Torghandelsföreskrifter med taxa

Antagen av kommunfullmäktige 18 december 2023 § 110. Gäller från och med 1 januari 2024

Vara kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Reglernas innehåll och tillämpningsområde

1 §

Dessa regler gäller utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter. Syftet med reglerna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

2 §

Reglerna för torghandel är tillämpliga på östra delen av Stora Torget i Vara inklusive angränsande gågata, torget i Kvänum och torget i Vedum, som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel. Vid större evenemang kan andra områden upplåtas.

3 §

Torghandel ska anmälas till kommunens torghandelsansvarig enligt § 11.

Taxa för torghandel och upplåtande av allmän platsmark

4 §

För användning av kommunägd allmän platsmark har kommunen rätt att ta ut avgift enligt § 7.

5 §

Taxa

 1. Avgiften baseras på den upplåtna ytans storlek och upplåtelsens längd. Vid flera upplåtelser under ett år till en privatperson eller företag summeras antalet upplåtelsedagar som underlag för avgiftsberäkning enligt nedan.
 2. Upplåtelser för 0 till 30 dagar är avgiftsfria.
 3. För upplåtelser 30 till 90 dagar debiteras ett belopp på 20 kr/kvm, dock minst 200 kronor.
 4. För upplåtelser längre än 90 dagar debiteras 20 kr/kvm, dock minst 200 kronor, plus 20 kr/kvm för varje påbörjad 30-dagarsperiod utöver de första 90 dagarna.
 5. Avgifter för infrastruktur som el och vatten debiteras enligt självkostnadsprincip.
 6. Upplåtelser för trottoarpratare, varuexponering och motsvarande, som har ställts upp i anslutning till affärslokal i enlighet med Vara kommuns lokala ordningsföreskrifter, är avgiftsfria.
 7. Tekniska förvaltningen på Vara kommun får reducera avgiften i motsvarande grad som extra yta tagits i anspråk, utöver den yta som sökande behöver för genomförandet av sitt ärende, för främjande av allmänhetens säkerhet. Detta ska tillämpas restriktivt, företrädesvis vid upplåtelser i nära anslutning till skolor, förskolor eller där barn rör sig i större omfattning.

6 §

Taxan kan inte tillämpas på markupplåtelse som regleras av gällande separata avtal.

7 §

Jordgubbens dag är undantagen från normaltaxa.

8 §

Avgift ska betalas mot faktura.

Torghandel

9 §

I gällande torghandel finns det både fasta och tillfälliga saluplatser.

 1. En fast saluplats får användas på bestämd tid, högst ett år. Innehavaren av fast plats ska i god tid före upplåtelsens slut anmäla om handeln ska fortsätta.
 2. En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av torghandelsansvarig.
 3. Evenemang måste anmälas till torghandelsansvarig minst fyra veckor före dagen för evenemanget.

10 §

Vid fördelningen av saluplatser gäller följande:

 1. Torghandelsansvarig tilldelar försäljarna tillfälliga saluplatser i den ordning som de anmält sig.
 2. Den som önskar disponera en tillfällig saluplats på en lördag ska anmäla detta till torghandelsansvarig senast närmast föregående torsdag.
 3. Flera intill varandra liggande platser kan upplåtas till samma person om tillgången på platser medger detta.
 4. Om innehavaren av fast plats inte tagit sin plats i anspråk före klockan 9.00 och inte anmält till torghandelsansvarig om att platsen kommer att användas senare under dagen, har torghandelsansvarig rätt att låta någon annan nyttja platsen som tillfällig saluplats.
 5. Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan.
 6. När torgplatser vid speciella tillfällen och evenemang behöver användas för annan verksamhet har torghandelsansvarig rätt att anvisa alternativ plats.
 7. För fasta torghandlare, som har upplåtelser bokade längre än 100 dagar per år, ingår plats vid högst fyra evenemang såsom Jordgubbens dag, vår- och höstmarknad. Ordinarie plats kan inte garanteras vid dessa evenemang. Information om datum för evenemang och eventuellt ändrad placering meddelas från kommunen senast två veckor före evenemanget.
 8. För att erhålla fast saluplats ska vederbörande försäljare ha hyrt tillfällig saluplats på torget minst 20 gånger under föregående år, eller haft fast plats föregående år.

11 §

Torghandel får pågå måndag till fredag klockan 7.00 till 19.00 och lördag klockan 7.00 till midnatt.

Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut.

Om ett evenemang genomförs och torghandeln kan beröras av detta gäller i stället att torghandeln får pågå till dess evenemanget avslutas.

12 §

På torgplatsen får torgvagnar ställas upp från måndag klockan 7.00 till lördag midnatt. Övrig tid ska torgvagnar forslas bort från torget.

Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik längs med eller mellan saluplatserna.

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljnings­platsen.

För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs tillstånd från torghandels­ansvarig.

Den som bedriver torg- och marknadshandel på salutorg omfattas av regler om kassaregister enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).

Innehavarens upplysningsskyldighet

13 §

Uppställd utrustning såsom salustånd, byggställning eller motsvarande ska vara tydligt märkt med innehavarens (näringsidkarens) namn, postadress och telefonnummer.

Renhållning och återställande

14 §

Innehavaren ska säkerställa att saluplatsen hålls ren och snygg. Vid torghandel gäller att innehavare av saluplats är skyldig att senast en timme efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp, samt att föra bort det.

15 §

Vid all upplåtelse av allmän platsmark gäller att nyttjaren ska återställa marken till samma skick som den var i före upplåtelsen.

Besiktning före och efter ianspråktagandet sker på bekostnad av sökanden.

Överträdelse av föreskrift

16 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen (1993:1617).

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Historik

Denna kommunala författning ersätter tidigare författning:

Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark som gällde från och med 1 januari 2023 och antogs av kommunfullmäktige 12 december 2022 § 125.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?