Regler för stipendier och priser inom kultur- och fritidsområdet

Antagen av kommunfullmäktige 20 december 2021 § 139

Inledning

Kommunfullmäktige har i bildningsnämndens reglemente (Kommunfullmäktige 30 mars 2020 § 29) beslutat att bildningsnämnden ska dela ut fritidsstipendium, kulturstipendium samt kulturpris i enlighet med fastställda regler. Övriga nämnder och kommunstyrelsen har också möjlighet att dela ut priser och stipendier baserat på fastställda regler från kommunfullmäktige.

Reglerna i detta dokument syftar till att beskriva de fastställda reglerna för stipendier och priser inom kultur- och fritidsområdet. Dokumentet ger berörda nämnder och styrelser ramar att förhålla sig till vid utdelning av priser och stipendier.

Grundläggande kriterier

Följande grundläggande kriterier behöver vara uppfyllda för att en person ska kunna tilldelas stipendier och priser från Vara kommun:

 • Stipendiaten eller pristagaren ska vara bosatt i Vara kommun eller ha påtaglig anknytning till kommunen.
 • Person som är anställd i Vara kommun kan inte få stipendier eller pris baserat på insatser som är utförda i tjänsten.

Stipendier och priser

Kulturstipendiet och fritidsstipendiet

Kulturstipendiet och fritidsstipendier delas ut efter ansökan/nominering för att möjliggöra egen utveckling och vidareutbildning inom konstnärskap respektive idrott/friluftsliv eller för att uppmuntra till fortsatt engagemang och verksamhet.

Kulturstipendiet delas ut till person som är aktiv inom konstarterna.

Fritidsstipendiet delas ut till person som är aktiv inom idrott eller friluftsliv.

Vägledande kriterier

Följande ska vara vägledande vid tilldelning av stipendierna:

 • Ansökans/nomineringens ändamål
 • Studienivå och generellt behov
 • Koppling mellan lokalt engagemang och studier
 • Engagemang i lokal förening/nätverk
 • Påvisad fallenhet inom sitt område
 • Fördelning över olika grenar/uttryck
 • Genusperspektiv

Ansökan och nominering

Ansökan eller nominering till kultur- och fritidsstipendiater ska vara bildningsförvaltningen tillhanda senast den 31 mars för att kunna behandlas under innevarande år.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar om vilka som tilldelas kulturstipendiet och fritidsstipendiet utifrån inkomna ansökningar och nomineringar samt de grundläggande och vägledande kriterierna för stipendierna.

Maximalt kan en person tilldelas respektive stipendium per år.

Utdelning och stipendiesumma

Kultur- och fritidsstipendier delas ut i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni.

Respektive stipendiat får 10 000 kronor i stipendium från kommunen. Medel tas från bildningsnämndens driftsbudget.

Kulturpris

Kulturpriset delas ut efter nominering som belöning till en eller flera personer som utfört en betydelsefull insats inom kultur- och fritidsområdet. (inbegriper både idrott och friluftsliv).

Vägledande kriterier

Följande ska vara vägledande vid tilldelning av kulturpriset:

 • Nyckelpositionen i det lokala sammanhanget
 • Roll som mentor
 • Engagemang på lokal och regional och/eller nationell nivå
 • Fördelning över olika grenar/uttryck
 • Genusperspektiv

Nominering

Nominering till kulturpristagare ska vara bildningsförvaltningen tillhanda senast den 31 mars för att kunna behandlas under innevarande år.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar om vem som ska tilldelas kulturpriset utifrån de inkomna nomineringarna samt de grundläggande och vägledande kriterierna för priset.

Det är möjligt att dela priset på flera personer per år.

Utdelning och prissumma

Kulturpriset delas ut i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni.

Pristagare får 10 000 kronor i prissumma från kommunen. Medel tas från bildningsnämndens driftsbudget.

Årets nytänkare

Årets nytänkare delas efter nominering ut som utmärkelse till en lokal utvecklingsgrupp (föreningar i samverkan) eller intresseförening som arbetat innovativt med bygdens utveckling under året.

Vägledande kriterier

Följande ska vara vägledande vid tilldelning av Årets nytänkare:

 • Innovativa utvecklingsidéer
 • Samverkan mellan föreningar

Nominering

Nominering till Årets nytänkare ska vara bildningsförvaltningen tillhanda senast den 31 mars för att kunna behandlas under innevarande år.

Beslut

En jury bestående av ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, en representant från bildningsförvaltningen (utses av förvaltningschef) samt en representant från samhällsbyggnadsförvaltningen (utses av förvaltningschef) beslutar om vem som ska tilldelas Årets nytänkare utifrån de inkomna nomineringarna samt de grundläggande och vägledande kriterierna för
priset.

Maximalt kan en person tilldelas priset per år.

Utdelning och prissumma

Årets nytänkare delas ut i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni.

Pristagare får 20 000 kronor i prissumma från kommunen. Medel tas från bildningsnämndens driftsbudget.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?