskilda insatser

Upptages till särskild prövning. Det kan t ex röra sig om

  • inköp av inventarier
  • speciellt kostnadskrävande material
  • särskilda arrangemang eller verksamheter

Bidragsbelopp

Sedan 1998 tillämpas nedanstående principer för bidragets belopp:

Principer för bidragets belopp

Organisation

Område

Grundbidrag

Medlemsbidrag

Lokala organisationer

Vara, Vara-Essunga,
Grästorp

1700 kronor

20 kronor per
medlem i Vara
kommun

Regionala organisationer

Skaraborg eller
delar av
Skaraborg

850 kronor

20 kronor per
medlem från
Vara kommun

Rikstäckande organisationer

Nationellt

-

50 kronor per
medlem från
Vara kommun

Övriga organisationer

Om socialnämnden bedömer att en organisations verksamhet är till omfattande nytta för kommunens invånare och ovan nämnda beräkningsprinciper inte är tillämpbara så kan nämnden besluta om bidrag på 0,40 kronor per invånare i Vara kommun.

Organisationens verksamhet ska ha tydlig anknytning till en eller flera av socialnämndens egna verksamhetsområden. Ett betydande antal av kommunens invånare får insatser eller hjälp av organisationen, som också ska kunna påvisa verksamhetens kontinuitet över tid.

Ansökningar och beslut

Ansökan om bidrag ska vara socialförvaltningen tillhanda senast 1 december. Det är upp till sökanden att försäkra sig om att ansökan kommit kommunen tillhanda. Sena ansökningar beviljas endast i undantagsfall. Ansökan behandlas och beslutas om under första kvartalet nästkommande år.

Då verksamhetsbidraget är likställigt med en gåva från socialnämnden går ett avslagsbeslut på ansökan inte att överklaga.

Socialnämndens arbetsutskott fattar beslut om att bifalla eller avslå ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer vid första ansökningstillfället.

För organisation som får bifall till ansökan beslutar socialnämnden på vilken av de fyra ovannämnda principerna verksamhetsbidraget grundas.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?