Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun

Antagen av kommunfullmäktige 18 december 2023 § 109. Gäller från och med 1 januari 2024

Föreskrifterna meddelades av kommunfullmäktige 2008-06-16 § 45, reviderades av kommunfullmäktige 2011-12-19 § 83 samt 2023-12-18 § 109

Vara kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Bilagorna finns att ta del av vid kontakt med kommunen.

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 §

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. Ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Vara kommun ska upprätthållas.

Bestämmelserna i 6 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

2 §

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 Ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 6 § andra stycket är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.

Kommunen har upplåtit Stora Torget i Vara, Torget i Kvänum och Torget i Vedum till torghandel. För torgen gäller också kommunens torghandelsföreskrifter.

3 §

Vid tillämpningen av 3 kap. Ordningslagen och dessa föreskrifter, ska med offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 - 4 Ordningslagen likställas andra till allmänt användande upplåtna områden belägna dels inom sådana icke detaljplanelagda delar som innesluts av detaljplane­lagda områden, dels skolgårdar, dels idrottsanläggningar belägna inom detaljplanelagt område, dels järnvägsstationerna i Vara, Vedum, Stora Levene och Håkantorp, dels badplatser i Vara kommun.

Lastning av varor m.m.

4 §

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmän­heten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brand­släck­ningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddnings­tjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning m.m.

5 §

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller, fyrverkerier m.m.

6 §

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyn­dighetens tillstånd.

Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens läge och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egen­dom.

Pyrotekniska varor som smäller eller på annat sätt avger störande ljud får inte användas inom detaljplanelagt område. Förbudet gäller även i närheten av detaljplanelagt område om ljudet förorsakar olägenhet som inte är obetydligt inom sådant område. Förbudet gäller inte un­der skärtorsdag fram till klockan 24.00 och under påskafton, val­borgsmässoafton och nyårsafton fram till klockan 01.00 påföljande dygn. Polismyndigheten får lämna tillstånd att använda pyrotekniska varor även på annan tid om särskilda skäl föreligger.

Containrar och andra anordningar

7 §

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, byggställning eller annan anordning, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka denna med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar

8 §

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,20 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,60 meter.

Detsamma gäller för banderoller, juldekorationer och liknande anord­ningar.

När skyltar placeras på trottoaren ska framkomligheten för personer med olika funktionsnedsättningar beaktas.

Affischering

9 §

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polis­myndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

10 §

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Insamling av pengar

11 §

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande.

Tillstånd enligt första stycket behövs dock inte när insamlingen ska ske i samband med framförande av musikaliskt eller annat konstnärligt verk eller utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Förtäring av alkohol

12 §

Spritdrycker, vin och starköl eller andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent får inte förtäras på

  • skolgårdar
  • lekparker på offentlig plats
  • offentlig plats inom de områden som anges på kartbilaga till dessa ordningsföreskrifter, se bilaga 1

Vad som anges i första stycket innebär ingen inskränkning för de anmälnings- och tillståndspliktiga beslut som kan ha meddelats för serveringsställen på offentlig och därmed jämställd plats.

Hundar

13 §

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nytt­jande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 14 och 15 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person, hund i offentlig tjänst eller hund som an­vänds av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning enligt 16-19 §§ jakt­förordningen (1987:905).

14 §

Hund ska hållas kopplade på offentlig plats samt i och i närheten av anlagda motionsspår.

Tik ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

15 §

På offentlig plats och i motionsspår ska föroreningar efter hund plockas upp.

Adressnummerskyltar

16 §

Byggnad, som tilldelats adressnummer, ska vara försedd med särskild adressnummerskylt.

Avgift för att använda offentlig plats

17 §

För användning av offentlig plats och område som kommunen jäm­ställt med sådan plats, har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

18 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?