Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst och riksfärdtjänst i Vara kommun

Antagna av Socialnämnden 13 december 2023 § 143. Gäller från och med 13 december 2023

Dessa tillämpningsföreskrifter är utarbetade inom ramen för det av Västtrafik Skaraborg AB framtagna färdtjänstreglementet.

Färdtjänst

Färdtjänst är särskilt anpassad kollektivtrafik för personer med funktionshinder och regleras i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736).

Huvudman

Socialnämnden

Ansökan om färdtjänst

Ansökan om färdtjänst görs hos färdtjänsthandläggare på socialförvaltningen som gör en individuell utredning och bedömning av behovet samt fattar beslut. Läkarintyg kan erfordras för att färdtjänsthandläggaren skall kunna fatta ett beslut.

Färdtjänstberättigad

Färdtjänstberättigad är den som

 • Är folkbokförd i Vara kommun
 • Har ett funktionshinder, som inte endast är tillfälligt. Funktionshindret skall bedömas ha en varaktighet om minst tre månader
 • Har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel

Färdtjänstens omfattning

Kommunfärdtjänst

Den färdtjänstberättigade får resa obegränsat inom färdtjänstområdet: Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara samt kommuner som angränsar till dessa.

Uppehåll

Färdtjänstresor kan endast göras från en adress till en annan. Beställt resmål kan inte ändras under resans gång.

Inga stopp för att uträtta ärenden under resan är tillåtna.

Färdtjänsttillstånd

Tillstånd till färdtjänst beviljas tillsvidare eller för viss tid.

Beroende på den färdtjänstberättigades funktionshinder kan tillståndet förenas med föreskrifter om färdsätt, personbil (taxi) eller specialfordon.

Om det finns särskilda skäl får tillståndet i övrigt förenas med villkor .

Har den funktionshindrade blivit beviljad bilstöd till en handikappanpassad bil, som han/hon själv kör, kan färdtjänst endast beviljas då bilen är trasig eller av andra skäl obrukbar.

Tillstånd får återkallas om:

 • Förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, t ex vid flytt från kommunen
 • Tillståndshavaren gjort sig skyldig till överträdelse av gällande föreskrifter

Färdtjänsttillståndet omfattar alla typer av resor med undantag av resor som skall bekostas av annan, exempelvis landsting/region, försäkringskassa, försäkringsbolag, organisation eller företag.

Det är inte tillåtet att utnyttja färdtjänst för någon form av sjukresa, vare sig inom eller utanför regionen.

Medresenär

Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig upp till tre medresenärer på resan. Medresenärerna måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade och får inte innebära att ett större fordon måste trafikera resan.

Ledsagare

Tillstånd till ledsagare ges endast till den som av färdtjänsthandläggaren bedöms ha ett större hjälpbehov under färden än den hjälp som erhålls av transportföretaget. Tillståndet är knutet till resan och innefattar inte hjälp som den färdtjänstberättigade behöver vid resmålet.

Ledsagare till färdtjänstberättigad med tillstånd att ta med ledsagare reser utan kostnad. På och avstigning skall göras på samma ställe som den färdtjänstberättigade.

Ledsagaren får inte själv vara färdtjänstberättigad.

Någon skyldighet för kommunen att tillhandahålla ledsagare, till färdtjänstberättigad med tillstånd, föreligger inte.

Personaltillstånd

Har den färdtjänstberättigade insatser enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387), i särskilt eller ordinärt boende, kan vid behov tjänstgörande personal få åka med som ledsagare. Detta även om tillståndet inte innefattar ledsagare.

Den tjänstgörande personalen skall då beställa resan och uppge till Beställningscentralen att den färdtjänstberättigade kommer att åtföljas av personal från berörd resultatenhet. Till personal räknas anställda inom kommunen, eller hos entreprenörer och kooperativ som kommunen anlitat att utföra motsvarande uppgift, dock ej arvoderade medhjälpare t ex kontaktpersoner.

Individuellt behov

Utöver vad som anges i avtalet med transportföretaget kan individuell prövad hjälp beviljas, t ex:

 • Trappklättrare
 • Individuella villkor, t ex behov av att resa ensam
 • Utrymmen för rullstol
 • Extra utrymme vid sittplats

Bagage

Endast bagage motsvarande en kasse i varje hand eller en resväska får medtagas.

Vid behov av mer bagage skall detta anmälas vid beställningen, dock får bagaget ej innebära att ett större fordon måste trafikera resan.

Barn

Skäl för att bevilja barn färdtjänsttillstånd kan t ex vara att barnets vagn eller rullstol inte ryms på en buss eller att barnets funktionshinder är av den art att barnet inte kan resa med allmänna kommunikationer.

Barn till färdtjänstberättigad har rätt att följa med på resan t o m juni det år de fyller 16.

Arbetsresor/utbildningsresor

För resor till arbete eller utbildning krävs ett speciellt individuellt tillstånd. Den som är arbetssökande kan jämställa resor till arbetsförmedlingen med arbetsresor.

Sådan resa är endast tillåten till eller från arbetet/skolan.

Arbetsresor är endast tillåtna till och från ordinarie arbetsplats. Övriga resor i tjänsten bekostas av arbetsgivaren.

Resa i annan kommun

Resa i annan kommun inom ovan beskrivna färdtjänstområde är tillåten utan särskild prövning.

Vid vistelse i annan kommun, utanför färdtjänstområdet, kan färdtjänst utnyttjas.

Besökskommunens färdtjänstregler och taxa gäller för sådana resor.

För resa i kommun utanför färdtjänstområdet görs ansökan hos kommunens färdtjänsthandläggare som, efter prövning, kan utfärda intyg.

Restider och beställning av resa

Resor med färdtjänst kan göras de tider under dygnet som ungefär motsvarar tillgängligheten hos allmänna kommunikationer i Västra Skaraborg.

Alla dagar

Klockan 05.00 – 02.00

Nattrafik

Beställning av resa skall ske till Beställningscentralen under ordinarie öppettid. Resan skall beställas i så god tid som möjligt dock senast 60 minuter före önskad restid.

Beställning av återresa kan med fördel göras vid beställning av framresa. Det går också att beställa flera resor samtidigt.

Avbeställningar och ändringar av beställd resa kan göras hela dygnet.

Beställningscentralen

För beställning av resa:
Telefon: 020 – 91 90 90
Fax: 0515 – 814 20
Texttelefon 0515 – 824 30

Öppettider

Vardagar: 06-00 – 22.00
Lör-, sön- och helgdagar: 08.00 – 22.00

Egenavgift

Avgiften följer taxiindex och justeras årligen, för 2023 gäller följande:

 • Vuxen Ungdom
 • En kommun 69kr 52kr
 • Två kommuner 120kr 91kr
 • Tre kommuner 172kr 130kr
 • Fyra kommuner 275kr 206kr
 • Fem kommuner 378kr 284kr
 • Sex kommuner 482 kr 361kr
 • Sju kommuner 585kr 439kr
 • Åtta eller fler kommuner 688kr 516kr

Resa beräknas alltid enkel väg

Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.

Ledsagare följer med gratis.

Avgiften för arbets/utbildningsresor motsvarar kollektivtrafikens periodkort.

Passagerare som är barn till färdtjänstberättigad åker gratis t o m juni det år de fyller 6 år och betalar enligt ungdomstaxa som medresenär t o m juni det år de fyller 16.

Samåkning

Färdtjänsten skall i största möjliga omfattning samordnas med övriga samhällsbetalda resor. En färdtjänstberättigad måste godta samåkning om inte särskilda skäl föreligger. Detta innebär att två eller flera färdtjänstberättigade kan få dela bil/specialfordon hela eller delar av resvägen.

Överklagande av beslut

Ett beslut om färdtjänst kan överklagas till Länsrätten. Överklagandet skall vara skriftligt och ha inkommit till kommunen inom tre veckor efter det att sökanden har fått del av beslutet.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?