Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Antagen av kommunfullmäktige 12 juni 2017

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Vara kommun meddelade av kommunfullmäktige den 12 juni 2017 § 61 Med stöd av 9 kap. 7 - 8 §§ och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 17, 39 - 40 och 42-44 och 46 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Innehållsförteckning

Inledande bestämmelser

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Avloppsanordning

2 §

Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för att (1) inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller (2) ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.

Enligt dessa föreskrifter krävs dessutom tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för att (3) inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-2, exempelvis avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten, inom de områden som har märkts ut på kartbilagorna

Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till miljö- och byggnadsnämnden för att (4) inrätta en annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-3,
(5) ändra en avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Annan toalett än WC

3 §

Det krävs anmälan till miljö- och byggnadsnämnden för att inrätta t ex.

 1. förmultningstoalett,
 2. förbränningstoalett,
 3. torrtoalett med latrinkompostering

Djurhållning

4 §

Det krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för att inom områden med detaljplan eller i tätbebyggda områden som inte omfattas av detaljplan, även kallat områdesbestämmelser, se kartbilagor, hålla

 1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
 2. pälsdjur, som inte är sällskapsdjur, eller fjäderfä eller
 3. orm

Tomgångskörning

5 §

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i högst 1 minut. Detta gäller inte:

 1. om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö, eller
 2. om motorn hålls i gång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid järnvägsövergång.

Denna bestämmelse gäller inom områden med detaljplan eller i tätbebyggda områden som inte omfattas av detaljplan, även kallat områdesbestämmelser, se kartbilagor.

Gödselhantering

6 §

Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom områden med detaljplan eller i tätbebyggda områden som inte omfattas av detaljplan, även kallat områdesbestämmelser, se kartbilagor gäller följande:

 1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter. Torrt och blåsigt väder med vind från bebyggelsen innebär minst risk.
 2. Nedbrukning ska ske så snart som möjligt och inom max 12 timmar efter spridning.
 3. Spridning får inte ske närmare än 20 meter från sjö eller annat vattendrag.

7 §

Den som avser att anordna gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom områden med detaljplan eller i tätbebyggda områden som inte omfattas av detaljplan, även kallat områdesbestämmelser, se kartbilagor*, ska enligt 37 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden.

* För att ta del av bilagor, kontakta ansvarig enhet via kontaktcenter.

Värmepumpar

8 §

Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten får inte inrättas utan anmälan till miljö- och byggnadsnämnden enligt 17§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

För vattenskyddsområdena gäller särskilda regler som anges i skyddsföreskrifterna för respektive vattenskyddsområde.

Eldning

Vid all eldning ska stor hänsyn tas till närboende som kan utsättas för olägenhet av rök från eldningen. Eldningen ska i så stor utsträckning som möjligt anpassas till väderleksförhållanden och tider så att olägenheter av röken minimeras. All eldning ska ske med god lufttillförsel och under hög
temperatur så att en så fullständig förbränning som möjligt erhålls.

9 §

Småskalig eldning av fasta biobränslen* för uppvärmning och varmvattenproduktion i en panna som inte är miljögodkänd enligt Boverkets byggregler BFS 2011:6 eller försedd med ackumulatortank, är inte tillåten under tiden 1 juni - 31 augusti inom områden med detaljplan eller i tätbebyggda områden som inte omfattas av detaljplan, även kallat områdesbestämmelser, se kartbilagor.

* Med småskalig eldning med fasta biobränslen menas eldning med ved, pellets, briketter, flis eller andra liknande fasta biobränslen i eldningsanläggningar med en total installerad effekt mindre än 500 kW, och i syfte att värma upp luft och/ eller vatten i en eller flera bostäder.

10 §

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av
eldningsanordningen ska finnas hos ägaren av anläggningen under minst 5 år.

11 §

Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller i tätbebyggda områden som inte omfattas av detaljplan, även kallat områdesbestämmelser, se kartbilagor, är förbjuden under tiden den 1 mars- den 30 september. Eldning får aldrig ske på sådant sätt att olägenheter för närboende uppstår eller i strid med lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Räddningstjänsten bör kontaktas innan eldning påbörjas om oklarheter finns.

12 §

All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Bränning av halm

13 §

Det är förbjudet att bränna halm inom områden med detaljplan eller i tätbebyggda områden som inte omfattas av detaljplan, även kallat områdesbestämmelser, se kartbilagor.

Den som bränner halm på åker- eller betesmark har skyldighet att iaktta erforderlig försiktighet för att inte orsaka olägenhet för människors hälsa. Bränning av halm får inte ske när vinden ligger mot bostadsbebyggelse eller i övrigt risk föreligger att rök från förbränn ingen tränger in i bostäder.

Eldning får inte ske i strid med lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Eldning av balplast får inte ske. Räddningstjänsten bör kontaktas innan eldning påbörjas om oklarheter finns.

Tvätt av motorfordon

14 §

För att undvika förorening av yt- och grundvatten ska tvätt av motorfordon ske i för ändamålet avsedd anläggning.

Det är förbjudet att tvätta motorfordon på hårdgjorda ytor inom vattenskyddsområden, se kartbilagor. Motorfordon ska alltid i första hand tvättas i avsedda tvättanläggningar med godkänd reningsanläggning.

Tvätt av motorfordon ska inte ske: På hårdgjorda ytor (belagda med asfalt eller betong) inom områden med detaljplan eller i tätbebyggda områden som inte omfattas av detaljplan, även kallat områdesbestämmelser, se kartbilagor, där tvättvattnet utan föregående oljeavskiljning avleds till dagvattensystem, sjö eller vattendrag.

Avspolning av lera, grus, damm utan användande av tvättkemikalier kan ske om fordonet står på mark utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö el. dylikt och det får heller inte finnas vattentäkter som kan påverkas. Plan gräsbevuxen mark eller grusplan är godtagbart.

Gatumusik

15 §

Utövande av gatumusik på allmän plats får endast ske mellan kl. 14.00–18.00 dagligen och under förutsättning

 • att ljudförstärkare eller högtalare inte används i samband med utövande av
  musiken och
 • att utövandet av musiken inte sker i grupper av fler än fyra personer.

  Begränsningen i första stycket gäller inte utövande av gatumusik som sker i enlighet med tillstånd som polismyndigheten utfärdat enligt ordningslagen (1993:1617).

Miljö- och byggnadsnämnden får i övrigt meddela de föreskrifter om utövande av gatumusik på viss offentlig plats som i ett enskilt fall behövs för att hindra att olägenhet för människors hälsa uppkommer.

Ansökan och anmälan

16 §

En ansökan eller anmälan till miljö- och byggnadsnämnden ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet och uppfylla föreskrivna krav. Det innebär att de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan ska bifogas (25 och 46 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 19 kap. 5 § respektive 22 kap. 1 § miljöbalken).

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. En tillståndspliktig verksamhet får inte starta innan miljö- och byggnadsnämnden har beslutat om tillstånd.

Sanktioner

17 §

I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken samt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om miljösanktionsavgifter.

Dispens

18 §

Miljö- och byggnadsnämnden få ge dispens från dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddspunkt inte föreligger.

Avgifter

19 §

Miljö- och byggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd och dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

Ikraftträdande

20 §

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 7 juli 2017. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som inletts dessförinnan.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?