Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-16 § 45, reviderad av kommunfullmäktige 2011-12-19 § 83

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 §

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. Ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Vara kommun ska upprätthållas.

2 §

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 Ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 6 § andra stycket är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.

Kommunen har upplåtit Stora Torget i Vara, Torget i Kvänum och Torget i Vedum till torghandel. För torgen gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3 §

Vid tillämpningen av 3 kap. Ordningslagen och dessa föreskrifter, ska med offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 - 4 Ordningslagen likställas andra till allmänt användande upplåtna områden belägna dels inom sådana icke detaljplanelagda delar som innesluts av detaljplanelagda områden, dels skolgårdar, dels idrottsanläggningar belägna inom detaljplanelagt område, dels järnvägsstationen i Vara, dels badplatser i Vara kommun.

Lastning av varor m.m.

4 §

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning m.m.

5 §

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller, fyrverkerier m.m.

6 §

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens läge och övriga omständigheter innebär risk för
skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

Pyrotekniska varor som smäller eller på annat sätt avger störande ljud får inte användas inom detaljplanelagt område. Förbudet gäller även i närheten av detaljplanelagt område om ljudet förorsakar olägenhet som inte är obetydligt inom sådant område. Förbudet gäller inte under skärtorsdag fram till klockan 24.00 och under påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton fram till klockan 01.00 påföljande dygn. Polismyndigheten får lämna tillstånd att använda pyrotekniska varor även på annan tid om särskilda skäl föreligger.

Containrar och andra anordningar

7 §

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, byggställning eller annan anordning, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka denna med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar

8 §

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,20 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Detsamma gäller för banderoller, juldekorationer och liknande anordningar.

När skyltar placeras på trottoaren ska framkomligheten för personer med olika funktionsnedsättningar beaktas.

Affischering

9 §

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

10 §

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Insamling av pengar

11 §

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Förtäring av alkohol

12 §

Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker.

Öppnade förpackningar med spritdrycker, vin och starköl får inte innehas eller förvaras i Badhusparken.

Enligt 1 § 3 st. lag (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. ska spritdrycker, vin eller starköl, som påträffas hos den som förtär eller förvarar sådana drycker i strid mot dessa ordningsföreskrifter , förklaras förverkade, om inte särskilda skäl talar mot det.

Hundar

13 §

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 14 och 15 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person, hund i offentlig tjänst eller hund som används av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning enligt 16-19 §§ jaktförordningen (1987:905).

14 §

Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats samt i och i närheten av anlagda motionsspår.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

Hundar får inte vistas på badplatser, annat än på anvisad plats.

15 §

På offentlig plats och i motionsspår ska föroreningar efter hundar plockas upp.

Adressnummerskyltar

16 §

Byggnad, som tilldelats adressnummer, ska vara försedd med särskild adressnummerskylt.

Ridning

17 §

Ridning får inte ske i följande motionsspår: Emtunga (Mossbrott), Kvänum (Oltorp), Ryda och Vedum.

Avgift för att använda offentlig plats

18 §

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats, har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

19 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4–8 §§, 9 § första stycket, 10, 11 § första stycket, 12, 14, 15 och 17 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket Ordningslagen.

I Ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?