Bidrag till enskild väg

Gäller från och med: 28 oktober 2021

Årligt driftsbidrag

Enskild väg med statligt driftsbidrag

Kommunalt bidrag beviljas med följande procentsatser på den av Trafikverket beräknade underhållskostnaden inklusive moms.

Trafikverkets vägkategorier:

  • A Utfartsväg för fast boende inom landsbygdsområde 15 procent
  • B Väg för fast boende inom bebyggelseområde 0 procent
  • C Genomfartsväg 10 procent
  • D Väg som har betydelse för det rörliga friluftslivet 0 procent
  • E Väg för fritidsbebyggelse 0 procent
  • F Väg för näringslivet 0 procent

Bidrag betalas ut senast 31 mars baserat på Trafikverket föregående års utbetalningsbeslut.

Enskild väg utan statligt driftsbidrag

Bidrag beviljas med 3,00 kronor per meter väg och kalenderår, för vägsträckor upp till 1 000 meter. Vägsträckan räknas mellan boningshusets omedelbara närhet och fram till anslutande allmän väg eller annan enskild väg som erhåller driftsbidrag. För vägsträckor över 1 000 meter kan statsbidrag sökas hos Trafikverket.

Bidrag under 500 kronor betalas inte ut, vilket medför att kortare vägsträckor inte beviljas bidrag.

Förutsättning för att bidrag ska beviljas är att vägen utgör utfartsväg från minst en fastighet med fast bosättning.

Om väg utgör utfartsväg från mer än en fastighet och fastigheterna inte är i en ägares hand, erfordras för att bidrag ska beviljas att skriftlig överenskommelse träffas mellan fastighetsägarna (väghållarna) med innebörden, att väghållarna förbinder sig att gemensamt svara för väghållningen.

Ansökan om driftsbidrag sker på särskild blankett som inlämnas till tekniska förvaltningen senast den 30 juni.

Bidragsperioden är 3 år. Efter varje period ska ny ansökan göras. Ingen påminnelse utgår om att ny ansökan ska lämnas.

Om bidrag inte kan utbetalas på grund av ändrade kontouppgifter eller motsvarande, utgår ingen påminnelse.

För de vägar till turistmål, som fått bidrag tidigare, beviljas även fortsättningsvis bidrag utan förnyad prövning, trots att de inte uppfyller kraven om fast bosättning.

Årligt bidrag betalas ut för innevarande kalenderår senast den 30 november.

Tekniska nämnden har rätt att reglera bidragets storlek.

Särskilt driftsbidrag

Enskild väg med statligt driftsbidrag

Kommunalt bidrag beviljas med 25 procent på skillnaden mellan den av Trafikverket godkända kostnaden, inklusive moms, och utgående statsbidrag dock högst 7,5 procent av kostnaden.

Bidrag betalas ut löpande baserat på Trafikverket beslut.

Enskild väg utan statligt driftsbidrag

Kommunalt bidrag beviljas med 7,5 procent av kostnaden, inklusive moms, till de vägar till turistmål, vilka beviljas årligt driftsbidrag.

Övriga villkor för kommunalt bidrag

Vägarnas standard

Enskild väg till vilken enbart kommunalt bidrag beviljas ska hållas i tillfredställande skick och vara farbar med bil och standarden ska i huvudsak fylla kraven för statlig bidragsgivning.

Vägarnas öppethållande

Väg får inte avstängas för trafik utom under tjällossningsperioder och då inte under längre tid än vad som krävs för vägens goda bestånd.

Vägbesiktningar

Vägar som får vägbidrag kan komma att avsynas och besiktigas av kommunal besiktningsman.

Enskilda vägar med statligt driftsbidrag besiktigas genom Trafikverkets försorg.

Tolkning och tillämpning

Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser tillkommer tekniska
nämnden

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?