Avfallsföreskrifter

Antagen i kommunfullmäktige, gäller från 16 januari 2023

Inledande bestämmelser

Bemyndigande

1 §

Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41§§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1–2§§ avfallsförordningen (2020:614) meddelar respektive kommuns kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner.

Tillämpliga föreskrifter

2 §

För avfallsförbundets avfallshantering gäller

 • miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2020:614),
 • föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900).
 • andra författningar såsom t ex Arbetsmiljöverkets föreskrifter och EU:s förordningar såsom tex animaliska biproduktförordningen.

Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa avfallsföreskrifter.

Avfallsförbundet, miljönämnden och VA-verksamheten får meddela anvisningar till dessa föreskrifter.

Definitioner

3 §

Termer och begrepp i dessa avfallsföreskrifter har samma betydelse som de vid var tid gällande definitioner i 15 kap. miljöbalken samt förordningar och förskrifter meddelade med stöd av miljöbalken. Hänvisning till dessa samt i övrigt använda begrepp i dessa föreskrifter finns i bilaga 1.

Ansvar för avfall, information och tillsyn

4 §

Allt avfall ska tas om hand på ett korrekt sätt utifrån avfallets egenskaper och på ett sådant sätt att ett hållbart cirkulärt omhändertagande; återbruk och återvinning i giftfria system, främjas och att avfall inte skräpar ned. Omhändertagandet får inte orsaka skador på människor eller natur. Ansvaret är fördelat på:

 • Innehavare av hushållsavfall och förpackningar: den som ger upphov till hushållsavfall eller förpackningar har ansvar för att sortera och lämna det enligt gällande nationella lagar, förordningar och föreskrifter samt i enlighet med dessa föreskrifter och anvisningar meddelade till dessa föreskrifter.
 • Fastighetsinnehavare är skyldig att, hos avfallsförbundet, beställa hämtning och tömning av hushållsavfall. Detta gäller även, från det datum som regleras i nationell lagstiftning, för förpackningar. Fastighetsinnehavare ansvarar för att teckna abonnemang i tillräcklig omfattning för insamling och sortering. Fastighetsinnehavare ansvarar även för att, vid behov, ansöka om undantag enligt dessa föreskrifter. Fastighetsinnehavare ansvarar för innehåll och kvalitet på avlämnat avfall och ska informera den eller de som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för avfallshantering samt tillse att reglerna följs.
 • Avfallsförbundet har det kommunala renhållningsansvaret som reglerats i miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter. För att främja ett hållbart cirkulärt omhändertagande samt för att motverka att avfall skräpar ned och andra olägenheter ska avfallsförbundet aktivt arbeta med att dessa föreskrifter följs.
 • Producenterna ansvarar för respektive produktgrupp med producentansvar. Ansvar för tömning, hämtning, mottagning samt behandling av olika produktgrupper regleras i gällande nationell lagstiftning.
 • Innehavare av verksamhetavfall: Avfallsinnehavaren ansvarar själv för att avfallet hanteras och omhändertas i enlighet med gällande lagar och regler. Verksamhetsavfall utgörs av olika typer av verksamhetsavfall, inklusive bygg- och rivningsavfall som Av kommunfullmäktige beslutade avfallsföreskrifter uppkommit i yrkesmässig verksamhet. Verksamhetsavfall ingår inte i det kommunala renhållningssansvaret.

5 §

Avfallsförbundet har ansvar för det hushållsavfall som uppkommer inom avfallsförbunds medlemskommuner. Hämtning av hushållsavfall och tömning av enskilda avloppsanläggningar utförs av renhållaren.

6 §

Miljönämnden utför tillsynen över avfallshanteringen i enlighet med 15 kap. miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter, samt i enlighet med dessa föreskrifter.

Kontroll av efterlevnad av dessa föreskrifter utförs även av avfallsförbundet och VAverksamheten.

Ansvar för betalning

7 §

Avgift ska betalas i enighet med fastställd avfallstaxa. Ansvar för betalning framgår av avfallstaxan.

Hushållsavfall och avfall med producentansvar

Sortering av hushållsavfall och avfall med producentansvar

8 §

Avfallsinnehavare ska sortera hushållsavfall och avfall med producentansvar enligt nedan. De olika avfallsslagen ska hållas skilda från varandra.

 • Olika typer av farligt avfall
 • Olika typer av avfall som omfattas av producentansvar eller pant, till exempel:
  • Olika typer av förpackningar
  • Olika typer av elavfall, batterier och ljuskällor
  • Pantflaskor och -burkar
 • Matavfall

I det fall gällande lagstiftning tillåter frivillig utsortering av matavfall avser detta enbart fastighetsinnehavare som valt att sortera matavfall. Medgivande om utsortering kan återkallas om sorteringen är bristfällig vad gäller kvalitet och/eller mängd.

 • Returpapper (tidningar)
 • Olika typer av grovavfall samt olika typer av återvinningsbart avfall från hushåll
 • Olika typer av bygg- och rivningsavfall som uppkommer i icke-yrkesmässig verksamhet
 • Olika typer av trädgårdsavfall
 • Latrin
 • Slam samt andra avfallsslag från enskilda avlopp
 • Ytterligare avfallsslag som enligt lagstiftning eller beslut av avfallsförbund kan bli föremål för utsortering.

Avfallsinnehavare ansvarar för att avfall som smittförande avfall eller annat typ av avfall som uppstår vid hälso- och sjukvård i bostad eller motsvarande hanteras och omhändertas enligt Socialstyrelsens föreskrifter samt andra gällande regelverk inom smittskyddsområdet.

9 §

Utsorterade avfallsslag med kommunalt insamlingsansvar lämnas i särskild ordning vid fastigheten, vid gällande mottagningsplats för avfall med producentansvar, till en återvinningscentral eller till annan mottagningsplats som anvisats av avfallsförbundet.

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.

10 §

Fastighetsinnehavare ska säkerställa att sortering sker och att avfallsslag hålls åtskilda i enlighet med dessa föreskrifter och anvisningar från avfallsförbundet. Avfallet ska överlämnas till avfallsförbund, renhållare respektive producent.

11 §

Avfallsförbundet får meddela anvisningar om sortering och mottagningsplats för det avfall som avfallsförbundet ansvarar för.

Skyldighet att överlämna hushållsavfall och förpackningar

12 §

Hushållsavfall och, från det datum som regleras i nationell lagstiftning, förpackningar ska lämnas i därför avsedd behållare till avfallsförbundet via dess renhållare eller till plats som anvisats av avfallsförbundet.

Fastighet eller enskild avloppsanläggning som utgår ur det kommunala renhållningsansvaret

13 §

En fastighetsinnehavare kan efter beslut om ändrad användning, erhållet rivningslov eller förändrad taxering som innebär att bostaden inte längre ska eller kan användas för bostadsändamål, begära att en fastighet med en eller flera bostadsbyggnader ska utgå ur det kommunala renhållningsansvaret. En sådan begäran ska skickas till avfallsförbundet.

Avfallsförbundet tar bort fastigheten från registret först efter att sådan begäran erhållits och godkänts. Faktureringen av förekommande avgifter i enlighet med avfallstaxan upphör först efter att en fastighet tagits bort ur registret.

14 §

Fastighetsinnehavare till enskild avloppsanläggning vars anläggning via beslut av miljönämnden tagits ur bruk, belagts med förbud av miljönämnden eller som inte längre ska användas till följd av att fastigheten kopplats till det kommunala avloppsnätet, eller annan av miljönämnden godkänd avloppsanläggning, ska meddela avfallsförbundet om att anläggningen tagits ur bruk.

Sluttömning av anläggningen ska ske innan den slutligt tas ur bruk. Fastighetsinnehavaren beställer sluttömning hos renhållaren.

Tömning av det enskilda avloppet upphör först efter att avfallsförbundet fått meddelande om att sluttömning skett. Meddelandet om att anläggningen tagits ur bruk ska på avfallsförbundets begäran styrkas med relevanta handlingar.

Byte av storlek på behållare samt delad eller gemensam behållare

15 §

Utbyte av befintlig avfallsbehållare mot annan av avfallsförbundet godkänd behållarstorlek får ske om bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad, sortering och vikt kan beaktas och under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

16 §

Två fastighetsinnehavare med bostäder på närliggande tomter kan efter ansökan hos avfallsförbundet medges rätt att dela kärl under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad, sortering och vikt kan beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Vid sådan ansökan ska en av fastighetsinnehavarna förbinda sig att ta på sig ansvaret som fastighetsinnehavare, i enlighet med 4§, för bägge fastighetsinnehavare.

Delat kärl för två fastighetsinnehavare med bostäder på närliggande tomter är inte tillåten i områden med gemensamma avfallsbehållare. Ansvar för betalning samt tillåten behållarstorlek framgår av avfallstaxan.

Medgivande om hämtning via delat kärl kan återkallas om avgift inte betalas, förutsättningarna för medgivandet inte längre är uppfyllda eller om dessa föreskrifter inte följs.

17 §

Avfallsförbundet kan besluta om gemensam avfallsbehållare till ett avgränsat antal hushåll inom ett geografiskt område.

Emballering, fyllnadsgrad och vikt

18 §

I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd.

Avfall som läggs i behållare ska vara förpackat i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Avfallet ska vara väl förslutet i påsen eller paketet så att avfallet inte kan spridas och i övrigt är skyddat så att det inte orsakar skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet. Aska, damm och liknande ska hanteras och emballeras på ett sådant sätt att avfallet inte kan förorsaka störningar genom att t ex fatta eld eller damma.

Latrinkärl, ska innan de ställs ut för hämtning, vara förslutna och rengjorda på utsidan.

Matavfall ska förpackas i särskilt avsedd påse som tillhandahålls eller anvisas av avfallsförbundet. Annan förpackning får inte användas. I hushållet ska särskild ventilerad hållare som tillhandahålls eller anvisas av avfallsförbundet för påsen användas.

Avfallsförbundet får meddela anvisningar för påsar, säckar och hållare för matavfall.

Avfallsförbundet få meddela anvisningar för matavfall i flerbostadshus, restauranger, storhushåll och liknande.

19 §

Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas och behållarens lock ska vara tillslutet.

Behållare får inte vara så tung att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses.

Behållaren ska genom fastighetsinnehavarens försorg stå upprätt och placeras så att den inte orsakar trafikfara, hinder eller nedskräpning. Fastighetsinnehavaren ska omgående åtgärda nedskräpning på hämtningsplatsen.

20 §

Glödande eller självantändande avfall får inte lämnas i behållare. Glödande avfall får inte heller lämnas på återvinningscentral.

21 §

Grovavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren ska buntas eller förpackas på lämpligt sätt. Grovavfallet ska förses med märkning som klargör att det är fråga om grovavfall och ska inför hämtning vara sorterad i enlighet med avfallsförbundets anvisningar.

22 §

Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll när den lämnas på återvinningscentral eller annan mottagningsplats som anvisats av avfallsförbundet.

23 §

Avfallsförbundet får meddela ytterligare anvisningar kring emballering, fyllnadsgrad, vikt samt platser för tömning, hämtning och mottagning av olika typer av hushållsavfall och, om så regleras i nationell lagstiftning, förpackningar.

Anskaffande, underhåll och placering av behållare

24 §

Kärl och container ägs av avfallsförbundet. Kärl och containrar tillhandahålls genom renhållaren.

Fastighetsinnehavaren äger underjordsbehållare. Fastighetsinnehavaren ansvarar för utformning, märkning, placering, erforderlig service och underhåll i enlighet med avfallsförbundets anvisningar för underjordsbehållare. Fastighetsinnehavaren svarar även för, vid behov, utbyte av underjordsbehållare.

Fastighetsinnehavarens övrigt befintliga ägande av container, kärl och liknande kan i undantagsfall tillåtas under en övergångsperiod som i varje enskilt fall fastställs av avfallsförbundet. Fastighetsinnehavaren ansvarar för erforderligt underhåll.

Säckar, påsar och säck-/påshållare för insamling av matavfall vid restauranger och storkök anskaffas, bekostas och hanteras i enlighet vad som regleras i avfallstaxan och i anvisningar från avfallsförbundet. Detsamma gäller för säckar för annat avfall och kärl för latrin.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för, bekostar, installerar och underhåller övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshantering.

Utrustning och utrymmen ska vara utformade för sitt ändamål. Såväl behållare som de inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshantering ska installeras och underhållas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.

Avfallsförbundet ersätter inte normalt slitage och skador som uppstår i samband med tömning eller hämtning.

Avfallsförbundet får meddela anvisningar kring anskaffande, utformning av behållare och annan utrustning, utrymme för avfallshantering och behållarstorlekar.

25 §

Användande av andra typer av behållare och utrustning än de som tillhandahålls av eller anvisats av avfallsförbundet får endast ske i undantagsfall och först efter skriftligt godkännande av avfallsförbundet.

26 §

Behållare ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll och tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.

Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i avfallsförbundets renhållningssystem kan ske och så att tömning eller hämtning underlättas. Behållare ska placeras så att de kan tömmas med sidlastande fordon där sådan används, baklastande fordon där sådan används och kranbil där sådan används. Avfallsförbundet får besluta att fastighetsinnehavaren ska placera behållaren på motsatt sida av väg.

Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare.

27 §

Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras av den som utför tömningen hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför tömning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

28 §

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där tömnings- eller hämtningsarbetet ska utföras. Nycklar, koder till portar och grindar och liknande ska vid begäran om tömning eller hämtning lämnas till renhållaren. Ändringar ska utan anmodan meddelas till renhållaren.

Anläggande, underhåll och placering av enskilda avlopp

29 §

Fastighetsinnehavaren ansvarar för, bekostar, anlägger och underhåller enskilda avlopp och tillhörande anläggningsdelar. Dessa ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll och tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.

30 §

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning. Avfallsförbundet ersätter inte slitage och skador som normalt uppstår i samband med tömningen.

31 §

Manluckor, lock, nivågivare mm till enskilda avlopp och tillhörande anläggningsdelar ska vara utformade och lätt tillgängliga så att tömning kan ske utan att arbetsmiljöproblem uppstår. Manluckor, lock mm får inte vara övertäckta eller vara fastfrusna när tömning ska ske. Avloppsanläggningen och dess delar ska vara tillslutna på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet. Fastighetsinnehavare ska vid behov montera anordning på lock eller manlucka för att underlätta öppning och stängning.

32 §

Fastighetsinnehavare ansvarar för att enskilda avlopp och tillhörande anläggningsdelar är tydligt markerade. Vid risk för förväxling med andra installationer ska markeringen vara särskilt tydlig.

33 §

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att fosforfällor, som kräver byte av filtermaterial, placeras så att det kan hämtas/tömmas med de fordon som används. Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Innan hämtning/tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda fosforfällan så att hämtning eller tömning kan ske med det fordon som används. Alternativt kan fastighetsinnehavaren inför hämtning placera storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare till plats som kan hämtas med hämtningsfordon utrustad med kran.

Efter hämtning eller tömning av uttjänt filtermaterial ska fastighetsinnehavaren kontrollera och vidta de åtgärder som krävs för att säkra fosforfällans fortsatta funktion.

Avfallsförbundet får meddela anvisningar kring avstånd till tömnings- eller hämtningsfordon, storlek och vikt på behållare etcetera.

34§

Fastighetsinnehavaren ska utan anmaning, till renhållaren, tillhandahålla tömningsanvisningar för minireningsverk, fosforfällor eller andra anläggningsdelar som kräver särskild hänsyn i samband med tömning.

35 §

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där tömningsarbetet ska utföras. Nycklar, koder till portar och grindar och liknande ska lämnas till renhållaren. Ändringar ska utan anmodan meddelas till renhållaren.

36 §

Avfallsförbundet får meddela anvisningar om utformning, överlämnande av tömningsanvisningar och placering för enskilda avlopp och tillhörande anläggningsdelar.

Transportvägar

37 §

Tömning och hämtning av hushållsavfall och, om så regleras i nationell lagstiftning, förpackningar sker normalt vid tomt- eller fastighetsgränsen alternativt vid en av fastighetsinnehavaren anordnad annan plats efter avfallsförbundets godkännande.

Behållare och enskilda avlopp med tillhörande anläggningsdelar ska placeras så att hämtning och tömning kan ske på ett arbetsmiljösäkert sätt.

Placeringen ska vara sådan att backning, utöver normalt vändnings- och tömningsarbete, inte behöver ske. Placeringen vid skolor, förskolor, äldreboenden och liknande ska utföras med särskild omsorg för undvikande av olyckor.

38 §

Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till tömnings- och hämtningsplatsen hålls i farbart skick. Transportvägen ska inför tömning eller hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg som utnyttjas vid tömning och hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den, vid varje tömnings- eller hämtningstillfälle, är farbar för de fordon som används i tömnings- eller hämtningsområdet.

Avfallsförbundet beslutar i varje enskilt fall om vägens farbarhet. Bedömningen omfattar även farbarhet på broar, färjor och liknande. Om avfallsförbundet finner att vägen inte är farbar väg ska fastighetsinnehavaren placera behållaren på plats, respektive ordna en lösning för tömning av enskild avloppsanläggning, som kan godkännas av avfallsförbundet.

Erforderlig vändmöjlighet ska finnas i nära anslutning till sista tömningsplats- och hämtningsplats på respektive väg. Avfallsförbundet bedömer i varje enskilt fall om kravet på erforderlig vändmöjlighet är uppfyllt.

Fastighetsinnehavare ansvarar för skador på transportvägen som uppkommer vid tömning och hämtning samt för skador på tömnings eller hämtningsfordon som uppkommer till följd av brister i väghållningen.

39 §

Avfallsförbundet får meddela anvisningar om transportvägar och utformning av vändplatser.

Åtgärder om inte avfallsföreskrifter följs

40 §

Behållare som är överfull, för tung eller som innehåller otillåtet eller dåligt emballerat avfall töms eller hämtas inte. I sådana fall räknas avfallsförbundets skyldighet till borttransport som fullgjord och fastighetsinnehavaren underrättas om varför tömning eller hämtning inte utförts. Fastighetsinnehavaren ska rätta felen.

41 §

Avfallsförbundets skyldighet till borttransport räknas som fullgjord även om behållaren, slamavskiljaren etcetera, vid tömnings- eller hämtningstillfället inte varit tillgänglig. I det fall fastighetsinnehavaren vid upprepad otillgänglighet, och efter avfallsförbundets anmodan om åtgärd och efterföljande påminnelse ändå inte åtgärdat bristen överlämnas ärendet till miljönämnden för fortsatt handläggning utifrån risk för påverkan på människors hälsa och miljön.

42 §

Avfallet hämtas efter fastighetsinnehavarens rättelseåtgärder antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning.

Tömnings- och hämtningsområde

43 §

Avfallsförbundets medlemskommuner utgör ett tömnings- och hämtningsområde.

Tömnings- eller hämtningsintervall

44 §

Ordinarie tömning av matavfall och restavfall sker enligt nedanstående:

 • Matavfall töms minst varannan vecka
 • Restavfall, i de fall att matavfall sorterats bort, töms minst var fjärde vecka.
 • Restavfall, i de fall matavfall inte sorterats bort, töms minst varannan vecka.

Intervall för tömning av restavfall för fastighetsinnehavare med godkänd varmkompost likställs med tömning av restavfall för fastighetsinnehavare med insamling av matavfall.

I övrigt gäller de behållarstorlekar och intervall för olika kundgrupper som regleras i gällande avfallstaxa.

45 §

Ordinarie tömning av förpackningar, från det datum som regleras i nationell lagstiftning, sker enligt nedanstående:

 • Förpackningar töms vid bostäder i den omfattning som regleras i gällande avfallstaxa. Detsamma gäller för verksamheter samförlagda med bostäder.

Såvida inte den nationella lagstiftningen reglerat något annat, ska förpackningar från andra verksamheter tömmas/hämtas eller lämnas till producenterna i enlighet med deras ansvar och instruktion.

46 §

Hämtning av latrin sker med nedan angivna intervall:

 • Permanentbostäder i småhus:
  Hämtning av latrin minst sex gånger per år, i den ordning som avfallsförbundet fastställer.
 • Icke permanentbostäder i fritidshus, koloniområden och fritidsanläggningar:
  Hämtning av latrin minst två gånger per säsong, i den ordning som avfallsförbundet
  fastställer.

47 §

Tömning av slam och annat avfall från enskilda avloppsanläggningar sker enligt nedan:

 • Slamavskiljare med toalettanslutning: Tömning en gång per år eller med annat intervall som beslutas av miljönämnden. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att hos renhållaren vid behov beställa ytterligare tömning för att upprätthålla en god funktion hos slamavskiljaren.
 • Slamavskiljare utan toalettanslutning: Tömning normalt en gång vart tredje år eller med annat intervall som beslutas av miljönämnden. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att hos renhållaren beställa tömning vart tredje år och därutöver vid behov beställa ytterligare tömning för att upprätthålla en god funktion hos slamavskiljaren.
 • Sluten tank, minireningsverk och liknande: Tömning minst en gång per år eller med annat intervall som beslutas av miljönämnden. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att hos renhållaren beställa tömning enligt ovanstående intervall och därutöver vid behov beställa ytterligare tömning för att upprätthålla en god funktion i anläggningen. Avfallsförbundet har rätt att schemalägga tömningen.
 • Fosforfällor: Hämtning eller tömning av avfall i det intervall som anvisats av tillverkaren eller enligt beslut av miljönämnden. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att hos renhållaren i erforderlig omfattning beställa hämtning eller tömning för att upprätta god funktion hos fosforfällan.

48 §

Hämtning av annat hushållsavfall sker enligt nedan:

 • Grovavfall: Fastighetsinnehavare som väljer att inte lämna grovavfall till av avfallsförbundet anvisad plats kan beställa särskild hämtning av grovavfall i enlighet med gällande avfallstaxa och anvisningar från avfallsförbundet.
 • Annat hushållsavfall som enligt gällande lagstiftning och föreskrifter ska samlas in av avfallsförbundet: Hämtning sker i enlighet med gällande avfallstaxa och anvisningar från avfallsförbundet

Särskilt om avfall från verksamheter

Sortering av annat avfall än hushållsavfall

49 §

Annat avfall än hushållsavfall ska hållas skilt från hushållsavfall, detta utgörs bland annat av:

 • Olika typer av verksamhetsavfall
 • Olika typer av verksamhetsavfall som utgör farligt avfall inklusive smittförande avfall från äldreboende, vårdinrättningar och liknande
 • Olika typer av avfall med producentansvar
 • Före detta livsmedel
 • Bygg- och rivningsavfall från yrkesmässig bygg-, rivning- och renoveringsverksamhet.

Fettavskiljare

50 §

Tömning av fettavskiljare ska ske minst en gång per år. Tömning ska därutöver, i det fall fettavskiljaren inte är kopplad till det kommunala ledningsnätet, tömmas i enlighet anvisningar från den mottagande anläggningen.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att hos renhållaren beställa tömning i den omfattning som krävs för att upprätthålla en god funktion i anläggningen. Avfallsförbundet har rätt att schemalägga tömningen. I övrigt gäller samma regler för fettavskiljare som för enskilda avloppsanläggningar.

VA-verksamheten får meddela anvisningar kring vad som avses med god funktion utifrån att motverka utsläpp från fettavskiljaren till avloppsnätet.

Uppgiftsskyldighet

51 §

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet, som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, ska på begäran av avfallsförbundet, miljönämnd och eller annan kommunal instans lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd, hantering med mera som behövs som underlag till avfallsplan.

Undantag från avfallsföreskrifterna

Allmänt om undantag

52 §

Eget omhändertagande av hushållsavfall, förlängt intervall för tömning eller hämtning av hushållsavfall samt uppehåll i tömning eller hämtning av hushållsavfall och, om så regleras i nationell lagstiftning, förpackningar utgör undantag från dessa föreskrifter. Beslut om undantag är personliga och knutna till fastigheten.

53 §

Undantag upphör att gälla med omedelbar verkan om förhållandena ändras och/eller förutsättningarna för undantaget inte uppfylls. Fastighetsinnehavare ska omgående meddela miljönämnden respektive avfallsförbundet om ändrade förhållanden eller annat som kan påverka beviljat undantag.

54 §

Ej tidsbegränsade undantag beviljade med dessa föreskrifter gäller som längst fram till dess dessa föreskrifter upphör.

Eget omhändertagande av hushållsavfall

Allmänt om eget omhändertagande

55 §

Miljönämnden fattar beslut om eget omhändertagande av avfall. Fastighetsinnehavare som själv avser ta hand om hushållsavfall ska skriftligen anmäla kompostering eller annat, på fastigheten, eget omhändertagande. Kravet på anmälan gäller inte kompostering av trädgårdsavfall.

Beslut om annat eget omhändertagande än kompostering av matavfall gäller under maximalt 5 år.

56 §

Hushållsavfall får endast tas om hand på den egna fastigheten under förutsättning att det utförs på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

57 §

Plast och andra typer av avfall som riskerar att ge upphov till ur hälso- och miljöskyddssynpunkt skadliga utsläpp får inte grävas ned eller eldas i tunna, vedpanna, kamin eller liknande.

58 §

Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten.

59 §

Miljönämnden får meddela vidare anvisningar rörande eget omhändertagande.

Eget omhändertagande av matavfall

60 §

Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker och isolerad behållare eller på annat likvärdigt sätt som kan godkännas av miljönämnden.

Avsättningsmöjlighet för miljöriktigt omhändertagande av komposterat material ska finnas på fastigheten.

Eget omhändertagande av avfall från toalettlösningar

61 §

Eget omhändertagande av latrin och fekalier från fastigheten ska ske i därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller annat liknande omhändertagande för användning av näringsämnen på fastigheten.

Avsättningsmöjlighet för miljöriktigt omhändertagande av materialet ska finnas på fastigheten.

62 §

Eget omhändertagande av slam från slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk och material från fosforfällor mm ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Omhändertagande ska ske på den egna fastigheten, i egen regi och med egen utrustning.

Annat eget omhändertagande av avfall

63 §

Annat eget omhändertagande utöver det som reglerats i dessa föreskrifter ska tas om hand på fastigheten på sådant sätt, med hänsyn till de behov som finns för olika slag av bebyggelse, att olägenheter för människors hälsa eller miljö inte uppstår.

64 §

Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och om det inte strider mot brandriskvarning, lokala kommunala föreskrifter, föreskrifter utfärdade med stöd av förordningen om skydd mot olyckor eller annan författning.

Förlängt tömnings- eller hämtningsintervall

Allmänt om förlängt tömnings- eller hämtningsintervall

65 §

Miljönämnden fattar beslut om förlängt tömnings- eller hämtningsintervall i enlighet med nedanstående.

Beslut om förlängt tömnings- eller hämtningsintervall gäller under maximalt 5 år.

Förlängt hämtnings- och tömningsintervall för sophämtning

66 §

Fastighetsinnehavare som har ett av miljönämnden godkänt eget omhändertagande av matavfall kan efter ansökan hos miljönämnden medges så kallat miniabonnemang. Miniabonnemang innebär hämtning eller tömning av restavfall upp till fyra gånger på ett år. Hämtning eller tömning sker i den ordning som avfallsförbundet bestämmer.

Förutsättning för medgivandet av miniabonnemang är att fastighetsinnehavaren kan visa att uppkommen avfallsmängd är mycket liten.

Miniabonnemang är inte tillåtet i områden med gemensam avfallsbehållare.

Miljönämnden får meddela vidare anvisningar rörande när miniabonnemang kan medges.

Förlängt tömningsintervall av enskilda avloppsanläggningar

67 §

Förlängt tömningsintervall för avfall från enskilda avloppsanläggningar, utöver det som framgår av den anläggningens tillståndsvillkor, kan medges om avloppsanläggningen är godkänd och överdimensionerad.

Miljönämnden får meddela vidare anvisningar rörande när förlängt tömningsintervall kan medges och när en anläggning kan anses vara överdimensionerad.

Uppehåll i tömning och hämtning

Allmänt om uppehåll

68 §

Avfallsförbundet fattar beslut om uppehåll. Ansökan om uppehåll ska vara avfallsförbundet tillhanda senast sex veckor före den avsedda ändringen.

Uppehåll medges av avfallsförbundet endast om det är ställt utom allt rimligt tvivel att fastigheten är helt outnyttjad under den sammanhängande tid som ansökan avser.

Ansökan ska på avfallsförbundets begäran styrkas med intyg.

Uppehåll i sop- och latrinhämtning

69 §

Uppehåll i sop- och latrinhämtning medges normalt sett i maximalt 1 år. Vid särskilda skäl kan avfallsförbundet besluta om längre uppehållstid. Sådan uppehållstid kan maximalt medges till 3 år.

70 §

För fastighetsinnehavare med åretruntabonnemang med egen behållare kan uppehåll i tömning eller hämtning medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst 6 månader.

71 §

För fastighetsinnehavare med sommarabonnemang med egen behållare kan uppehåll i tömning eller hämtning medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under hela tömnings- eller hämtningssäsongen, vilken framgår av gällande avfallstaxa.

72 §

För fastighetsinnehavare som har del i en gemensam behållare kan uppehåll medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst 1 år.

73 §

Tömning eller hämtning startar automatiskt efter uppehållsperiodens slut. Uppehåll i tömning av enskilda avloppsanläggningar

74 §

Uppehåll i tömning av enskilda avloppsanläggningar medges under minst 1 år och maximalt i 3 år.

75 §

Uppehåll i tömning av enskilda avloppsanläggningar kan medges under den tid som fastigheten inte kommer att nyttjas. Uppehåll medges endast om fastigheten inte kommer utnyttjas under en sammanhängande tid om minst 1 år. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att avloppsanläggningen är tömd när uppehållet påbörjas.

76 §

Tömning startar automatiskt efter uppehållsperiodens slut.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder ikraft 2023-01-16. Dessa förskrifter ersätter tidigare gällande avfalls- /renhållningsföreskrifter/-ordning i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner. Tidigare avfalls- /renhållningsföreskrifter/-ordningar upphör att gälla då dessa föreskrifter vunnit laga kraft.

Ej tidsbegränsade undantag som kommunen medgett med stöd av tidigare avfallsföreskrifter/renhållningsordningar omprövas i enlighet med dessa nya föreskrifter. Omprövning sker efter att de nya föreskrifterna börjat gälla.

Bilaga 1. Definitioner

Termer och begrepp i dessa avfallsföreskrifter har samma betydelse som de vid var tid gällande definitioner i 15 kap. miljöbalken samt förordningar och förskrifter meddelade med stöd av miljöbalken.

Nedan följer en hänvisning till definitioner gällande i januari 2022:

 • Avfall: 1§ 15 kap Miljöbalken (1998:808)
 • Hushållsavfall: Avfall med kommunalt ansvar enligt 20–22 §§ 15 kap Miljöbalken (1998:808). Om insamling ska ske i enlighet lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning ingår det inte i detta begrepp. Regleringar i andra förordningar kan även komma att begränsa begreppets tillämpning, se bland annat förordning (2021:998) om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter, förordning (2021:996) om engångsprodukter, förordning (2021:1000) om producentansvar för våtservetter, förordning (2021:999) om producentansvar för ballonger.
 • Grovavfall: 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall
 • Producent: 4§ 15 kap Miljöbalken (1998:808), 8§ förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, 9§ förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, 3§ förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer, 3 § förordning (2008:834) om producentansvar för batterier, 2§ förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel, 3§ förordning (1994:1236) om producentansvar för däck samt 14§ förordning (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap.
 • Förpackning och förpackningsavfall: 7§ och 9§ förordningen (2018:1462) om producentansvar
  för förpackningar.
 • Returpapper: 10§ 1 kap Avfallsförordningen (2020:614)
 • Farligt avfall: 3 - 4§§ 2 kap samt bilaga 3 till Avfallsförordningen (2020:614)
 • Elavfall: 13§ förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
 • Batteri: 2 § förordning (2008:834) om producentansvar för batterier.
 • Ljuskällor: avses material som omfattas förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer
 • Läkemedel: 2§ förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel.
 • Däck: 2§ förordning (1994:1236) om producentansvar för däck.
 • Pantflaskor och -burkar: Plastflaskor och metallburkar som utgör avfall som har försetts krav på retursystem i enlighet med 2§ förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar.
 • Plastflaska och metallburk: 1 § förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar
 • Före detta livsmedel: butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG
  och 142/2011/EU.

I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här anges:

 1. Med avfallsförbund avses kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg som inom sina medlemskommuner ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall i enlighet med det kommunala renhållningsansvaret i miljöbalken. Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg består av följande medlemskommuner; Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara.
 2. Med renhållaren avses den eller de som utför avfallsförbundets hämtning av hushållsavfall. Detta avser även tömning av enskilda avloppsanläggningar.
 3. Med miljönämnden avses den nämnd som i respektive kommun har tillsynsansvar enligt miljöbalken.
 4. Med VA-verksamheten avses den nämnd som har ansvar för kommunens Vatten- och Avloppsnät eller annan huvudman som tillhandhåller avloppslösning för det enskilda fallet.
 5. Med matavfall avses matavfall från olika typer av kök och serveringsställen. Här avses bland annat kök i privathushåll, kök i restauranger, storkök, centralkök. Med matavfall avses i detta sammanhang bara sådant som kommer från kök och serveringsställen, alltså inte från industrin eller från butiker. Butiksavfall klassas som före detta livsmedel.
 6. Med restavfall avses återstående hushållsavfall som är kvar efter att sortering har skett i enlighet med 8§ i dessa föreskrifter.
 7. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus.
 8. Med fettavskiljare avses anordning för att avskilja fett från spillvatten innan det når avloppsnätet eller en avloppsanläggning.
 9. Med avfall med producentansvar avses det avfall som vid var tid omfattas av producentansvar enligt nationell lag, förordning eller förskrift.
 10. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare samt nyttjanderättshavare som har nyttjanderätt i enlighet med definitionen nedan.
 11. Med nyttjanderätt avses nyttjandeformer jämställda med ägande såsom till exempel arrendeavtal och tomträtt.
 12. Med tomt avses tomt i enlighet med Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap. 4§
 13. Med behållare avses säck, kärl av plast, latrinbehållare, container eller någon annan anordning för uppsamling av hushållsavfall. Enskilda avloppsanläggningar innefattas inte av detta begrepp.
 14. Med enskilda avloppsanläggningar avses slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk, fosforfällor och andra typer av enskilda avloppsanläggningar som ger upphov till hushållsavfall. Oljeavskiljare och fettavskiljare innefattas inte av detta begrepp.
 15. Med avfallstaxa avses avgifter fastställda med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?