Byta färg eller material på fasad och tak

Du behöver bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. Här får du mer information om vad som gäller för fasad och tak.

Du behöver bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. Till exempel om du ska byta material eller kulör på fasad eller tak. Det finns vissa undantag från lovplikten

Ändringar av en byggnads yttre behöver uppfylla kraven:

  • god form-, färg- och materialverkan
  • ta tillvara på byggnadens karaktär
  • tekniska egenskaper.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Du behöver inte bygglov för att måla om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader så länge förändringen inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Undantag för andra byggnader

Du får i vissa fall byta färg, fasadbeklädnad och takmaterial på fasad och tak på en annan byggnad än ett en- eller tvåbostadshus utan bygglov.

Förutsättningarna är

  • att byggnaden inte är eller ligger i ett område som är särskilt kulturhistoriskt värdefullt
  • att den aktuella fasaden vetter mot en kringbyggd gård. Med kringbyggd gård menas slutna kvarter eller en gård med flera byggnader runt omkring.

Då behöver du bygglov

Du behöver bygglov om

  • fasaden eller taket förändras så att byggnadens karaktär påverkas väsentligt.
  • byggnaden förändras så att områdets karaktär påverkas väsentligt.

Lovplikten bedöms av byggenheten och beror på vad för typ av ändring du vill göra samt byggnadens och områdets förutsättningar.

Exempelvis kan en ändring av en byggnad i ett enhetligt bebyggelseområde oftare kräva bygglov än i ett område där bebyggelsen är mer varierande.

Områden av kulturhistoriskt värde

I områden och för byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla behöver du söka bygglov.
Även om du följer bestämmelserna för bygglovbefriade åtgärder behöver du söka bygglov om byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull eller ingår i sådant område.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?